Persondatalovens regler om stillingsbesættende virksomhed

Dato: 21-06-2004

På baggrund af X’s angivelse på krak.dk under emnet personalerekruttering og -udvælgelse går Datatilsynet umiddelbart ud fra, at X udøver stillingsbesættende virksomhed.

Datatilsynet skal i den forbindelse oplyse følgende:

Persondataloven trådte i kraft den 1. juli 2000. Datatilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med, at persondataloven overholdes.

Persondataloven gælder ifølge lovens § 1, stk. 1, for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk databehandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Loven gælder tillige for anden ikke-elektronisk systematisk behandling, som udføres for private, og som omfatter oplysninger om personers private eller økonomiske forhold eller i øvrigt oplysninger om personlige forhold, som med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden, jf. § 1, stk. 2.

Ifølge lovens § 3, nr. 1, defineres ”personoplysninger” som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede).

Ved “behandling” forstås ifølge lovens § 3, nr. 2, enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysningerne gøres til genstand for. Omfattet af begrebet er f.eks. indsamling, registrering, videregivelse og opbevaring.

Persondatalovens regler om anmeldelse af og tilladelse til stillingsbesættende virksomhed

En stillingsbesættende virksomhed skal foretage anmeldelse til Datatilsynet og indhente tilladelse forinden behandling, der er omfattet af anmeldelsespligten i § 48, påbegyndes, jf. lovens § 50, stk. 1, nr. 4.

En stillingsbesættende virksomhed er en virksomhed, der erhvervsmæssigt yder tredjemand bistand ved stillingsbesættelse. Som eksempel kan nævnes et rekrutteringsbureau eller en headhunter-virksomhed. Der er således tale om formidling af stillinger.

Er medarbejderen ansat i virksomheden og sendes ud i kortere vikarstillinger, hvorefter vedkommende vender tilbage til virksomheden for at blive sendt ud i en ny vikarstilling, er der ikke tale om en stillingsbesættende virksomhed, men om et vikarbureau, og der skal ikke indhentes tilladelse efter lovens § 50, stk. 1, nr. 4. Vikarbureauet kan dog være anmeldelsespligtigt, såfremt der behandles følsomme oplysninger om de ansatte som nævnt i lovens §§ 7 og 8, f.eks. oplysninger om medlemskab af fagforening, helbredsforhold eller strafbare forhold. Vikarbureauet skal i så fald foretage anmeldelse og indhente tilladelse til denne behandling, jf. § 50, stk. 1, nr. 1, jf. § 48.

På Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk, under menupunktet ”Erhverv” findes en vejledning om behandling af oplysninger om personale i private virksomheder.

Driver virksomheden både stillingsbesættende virksomhed og vikarbureau, skal der foretages anmeldelse og indhentes tilladelse til den stillingsbesættende virksomhed. Der skal tillige foretages anmeldelse af vikarbureauet, hvis dette behandler følsomme oplysninger, jf. lovens §§ 7 og 8.

Anmeldelse af den stillingsbesættende virksomhed

Anmeldelsen kan ske elektronisk via Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Under menupunktet ”Blanketter” vælges blanketten ”Stillingsbesættende virksomhed”.

I anmeldelsen bedes virksomheden i feltet ”Behandlingsbetegnelse” skrive ”stillingsbesættende virksomhed ved…(virksomhedens navn)”.

I forbindelse med anmeldelse via internet er det muligt at se, hvilke stillingsbesættende virksomheder der allerede er anmeldt. Under punktet ”Fortegnelse” vælges ”udvidet søgning”. I feltet ”Skriv journalnr. eller en del af dette” skrives -46- og ”Find” aktiveres. Herved fremkommer en liste over stillingsbesættende virksomheder, der har fået tilladelse fra Datatilsynet. De pågældende anmeldelser kan endvidere benyttes helt eller delvist som kladde for virksomhedens egen anmeldelse.

Datatilsynet skal i øvrigt henlede opmærksomheden på, at der under hvert punkt i den elektroniske anmeldelse er en vejledning til brug for udfyldning af skemaet. Det er endvidere muligt at udskrive vejledningen sammen med blanketten.

Når en anmeldelse er modtaget hos Datatilsynet, vil der blive sendt en kvittering. I kvitteringen er angivet en internetadresse og et password, så anmelderen kan rette anmeldelsen via internet. Der skal ikke foretages rettelser, før virksomheden har hørt fra Datatilsynet. Hvis der viser sig behov for yderligere oplysninger, eller hvis der skal ændres i anmeldelsen, vil Datatilsynet kontakte anmelder.

Når Datatilsynet har vurderet, om anmeldelsen kan godkendes, og på hvilke vilkår tilladelsen vil kunne gives, vil virksomheden modtage et brev om, at Datatilsynet agter at give tilladelse. Samtidig vil tilsynet iværksætte opkrævning af det gebyr på 1.000 kr., som skal betales for tilladelsen, jf. persondatalovens § 63, stk. 2, nr. 2. Først når betaling er sket, vil Datatilsynets tilladelse blive givet.

Når Datatilsynet har godkendt anmeldelsen, vil anmeldelsen blive offentliggjort i fortegnelsen over anmeldte behandlinger på tilsynets hjemmeside.

Afsluttende bemærkninger

Hvis X driver stillingsbesættende virksomhed eller i øvrigt behandler personoplysninger, der er anmeldelsespligtige efter persondataloven, skal Datatilsynet anmode om, at X foretager anmeldelse snarest muligt og inden 4 uger fra dags dato.

Hvis X ikke driver stillingsbesættende virksomhed eller i øvrigt behandler personoplysninger som beskrevet i dette brev, skal behandlingen ikke anmeldes til Datatilsynet. Tilsynet skal dog anmode om en skriftlig tilbagemelding inden 4 uger fra dags dato med begrundelse for, hvorfor der ikke er anmeldelsespligt. Tilbagemeldingen kan ske via e-post på dt@datatilsynet.dk.

Datatilsynet skal endvidere gøre opmærksom på, at tilsynet i henhold til persondataloven § 62, stk. 1, kan kræve enhver oplysning, der er af betydning for dets virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under lovens bestemmelser.

Overtrædelse af persondataloven, herunder manglende anmeldelse af og tilladelse til stillingsbesættende virksomhed i medfør af persondatalovens §§ 48 og 50, stk. 1, nr. 4, kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, jf. lovens § 70. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Datatilsynet ikke vil indgive politianmeldelse som følge af manglende eller for sen anmeldelse, hvis blot der indgives anmeldelse i forlængelse af dette brev.

Yderligere oplysninger om persondataloven findes på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Her findes bl.a. en værd at vide tekst om stillingsbesættende virksomhed samt en vejledning om behandling af oplysninger om personale i private virksomheder.

Har De spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte Datatilsynet mandag til fredag kl. 9-14 på tlf. 33 19 32 00.<//font>

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning