Klage over Wash World ApS’ håndtering af den registreredes anmodning om indsigt i tv-overvågningsoptagelser

Dato: 05-03-2019

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at den registreredes anmodning om indsigt i tv-overvågningsoptagelser ikke er behandlet i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Journalnummer 2018-832-0004

Resume

Datatilsynet har behandlet en klage over, at Wash World ApS indledningsvis afviste en registrerets anmodning om indsigt med den begrundelse, at der i tv-overvågningsoptagelserne indgik andre personer. Wash World ApS imødekom efterfølgende anmodningen, men først mere end tre måneder efter registreredes anmodning.

Datatilsynet har i afgørelsen bemærket, at hvis den registrerede anmoder om indsigt i tv-overvågningsoptagelser, hvor der indgår oplysninger om andre personer, skal den dataansvarlige sløre eller på en anden måde fjerne dem ved eksempelvis at anvende billedbeskæring.

Afgørelse

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor (…) (herefter klager) den 3. juli 2018 har klaget til Datatilsynet over Wash World ApS’ (herefter Wash World) håndtering af klagers indsigtsanmodning.

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at der er grundlag for at udtale alvorlig kritik af Wash World.

Nedenfor følger en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

2. Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at klager i forbindelse med en tingsskadesag havde anmodet Wash World om at få udleveret kopi af tv-overvågningsoptagelser af sig selv, sin søn og bil i Wash World, og at Wash World efter hans gentagne forespørgsler har afvist at udlevere kopi af videooptagelserne af ham.

Datatilsynet har ved brev af 27. august 2018 anmodet Wash World om en udtalelse i anledning af klagen, som Wash World ved breve af 21. september og 12. november 2018 har besvaret.

2.1. Klagers bemærkninger

Klager har anført, at han flere gange har anmodet Wash World om udlevering af kopi af tv-overvågningsoptagelser af sig selv, og at Wash World har nægtet ham udlevering af optagelserne under henvisning til, at udleveringen ville stride imod virksomhedens politik for udlevering til private.

Klager har oplyst, at han efterfølgende har modtaget optagelserne fra tv-overvågningen.

2.1. Wash World’s bemærkninger

Wash World har ved brev af 21. september 2018 oplyst, at Wash World har modtaget klagers indsigtsanmodning, som virksomheden også har imødekommet.

Wash World har endvidere ved brev af 23. november 2018 oplyst, at klager havde anmodet om indsigt i tv-overvågningsoptagelserne den 20. juni 2018, og at optagelserne blev udleveret den 25. september 2018. Wash World har oplyst, at det pågældende materiale indeholdt optagelser af en tredjemand, hvorfor Wash World oprindeligt valgte ikke at udleverede materialet til klager. Wash World har beklaget den lange behandlingstid af klagers anmodning.

3. Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen[1] finder ifølge dennes artikel 2, stk. 1, anvendelse på behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og på anden ikke-automatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 1, har den registrerede ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne og følgende information:

  1. formålene med behandlingen

  2. de berørte kategorier af personoplysninger

  3. de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

  4. om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum

  5. retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling

  6. retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

  7. enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede

  8. forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

I medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 3, skal den dataansvarlige udlevere en kopi af de personoplysninger, der behandles.

Det fremgår endvidere af databeskyttelsesforordningens artikel 12, stk. 3, at den dataansvarlige uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde senest en måned efter modtagelsen af anmodningen skal oplyse den registrerede om foranstaltninger, der træffes på baggrund af en anmodning i henhold til bl.a. artikel 15.

Denne periode kan forlænges med to måneder, hvis det er nødvendigt, under hensyntagen til anmodningens kompleksitet og antal. Den dataansvarlige underretter den registrerede om enhver sådan forlængelse senest en måned efter modtagelsen af anmodningen sammen med begrundelsen for forsinkelsen.

Der gælder således en absolut frist for besvarelse af anmodninger fra en registreret på tre måneder. Langt de fleste anmodninger må dog antages ikke at være komplicerede, hvorfor de skal besvares senest en måned efter modtagelsen.

Databeskyttelseslovens § 22 indeholder en række undtagelser til den registreredes indsigtsret efter databeskyttelsesforordningens artikel 15.

4. Begrundelse for Datatilsynets afgørelse

Datatilsynet har lagt til grund, at Wash World først den 25. september 2018 imødekom klagers anmodning om indsigt.

I medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 1, er det kun oplysninger om den registrerede selv, som skal udleveres i forbindelse med en anmodning om indsigt.

Hvis der i tv-overvågningsoptagelserne indgår oplysninger om andre personer, skal den dataansvarlige således sløre eller på anden måde fjerne dem f.eks. ved billedbeskæring.

Datatilsynet finder grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Wash World oprindeligt har afvist klagers indsigtsanmodning under henvisning til, at optagelserne indeholdt optagelser af en tredjemand, og at Wash World først har udleveret kopi af videoovervågningsmaterialet mere end tre måneder efter den registreredes anmodning.

5. Afsluttende bemærkninger

Kopi af dette brev sendes til klagers orientering.

Datatilsynet anser hermed sagen for afsluttet og foretager sig herefter ikke yderligere i sagen.

 

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).