Tv-overvågning i Helsingør Kommune

Dato: 05-12-2005

Journalnummer: 2004-52-2610

Helsingør Kommune har den 10. september 2004 anmeldt behandlingen ”Videoovervågning” til Datatilsynet. Ved brev af 7. oktober 2004 afgav tilsynet udtalelse til kommunen.

Datatilsynet har efterfølgende den 18. november 2004, 3. februar og 11. maj 2005 modtaget ændringsanmeldelser fra Helsingør Kommune. Ændringsanmeldelserne vedrører tv-overvågning af henholdsvis Helsingør Svømmehal, Helsingør Havn og Helsingør Hovedbibliotek.

Datatilsynet udtalte ved brev af 21. juni 2005, at overvågning af Hovedbiblioteket ikke giver anledning til bemærkninger samt, at overvågning af Helsingør Havn ved hjælp af analogt udstyr efter Datatilsynets opfattelse falder uden for tilsynets kompetenceområde.

Helsingør Kommune er telefonisk den 11. januar og ved brev af 25. februar samt ved e-post af 10. maj 2005 fremkommet med supplerende oplysninger og billeddokumentation vedrørende overvågning af Helsingør Svømmehal.

Det fremgår anmeldelsen, at formålet med tv-overvågningen er at modvirke trusler, overfald, røveri og indbrud samt at sikre optimal tryghed for borgere og medarbejdere. Herudover er formålet med tv-overvågningen at kunne fremlægge billeddokumentation som bevis over for politiet, når det er nødvendigt.

Helsingør kommune har oplyst, at svømmehallen er beliggende i et stort socialt boligområde, der i årevis har haft problemer med utilpassede unge. Udenfor svømmehallen er der, efter det oplyste, problemer med, at en gruppe unge skaber utryghed og frygt hos hallens besøgende ved at virke truende og chikanerende. Der har desuden været konkrete sager om mobning, trusler om vold, tasketyverier, cykeltyverier og hærværk. Desuden er svømmehallen jævnligt udsat for indbrud og indbudsforsøg.

Inde i svømmehallen er der, efter det oplyste, også jævnligt uro. Der er tale om, at visse badegæster ikke retter sig efter reglerne i svømmehallen ved for eksempel at lave udspring nær andre badende, løbe og slås samt udviser truende adfærd over for de andre gæster. I adskillige tilfælde er det endt med, at hallens personale er blevet truet og i enkelte tilfælde skubbet og chikaneret, da de påtalte og irettesatte uromagerne. Af samme årsag har der været perioder, hvor nogle af hallens medarbejdere har frygtet at møde på aftenvagter.

Helsingør Kommune har oplyst, at man for at mindske problemerne har indsat ekstramandskab i form af tosproget personale i weekenderne og om aftenen samt opsat mere belysning uden for hallen. Det fremgår endvidere af svømmehallens virksomhedsplaner, at der ud for hallens indgang skal opsættes en vejchikane og et bom system for at hindre hurtig kørsel, og at bilister kører helt op til indgangen, hvorved de er til fare for andre, der færdes ved svømmehallen. Desuden er det oplyst, at svømmehallen arbejder tæt sammen med lokalpolitiet og SSP.

Planerne om at få installeret tv-overvågning i selve svømmehallen fremgår af svømmehallens virksomhedsplan, der efter det oplyste er godkendt af det kommunale idrætsudvalg.

Tv-overvågningen vedrører efter det oplyste overvågning af indgangsparti, betalingsområde, trappe til cafeteria, område ved solarium/vandmassage faciliteter, babybassin/lavt bassin og vipper/dybt bassin. Der er endvidere et ønske om at opsætte et udvendigt kamera ved udgangspartiet/cykelstativerne, idet de fleste problemer starter der, da området er blevet tilholdssted for flere grupper af unge. Kameraet kan ifølge det oplyste indstilles på en sådan måde, at det ikke kommer i konflikt med færdselslovens § 1. Der er ønske om at tv-overvåge hele døgnet både inden- og udendørs.

