Ny afgørelse: Klage over manglende indsigt

Dato: 18-06-2019

Det var i et konkret tilfælde ikke i strid med reglerne, at Metro Service afviste at give en passager indsigt i tv-overvågningsoptagelser. Afgørelsen skal ses som en konkret begrundet fravigelse af udgangspunktet om retten til indsigt for en registreret.

Datatilsynet har behandlet en klage, hvor en rejsende har klaget over Metro Services afslag på klagers anmodning om indsigt i tv-overvågningsoptagelser fra den pågældendes rejse.

Datatilsynet traf den 11. juni 2019 afgørelse i sagen. Efter Datatilsynets opfattelse var der i den konkrete sag ikke grundlag for at tilsidesætte Metro Services vurdering af, at en undtagelse til retten til indsigt i databeskyttelseslovens § 22, stk. 2, nr. 3 og nr. 4, i dette tilfælde fandt anvendelse. Afgørelsen skal ses som en konkret begrundet fravigelse af udgangspunktet om retten til indsigt for en registreret.

I den pågældende sag havde Metro Service oplyst, at indsigt i tv-overvågningsoptagelser kan afsløre placeringen af kameraer og eventuelle blinde vinkler, og at der derfor er en reel risiko for at kompromittere sikkerheden i metroen. Metro Service havde efter en konkret vurdering fundet, at hensynet til den registrerede i dette tilfælde måtte vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder hensynet til den offentlige sikkerhed og/eller forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod den offentlige sikkerhed.

Metro Service lagde i vurderingen vægt på, at klager ikke havde anført en særlig begrundelse for sin interesse i at få indsigt, eksempelvis ved at (dele af) optagelserne skulle vise et forhold af særlig betydning, f.eks. en faldulykke, overfald, tyveri eller lignende.

Datatilsynet fandt på grundlag af sagens konkrete omstændigheder, at Metro Services håndtering af indsigtsanmodningen i den konkrete sag ikke var sket i strid med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 15 og databeskyttelseslovens § 22.  

Vil du vide mere?

Du kan læse selve afgørelsen her.

Har du spørgsmål til udtalelsen, kan du kontakte kontorchef Astrid Mavrogenis på tlf. 33 19 32 30.

Spørgsmål fra pressen rettes til kommunikationskonsulent Anders Due på tlf. 40 41 30 23 eller ad@datatilsynet.dk.