Ny afgørelse: Alvorlig kritik og påbud til Rejsekort A/S

Dato: 03-05-2019

Datatilsynet udtaler i en klagesag alvorlig kritik af Rejsekort A/S og meddeler påbud om at komme med en plan for at få rejsekortsystemet bragt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Datatilsynet udtaler i en klagesag alvorlig kritik af Rejsekort A/S for ikke at have foretaget berigtigelse af fejlregistrerede rejselokationer i forbindelse med busrejser.

Herudover udtales der alvorlig kritik af, at det er et generelt problem, at Rejsekort A/S’ IT-systemer ikke retvisende nok registrerer lokalitetsoplysninger, og at der ved fejlregistreringer ikke kan foretages berigtigelse af dem.

Datatilsynet har derfor meddelt Rejsekort A/S et påbud om at komme med en plan for, hvordan rejsekortsystemet vil blive bragt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Resume af sagen

Datatilsynet har behandlet en klage, hvor en rejsende har klaget over Rejsekort A/S’ manglende berigtigelse af personoplysninger i form af lokationsdata ved busrejser.

I forbindelse med behandlingen af sagen, er det kommet frem, at den manglende berigtigelse beror på den måde, Rejsekort A/S – som dataansvarlig – har valgt at it-understøtte behandlingen af lokationsoplysninger ved foretagne rejser på.

Datatilsynet traf den 16. april 2019 afgørelse i sagen og udtalte alvorlig kritik af dels den konkrete manglende berigtigelse i forhold til klager, dels de generelle forhold omkring måden lokationsoplysninger bliver registreret og efterfølgende kan berigtiges på, i Rejsekort A/S’ it-systemer. 

Herudover har Rejsekort A/S fået et påbud om at berigtige klagers oplysninger samt et yderligere påbud om, inden den 15. juli 2019, at fremkomme med en beskrivelse af, hvordan og hvornår it-understøttelsen af rejsekortet vil være bragt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.  

Efter Datatilsynets opfattelse er der ikke efter ordlyden i databeskyttelsesforordningens artikel 16, 2. pkt. en ret for den dataansvarlige til at undlade berigtigelse ved i stedet at tilføje supplerende oplysninger.

Da Rejsekort A/S ikke på anden måde kan foretage berigtigelse, og under sagens behandling ikke har godtgjort forhold, der skulle kunne føre til et andet resultat, er det Datatilsynets opfattelse, at den udførte behandling ikke lever op til databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra d, og i øvrigt i konkrete tilfælde, ikke vil kunne opfylde forordningens artikel 16.  

Herudover er det Datatilsynets opfattelse, at behandlingen af lokationsdata ikke i tilstrækkelig grad behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a, c og d.

Vil du vide mere?

Læs hele afgørelsen her.

Har du spørgsmål om sagen, kan du kontakte kontorchef Astrid Mavrogenis på 33 19 32 30

Journalister kan kontakte Datatilsynets presseansvarlige Anders Due på 40 41 30 23.