Kameraerne i selve svømmehallen er verifikationskameraer. Det skulle ifølge det oplyste ikke være muligt zoome ind på eksempelvis en kropsdel, uden at billedet bliver ”grynet” og ubrugeligt, medmindre personen står helt nær ved kameraet. Grunden til, at kameraerne kan zoome, er, at det er muligt at få brugbare optagelser, uanset hvor der er sket noget i hallen. Med hensyn til de andre kameraer er det oplyst, at der er tale om identifikationskameraer, der gør det muligt at zoome eksempelvis en indbrudstyvs ansigt ind, således at han er lettere at identificere.

Det er oplyst, at det alene er muligt at zoome på allerede optagne billeder.

Der vil efter det oplyste være tilknyttet skærme til anlægget. Datatilsynet er ikke klar over, hvorvidt disse skærme vil være bemandede, herunder om skærmene er placeret på en sådan måde, at publikum kan se skærmene, når de køber billet til svømmehallen.

Helsingør Kommune har oplyst, at kameraerne og skiltning herom er sat op, hvilket allerede har afhjulpet en del af problemerne. Der er indtil videre ikke modtaget negativ respons fra de almindelige brugere, men derimod adskillige positive tilkendegivelser, mens ballademagerne har bemærket, at de er opmærksomme på tiltaget.

Efter ønske fra Helsingør Kommune har Datatilsynet ved e-post af 21. juni 2005 fremsendt tilsynets umiddelbare bemærkninger vedrørende den påtænkte tv-overvågning af Helsingør Svømmehal.

Tilsynet oplyste bl.a. i skrivelsen til Helsingør Kommune, at overvågning af udendørs arealer, der benyttes til almindelig færdsel, efter tilsynets opfattelse ikke vil være lovlig, men at overvågning, der begrænser sig til bygningsfacader etc., vil kunne foretages. Herudover oplyste tilsynet, at det er tilsynets umiddelbare vurdering, at overvågning af svømmebassiner og solarie-/vandmassageområder ikke vil kunne ske, medmindre der foreligger virkelig tungtvejende grunde.

Datatilsynet anmodede i den forbindelse Helsingør kommune om at tage stilling til, i hvilket omfang kommune agtede at iværksætte overvågningen.

Helsingør Kommune har efterfølgende oplyst, at kommunen fortsat ønsker at iværksætte overvågningen.

Datatilsynet skal – efter sagen har været behandlet i Datarådet – udtale følgende:

1. Lov om forbud mod tv-overvågning

Lov om forbud mod tv-overvågning fastsætter i § 1, stk. 1, et forbud mod, at private foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

Forbudet mod tv-overvågning gælder ikke for offentlige myndigheder, som herefter alene er omfattet af lovens skiltningskrav fastsat i § 3 a. Heraf følger, at offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning på steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, lige så vel som private ved skiltning eller på anden tydelig måde skal give oplysning om, at der finder tvovervågning sted.

Offentlige myndigheder er herefter i stedet bl.a. omfattet af mere generelle regler, der ikke gælder for private - f.eks. om god forvaltningsskik, om pligt til kun at varetage saglige hensyn og om proportionalitet. Regler i straffeloven, herunder bestemmelserne i § 232 om blufærdighedskrænkelse, § 264a og § 264d om fotografering og observation af personer, der befinder sig på ikke frit tilgængelige steder og videregivelse heraf, vil også kunne begrænse adgangen til at iværksætte tv-overvågning og videregive foretagne optagelser.

De samlede regler om tv-overvågning overvejes for tiden i et udvalg under Justitsministeriet.

2. Persondataloven

For så vidt angår tv-overvågning ved anvendelse af digitale kameraer vil offentlige myndigheder ifølge Datatilsynets praksis være omfattet af persondatalovens regler.

Persondatalovens § 5 indeholder en række grundlæggende principper for den dataansvarliges behandling, herunder indsamling, opbevaring m.v. af oplysninger.

Ifølge persondatalovens § 5, stk. 2, 1. pkt., skal indsamling af oplysninger ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål.

