Indsigelse mod oplysninger om parkeringsafgift

Dato: 26-11-2004

Journalnummer: 2003-313-0180

I brev af 9. maj 2003 med bilag - oversendt fra Folketingets Ombudsmand - har K klaget over, at Parkering-København behandler oplysninger om ham, selvom han har betalt sin parkeringsafgift.

Idet der skal henvises til sagsfremstillingen i vedlagte brev til klager, skal Datatilsynet herefter udtale følgende:

Persondataloven gælder ifølge lovens § 1, stk. 1, for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk databehandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Ved “personoplysninger” forstås ifølge lovens § 3, nr. 1, enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede).

Ved “behandling” forstås ifølge lovens § 3, nr. 2, enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysningerne gøres til genstand for. Omfattet af begrebet er f.eks. indsamling, registrering, videregivelse og opbevaring.

Ud fra det i sagen oplyste er det Datatilsynet vurdering, at Parkering-København foretager en behandling af personoplysninger, som er omfattet af persondatalovens anvendelsesområde. Det bemærkes, at Københavns Kommunes Parkeringsafgiftssystem også er anmeldt til Datatilsynet.

Parkering-Københavns behandling af personoplysninger

Persondataloven sondrer mellem forskellige kategorier af oplysninger. Følsomme oplysninger, andre følsomme oplysninger og almindelige oplysninger. Der er forskellige behandlingsregler alt afhængig af, hvilken kategori af oplysninger der er tale om.

Lovens § 7, stk. 1, omhandler oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Disse oplysninger anses for følsomme oplysninger.

Lovens § 8, stk. 1, omhandler oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i § 7, stk. 1, nævnte. Disse oplysningstyper anses også for følsomme. Oplysningskategorier, som ikke er nævnt i § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1, er omfattet af lovens § 6 og kan karakteriseres som almindelige ikkefølsomme oplysninger.

Efter Datatilsynet opfattelse må oplysninger om, at man er blevet pålagt en parkeringsafgift, anses for en oplysning omfattet af persondatalovens § 6.

Behandling af almindelige ikke-følsomme oplysninger, herunder f.eks. oplysninger om navn, adresse og pålagte parkeringsafgift, skal ske i overensstemmelse med persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1-7. Behandling kan herefter bl.a. ske, hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke hertil, jf. § 6, stk. 1, nr. 1.

Efter lovens § 6, stk. 1, nr. 6, må behandling endvidere finde sted, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henføres under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysninger videregives, har fået pålagt.

Det fremgår af bemærkningerne til § 6, stk. 1, nr. 6, at bestemmelsen primært retter sig mod behandling af oplysninger, der sker som led i myndighedsudøvelse. Også udførelse af opgaver, som sædvanligvis karakteriseres som faktisk forvaltningsvirksomhed, det vil bl.a. sige virksomhed, der ikke består i at træffe egentlige forvaltningsafgørelser, vil efter omstændighederne være omfattet af bestemmelsen.

Datatilsynet finder, at Parkering-Københavns behandling af oplysninger om parkeringsafgifter pålagt klager og de øvrige oplysninger, som sagen omhandler, må antages at være nødvendig af hensyn til de myndighedsopgaver, som Parkering-København udfører. Behandlingen er derfor i overensstemmelse med persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 6. Datatilsynet har hermed lagt vægt på, at Parkering-København er en del af den offentlige forvaltning (Københavns Kommune) samt formålet med behandlingen.

Opbevaring af oplysninger om betalte parkeringsafgifter

Behandling af personoplysninger skal endvidere ske i overensstemmelse med de grundlæggende principper, som er indeholdt i lovens § 5.

Persondatalovens § 5 indeholder en række grundlæggende principper for den dataansvarliges behandling, herunder indsamling, ajourføring, opbevaring m.v. af oplysninger. Disse krav skal altid være opfyldt.

Det følger af bestemmelsens stk. 5, at indsamlede oplysninger ikke må opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Personoplysninger må således ikke opbevares i identificerbar form i længere tid end, hvad der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne indsamles eller senere behandles.

