Forskning og statistik

Ofte stillede spørgsmål om forskning

Ved afgørelsen af hvem der er dataansvarlig for personoplysninger i et forskningsprojekt, kan der bl.a. lægges vægt på:

  • Hvem har taget initiativ til projektet?
  • Hvem finansierer projektet?
  • Aflønnes forskeren af f.eks. den offentlige myndighed?
  • På hvilket it-udstyr vil der ske behandling af forskningsoplysningerne?
  • Hvem har instruktionsbeføjelser i projektet?
  • Hvad vil der ske, hvis forskeren finder et nyt job – vil den pågældende fortsætte projektet efterfølgende?
  • Hvem kan tage skridt til sletning?
  • Hvem deltager i projektet?
  • Hvor længe skal forskningsprojektet forløbe?

Nej. Oplysninger, der behandles med henblik på at udføre en undersøgelse af væsentlig samfundsmæssig betydning (forskningsdata), må ikke senere behandles i andet end statistisk eller videnskabeligt øjemed.

Det betyder, at oplysningerne ikke kan anvendes til fx markedsføring, sagsbehandling eller patientbehandling.

Sundhedsministeren har dog mulighed for – efter forhandling med justitsministeren – at fastsætte regler om viderebehandling af oplysninger fra forskningsprojekter, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til varetagelse af den registreredes vitale interesser.

Oftest ja. Videregivelse af personoplysninger forudsætter dog, at databeskyttelsesreglerne overholdes, herunder at der er hjemmel til videregivelsen, og at de grundlæggende behandlingsregler om saglighed, nødvendighed og proportionalitet er overholdt.

Nej, databeskyttelsesreglerne fastlægger kun, hvornår offentlige myndigheder, private virksomheder mv. kan og må behandle personoplysninger.

Reglerne siger ikke noget om, hvornår en offentlig myndighed, privat virksomhed mv. er forpligtet til at udlevere personoplysninger til andre.

Der findes særlige regler om videregivelse af oplysninger fra patientjournaler mv. til en forsker til brug for et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt i sundhedsloven.

Regionsrådene skal under visse omstændigheder godkende en videregivelse fra patientjournaler mv.

Du bedes kontakte regionsrådene, hvis du har spørgsmål herom.

Databeskyttelsesreglerne skal overholdes i forbindelse med gennemførelse af multinationale forskningsprojekter.

Oftest er det afgørende at få afklaret, hvor dataansvaret er placeret, samt hvorvidt der anvendes databehandlere.

Oplysningerne i et projekt skal slettes, når det ikke længere er nødvendigt at behandle oplysningerne i personhenførbar form i forhold til projektets gennemførelse.

Oplysningerne skal senest slettes ved undersøgelsens afslutning, eller når en statistik er udarbejdet. Alternativt kan oplysningerne anonymiseres, så det ikke længere er muligt at identificere de registrerede personer, eller overføres til arkiv efter arkivlovens regler.