Datatilsynet finder, at den indsamling af oplysninger via tv-overvågning, som kommunen foretager med henblik på at forebygge kriminalitet, sikre optimal tryghed for medarbejderne og til brug for efterforskning og som bevismateriale har et udtrykkeligt angivet og sagligt formål.

Det følger endvidere af persondatalovens § 5, stk. 3, at oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles.

Bestemmelsen fastsætter således bl.a., at den dataansvarliges behandling af oplysninger er undergivet et proportionalitetsprincip.

I forhold til tv-overvågning fører dette princip efter Datatilsynets opfattelse til, at overvågning skal gennemføres på en sådan måde, at den virker mindst muligt integritetskrænkende for den almindelige borger, og at det i første omgang skal overvejes, om det ønskede formål kan nås med mindre indgribende midler end tv-overvågning og registrering.

Det er i den forbindelse Datatilsynets opfattelse, at den omhandlede tv-overvågning som følge af persondatalovens § 5, stk. 3, kun bør finde sted, hvis der foreligger tungtvejende grunde for at iværksætte overvågningen.

Enkeltstående tyverier og hærværkstilfælde, problemer med henkastning af affald, mobning, chikane eller lignende bør således efter Datatilsynets opfattelse ikke føre til etablering af tv-overvågning. Endvidere må det efter Datatilsynets opfattelse kræves, at tv-overvågning alene benyttes, hvis der ikke er andre egnede løsningsmuligheder til at forhindre eller efterforske grovere kriminalitet, herunder navnlig kriminalitet, som truer liv og helbred.

Datatilsynet er endvidere af den opfattelse, at Helsingør Kommune i samme omfang som private skal undlade at foretage tv-overvågning af områder, hvor der er almindelig færdsel, jf. forbudet fastsat i § 1, stk. 1, i lov om forbud mod tvovervågning.

For så vidt angår begrebet “almindelig færdsel” omfatter dette ifølge forarbejderne til lov om forbud mod tv-overvågning enhver offentlig eller privat gade, plads, tunnel, passage, sti, trappe, eller lignende areal, der benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

Datatilsynet finder således, at overvågning af områder, hvor der er adgang for almindelig færdsel, ikke kan ske inden for rammer af persondataloven, og Datatilsynet forudsætter, at i det omfang, kommunen iværksatter udendørs overvågning, skal kameraerne placeres/fokuseres på en sådan måde, at gade, vej, plads, eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, ikke overvåges.

For så vidt angår den påtænkte overvågning i svømmehallen er det Datatilsynet opfattelse, at overvågningen ikke kan anses for at være i strid med de grundlæggende principper i persondatalovens § 5. Datatilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at der er tale om kommunens indendørs lokaliteter, ligesom tilsynet har tillagt det betydning, at overvågningen navnlig sker af hensyn til medarbejdernes sikkerhed, og at kommunen uden den fornødne effekt har forsøgt at imødegå problemerne med andre mindre indgribende foranstaltninger.

Datatilsynet forudsætter imidlertid, at overvågningen kun sker uden for de områder, hvor besøgende typisk vil være afklædte. Dvs. at overvågningen ikke sker eksempelvis inde i solariet/solariekabinen, hvor besøgende må formodes at være helt afklædte.

Datatilsynet forudsætter endvidere, at der ikke er opsat skærme, hvor publikum/ besøgende kan se optagelserne fra svømmehallen, og at det alene er muligt at zoome på allerede optagne billeder.

Datatilsynet finder endvidere, at Helsingør Kommune bør opstille nærmere retningslinier for, i hvilke tilfælde der vil ske gennemgang af optagelserne og videregivelse til politiet. Tilsynet forudsætter i den forbindelse, at der alene sker videregivelse af oplysninger om strafbare forhold, når det er til brug for en strafferetlig efterforskning af forhold over en vis bagatelgrænse.

Datatilsynet skal for så vidt angår behandlingsregler, sletning, oplysningspligt og sikkerhed henvise til tilsynets udtalelse af 7. oktober 2004 til Helsingør Kommune.

3. Afsluttende bemærkninger

Anmeldelsen er offentliggjort i fortegnelsen på Datatilsynets hjemmeside.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning