Ny afgørelse

Alvorlig kritik af Rigspolitiet

Dato: 25-04-2023

Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af Rigspolitiet for at have videregivet oplysninger om, at en borger havde modtaget en fartbøde til brug for forskningsprojektet EASE. Borgeren havde imidlertid gjort indsigelse mod bødeforlægget og ventede på, at sagen skulle afgøres ved domstolene.

Datatilsynet modtog i 1. halvår af 2022 en række henvendelser fra borgere, som var utilfredse med, at Rigspolitiet havde videregivet oplysninger om, at de havde modtaget en fartbøde til Aalborg Universitet til brug for forskningsprojektet Intervention Against Speed Offenders (EASE). 

Forskningsprojektet EASE handler om at forebygge hastighedsovertrædelser i trafikken og skal vise, om bilister får færre fartbøder, hvis de efter at have fået en fartbøde gennemgår en onlinelæring om trafiksikkerhed. Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Rigspolitiet og løber i perioden fra 1. november 2019 til 1. april 2024.

En af henvendelserne til Datatilsynet var fra en borger, der havde gjort indsigelse mod bødeforlægget og afventede domstolenes behandling af sagen. 

Datatilsynet fandt – efter sagen var blevet behandlet i Datarådet – ikke grundlag for at tilsidesætte Rigspolitiets vurdering af, at Rigspolitiet kunne videregive oplysninger om bilisters overtrædelse af færdselsloven til Aalborg Universitet til brug for forskningsprojektet i medfør af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1.  

Bødesager under behandling måtte ikke videregives

Datatilsynet fandt imidlertid grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Rigspolitiets videregivelse ikke var sket i overensstemmelse med principperne om formålsbegrænsning og dataminimering, da Rigspolitiets videregivelse ikke var sket til et sagligt og relevant formål.

Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at det på tidspunktet for Rigspolitiets videregivelse fortsat må anses for at have haft formodningen imod sig, at den pågældende borger havde overtrådt færdselsloven, indtil sagen er blevet afgjort ved domstolene, og at forskningsprojektets målgruppe efter Datatilsynets opfattelse var personer, der har overtrådt færdselsloven.

Datatilsynet fandt endvidere grundlag for at meddele Rigspolitiet påbud om at ophøre med at videregive oplysninger til Aalborg Universitet om borgere, der har modtaget en fartbøde, hvor vedkommende har gjort indsigelse mod bødeforlægget, og sagen endnu ikke er afgjort ved domstolene.

Rigspolitiet har efterfølgende oplyst til Datatilsynet, at Rigspolitiet øjeblikkeligt agter at efterleve tilsynets påbud, og at der ikke er videregivet yderligere oplysninger siden september 2022.

Derudover har Rigspolitiet anmodet Aalborg Universitet om at slette den pågældende borgers oplysninger, ligesom Rigspolitiet har fundet anledning til at undersøge om andre borgeres data er blevet videregivet til forskningsprojektet, hvor borgeren ikke er omfattet af rammen for projektet.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Læs mere om de grundlæggende principper her.