Henvendelse om tv-overvågning til Justitsministeriet

Dato: 13-09-2004

Journalnummer: 2004-69-0010

I løbet af de seneste år har Datatilsynet behandlet en del sager om tv-overvågning. Der har været tale om sager vedrørende såvel den private som den offentlige sektor.

Datatilsynet er i den forbindelse stødt på en række problemstillinger, dels i samspillet mellem persondataloven og lov om forbud mod tv-overvågning, dels i forhold til persondatalovens anvendelse på tv-overvågning. Datatilsynets praksis og problemstillingerne i forhold til gældende regulering på området er søgt nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Det er Datatilsynets opfattelse, at de nævnte problemstillinger sammenholdt med, at der fra både privat og offentlig sektor kan konstateres en stadig stigende interesse for at anvende tv-overvågning, navnlig i kriminalpræventivt øjemed, aktualiserer behovet for en samlet gennemgang af og stillingtagen til reguleringen på området.

Efter at sagen har været behandlet i Datarådet, skal Datatilsynet derfor henlede Justitsministeriets opmærksomhed på den stadig mere udbredte brug af tvovervågning og de konkrete problemstillinger omkring reguleringen med henblik på ministeriets overvejelse af eventuelle generelle initiativer på området.

Datatilsynet deltager gerne i en drøftelse af de rejste spørgsmål.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning