Klage over manglende indsigt

Dato: 18-06-2019

Det var i et konkret tilfælde ikke i strid med reglerne, at Metro Service afviste at give en passager indsigt i tv-overvågningsoptagelser. Afgørelsen skal ses som en konkret begrundet fravigelse af udgangspunktet om retten til indsigt for en registreret.

Journalnummer 2018-832-0009

Resume

Datatilsynet har behandlet en klage, hvor en rejsende har klaget over Metro Services afslag på klagers anmodning om indsigt i tv-overvågningsoptagelser fra den pågældendes rejse.

Datatilsynet traf den 11. juni 2019 afgørelse i sagen. Efter Datatilsynets opfattelse var der i den konkrete sag ikke grundlag for at tilsidesætte Metro Services vurdering af, at en undtagelse til retten til indsigt i databeskyttelseslovens § 22, stk. 2, nr. 3 og nr. 4, i dette tilfælde fandt anvendelse. Afgørelsen skal ses som en konkret begrundet fravigelse af udgangspunktet om retten til indsigt for en registreret.

I den pågældende sag havde Metro Service oplyst, at indsigt i tv-overvågningsoptagelser kan afsløre placeringen af kameraer og eventuelle blinde vinkler, og at der derfor er en reel risiko for at kompromittere sikkerheden i metroen. Metro Service havde efter en konkret vurdering fundet, at hensynet til den registrerede i dette tilfælde måtte vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder hensynet til den offentlige sikkerhed og/eller forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod den offentlige sikkerhed.

Metro Service lagde i vurderingen vægt på, at klager ikke havde anført en særlig begrundelse for sin interesse i at få indsigt, eksempelvis ved at (dele af) optagelserne skulle vise et forhold af særlig betydning, f.eks. en faldulykke, overfald, tyveri eller lignende.

Datatilsynet fandt på grundlag af sagens konkrete omstændigheder, at Metro Services håndtering af indsigtsanmodningen i den konkrete sag ikke var sket i strid med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 15 og databeskyttelseslovens § 22.  

Afgørelse

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor du den 29. november 2018 har klaget til tilsynet over Metro Service A/S’ afslag på din anmodning om indsigt efter databeskyttelsesforordningens artikel 15.

1. Afgørelse

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at behandlingen ikke er sket i strid med databeskyttelsesforordningens[i] artikel 15 og databeskyttelseslovens[ii] § 22. Datatilsynet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af Metro Service.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2. Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at du har anmodet Metro Service om indsigt i tv-overvågningsoptagelser fra din rejse med metroen lørdag den 24. november 2018 i toget fra Vestamager lidt efter kl. 17.59 frem til Kongens Nytorv. 

Endvidere fremgår det, at Metro Service har meddelt dig afslag på anmodningen om indsigt i de pågældende tv-overvågningsoptagelser.

2.1. Dine bemærkninger

Du har overordnet anført, at du på grund af den omfattende tv-overvågning på metroens område har anmodet om indsigt i tv-overvågningsoptagelser optaget på den pågældende rejse. Du har endvidere oplyst, at du som regelmæssig bruger af metroen har en særlig interesse i at vide, hvilke personoplysninger der indsamles om dig, når du benytter metroen. Endvidere har kvaliteten af tv-overvågningsoptagelserne, og hvor der foretages tv-overvågning din interesse.

Du har i den forbindelse yderligere anført, at der er en offentlig interesse i, at du får indsigt i materialet, da du gennem samarbejde med journalister ønsker indblik i kvaliteten af Metro Services tv-overvågningsoptagelser, herunder om kvaliteten er tilstrækkelig til at kunne identificere personer.

2.2. Metro Services bemærkninger

Metro Service har overordnet anført, at selskabet er underlagt en række sikkerhedskrav i forbindelse med driften af metroen i København, og i den forbindelse foretager tv-overvågning af alle selskabets stationer og tog. Formålet med tv-overvågningen er bl.a. at forebygge eller opklare kriminelle handlinger af enhver art.

Metro Service har oplyst, at tv-overvågningen hviler på en retlig forpligtelse fastsat ud fra et hensyn til sikkerhed i forbindelse med et stort, offentligt og frit tilgængeligt førerløst transportsystem, der årligt har ca. 60 mio. passagerer, og som betjener væsentlige trafikknudepunkter i Danmark, herunder Nørreport station og Kastrup Lufthavn.

Metro Service har i den forbindelse anført, at der er en reel risiko for at kompromittere sikkerheden i metroen, hvis der skal meddeles indsigt i tv-overvågningen på metroens område. Indsigt i tv-overvågningsoptagelser vil kunne afsløre placeringen af kameraer og eventuelle blinde vinkler, hvorfor selskabet af sikkerhedsmæssige hensyn ikke agter at meddele dig indsigt i optagelserne.

På baggrund af ovenstående vurderer Metro Service, at selskabet kan undlade at imødekomme anmodningen om indsigt i tv-overvågningsoptagelserne på metroens område, jf. databeskyttelseslovens § 22, stk. 2, nr. 3 og 4.

Metro Service vurderer, at hensynet til den registrerede i dette tilfælde må vige for det tungtvejende hensyn til den offentlige sikkerhed for passagererne, der benytter metroen. Selskabet har ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke er fremkommet med en særlig begrundelse, der gør, at afvejningen mellem din interesse i at få indsigt i oplysningerne vejer tungere end hensynet til den offentlige sikkerhed, eksempelvis ved at (dele af) optagelserne skulle vise et forhold af særlig betydning for dig, f.eks. en faldulykke, overfald, tyveri eller lignende.

3. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

Registrerede har som udgangspunkt ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne og en række yderligere oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.

En dataansvarlig kan afvise at imødekomme en anmodning om indsigt fra en registreret, hvis én af undtagelserne til indsigtsretten kan gøres gældende i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 4, eller databeskyttelseslovens § 22.

Det fremgår af databeskyttelseslovens § 22, stk. 2, nr. 3 og 4, bl.a., at undtagelse fra forordningens artikel 15 kan gøres, hvis den registreredes interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, herunder hensyn til den offentlige sikkerhed og/eller forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod den offentlige sikkerhed.

Det følger således af § 22, stk. 2, at der i vurderingen af undtagelse fra indsigtsretten efter forordningens artikel 15 skal foretages en konkret afvejning af de modstående interesser.

Efter en gennemgang af sagen, finder Datatilsynet, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Metro Services vurdering af, at hensynet til din interesse i at få indsigt i optagelserne, i denne situation, findes at burde vige for afgørende hensyn til den offentlige sikkerhed. Datatilsynet finder således, at Metro Services behandling af personoplysninger ikke er sket i strid med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 15 og databeskyttelseslovens § 22.

Datatilsynet har herved lagt vægt på det af Metro Service oplyste om, at indsigt i tv-overvågningsoptagelserne vil kunne afsløre placeringen af kameraer og eventuelle blinde vinkler, hvilket udgør en risiko for kompromittering af den offentlige sikkerhed. Datatilsynet har endvidere lagt vægt på, at du ikke ses at have anført en sådan særlig begrundelse for din interesse i, at få indsigt i optagelserne, eksempelvis ved at (dele af) optagelserne skulle vise et forhold af særlig betydning for dig, f.eks. en faldulykke.

 

[i] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

[ii] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)