Det er ikke muligt generelt at beskrive, for hvilke tidsrum opbevaring af identificerbare oplysninger vil kunne ske. Dette afhænger af en konkret vurdering i den enkelte situation.

Ifølge anmeldelsen til Datatilsynet af Københavns Kommunes Parkeringsafgiftssystem, slettes alle registrerede oplysninger senest 5 år efter sagen afslutning.

Det fremgår af sagen, at Parkering-København har oplysninger om 3 parkeringsafgifter pålagt klager inden for de seneste 5 år. Oplysningerne vil blive slettet, senest 5 år efter sagens afslutning.

Det er på det grundlag Datatilsynets vurdering, at Parkering-Københavns opbevaring af oplysninger om betalte parkeringsafgifter ikke er i strid med persondatalovens § 5, stk. 5.

Datatilsynet har herved lagt vægt på, at Parkering-København som en del af den offentlige forvaltning er underlagt forpligtelser med hensyn til opbevaring af sagsakter og registre, ligesom arkivlovgivningen stiller krav til myndighedens opretholdelse af registreringer. Hertil kommer at Parkering-København kan have brug for de i sagen omhandlede oplysninger til behandlingen af eventuelle klagesager eller til genoptagelse af parkeringssager. Det vil i disse tilfælde være nødvendigt at kunne identificere parten i sagen.

Frister for besvarelse af henvendelser vedrørende databehandling

Klager har i brev af 8. juli 2003 anført, at Datatilsynet bør minde Parkering-København om fristerne for at svare på henvendelser i relation til databehandling.

I klagers brev af 31. januar 2003 til Parkering-København, beder klager om en bekræftelse af, at den påståede forseelse slettes i Københavns Kommunes parkeringsafgiftssystem, nu hvor betalingen finder sted. I brev af 7. april 2003 til Parkering-København, har klager rykket for svar og gør samtidig opmærksom på fristerne i persondatalovens § 31, stk. 2.

Persondatalovens § 31, stk. 2, vedrører den frist, som gælder for besvarelse af en begæring om indsigt i henhold til lovens § 31, stk. 1, hvoraf fremgår, at en dataansvarlige efter begæring fra en person, skal give meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Såfremt der behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles, behandlingens formål, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Efter Datatilsynets opfattelse indeholdt klagers henvendelse af den 31. januar 2003 ingen formulering, der kan opfattes som en begæring om indsigt. Parkering-København er derfor heller ikke underlagt de frister som fremgår af § 31, stk. 2, ved besvarelsen af klagers henvendelse.

Imidlertid fremgår følgende af sidste afsnit i klagers brev af 31. januar 2003: ”Ps: Jeg beder Dem bekræfte at den påståede forseelse slettes i københavns kommunes parkeringsafgiftssystem, nu hvor betaling finder sted”. Dette medfører efter Datatilsynet opfattelse, at klagers henvendelser til Parkering-København indeholder en begæring om sletning af den betalte afgift.

Parkering-Københavns svar til klager af 30. april 2004 indeholdt imidlertid ikke noget svar på denne anmodning om sletning.

Det følger af lovens § 35, stk. 1, at den registrerede til enhver tid over for den dataansvarlige kan gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a., at den indsigelsesret, der efter stk. 1 tilkommer den registrerede, har den virkning, at en forvaltningsmyndigheds beslutning om, hvorvidt indsigelsen skal imødekommes, har karakter af en »afgørelse« efter forvaltningsloven. Det indebærer, at den pågældende myndighed skal overholde forvaltningslovens regler om begrundelse, klagevejledning m.v.

Datatilsynet finder, at Parkering-København burde have besvaret klagers henvendelse for så vidt angår spørgsmålet om sletning. Datatilsynet skal henstille, at Parkering-København fremover er mere opmærksom på at besvare borgeres indsigelser mod behandling af oplysninger, jf. persondatalovens § 35.

Kopi af dette brev er sendt til K til orientering.

Datatilsynet anser hermed sagen for afsluttet og foretager sig herefter ikke mere.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning