Undersøgelse af indberetninger i henhold til Schengen-konventionens

Dato: 10-06-2005

Journalnummer: 2003-851-0048

Den Fælles Tilsynsmyndighed Schengen har iværksat en undersøgelse af indberetninger til Schengen-informationssystemet (SIS) efter Schengenkonventionens art. 96 af uønskede udlændinge. I den forbindelse har Den Fælles Tilsynsmyndighed anmodet Datatilsynet om at undersøge, hvorvidt danske indberetninger vedrørende uønskede udlændinge, jf. Schengen-konventionens artikel 96, er sket i overensstemmelse med konventionen.

Baggrunden for Den Fælles Tilsynsmyndigheds initiativ er bl.a., at der kan konstateres store forskelle på antallet af indberetninger medlemslandene imellem. Eksempelvis havde Italien pr. 1. februar 2003 foretaget 335.306 indberetninger i SIS, Tyskland 267.884 indberetninger, Holland 9.363 indberetninger og Sverige 4.454 indberetninger.

I den anledning anmodede Datatilsynet ved brev af 21. september 2004 Rigspolitiet om at fremsende dokumentation for de indberetninger, der var sket fra dansk side i henhold til artikel 96 i 1. kvartal i 2004.

Ved brev af 28. oktober 2004 fremsendte Rigspolitiet det ønskede materiale.

Det fremgik heraf, at der i 1. kvartal 2004 i en række tilfælde fejlagtigt var sket indberetning til SIS.

På denne baggrund anmodede Datatilsynet ved brev af 17. december 2004 Rigspolitichefen om at gennemgå samtlige de indberetninger, der er sket fra dansk side i henhold til artikel 96, for at sikre, at der ikke i andre tilfælde fejlagtigt er sket registrering i SIS. Datatilsynet anmodede endvidere Rigspolitichefen om at oplyse, om de konstaterede fejl vedrørende indberetninger foretaget i 1. kvartal 2004 havde givet anledning til ændrede sagsgange, kontrolprocedurer eller lignende.

Ved brev af 3. maj 2005 er Rigspolitiet fremkommet med en udtalelse. Det fremgår heraf, at Rigspolitiet har gennemgået samtlige 443 sager, hvor udlændinge er blevet opdateret i SIS som uønskede, jf. udlændingelovens § 58 g.

Gennemgangen har omfattet de domme/administrative afgørelser, der ligger til grund for indberetningerne, registreringerne i Det Centrale Kriminalregister og SIS samt forkyndelsen for udlændingene af indberetningen til SIS.

Rigspolitiet har i forbindelse med gennemgangen af sagerne konstateret følgende:

 • I 22 tilfælde er der fejlagtigt sket indberetning til SIS. Sagerne vedrører primært EU-statsborgere eller udlændinge, der er dømt for strafbare forhold, der ikke opfylder betingelserne i udlændingelovens § 58 g for indberetning i forhold til den pådømte lovovertrædelse eller straffens længde.
 • I 17 tilfælde er der korrekt sket indberetning til SIS, men i forbindelse med opdateringen i SIS og Det Centrale Kriminalregister er der sket tastefejl, eller indberetningerne har ikke været fuldstændige i forhold til de obligatoriske felter, der skal udfyldes i SIS.
 • I 7 tilfælde er der korrekt sket indberetning til SIS, men det har efterfølgende vist sig, at de pågældende var kendte under falsk navn, og dette er ikke blevet berigtiget i SIS, da man blev bekendt hermed, eller de pågældende er blevet indberettet under 2 identiteter.
 • I 11 tilfælde er der korrekt sket indberetning til SIS, men der er fejlagtigt ikke taget skridt til, at Udlændingestyrelsen kan foretage konsultation i medfør af Schengen-konventionens artikel 25.
 • Gennemgangen af de domme, der ligger til grund for indberetningerne til SIS, har endvidere vist, at dommene i 11 tilfælde er forkerte i forhold til udvisningsspørgsmålet. I 3 af de pågældende tilfælde er der – i overensstemmelse med indholdet af de afsagte domme – sket indberetning til SIS, men dommene har vist sig at være afsagt forkert i forhold til udvisningsspørgsmålet, og indberetningerne til SIS har som følge heraf ikke været korrekte. I 8 af de pågældende tilfælde har indberetning til SIS fundet sted i overensstemmelse med domfældelsen i forhold til det strafbare forhold i de afsagte domme, men henvisningerne til udlændingelovens udvisningsbestemmelser i dommene har været fejlagtige, således at dommene burde have været foranlediget berigtiget, førend indberetning til SIS fandt sted.
 • I et mindre antal sager, hvor der er sket korrekt indberetning til SIS, har det vist sig, at forkyndelsen for udlændingen af indberetningen til SIS ikke har fundet sted i overensstemmelse med Rigspolitiets interne retningslinjer herom.

Rigspolitiet har oplyst, at man har taget de fornødne skridt til at rette de konstaterede fejl. Det er desuden oplyst, at de interne retningslinjer i Rigspolitiets Udlændingeafdeling vedrørende sagsgange og kontrolprocedurer i forbindelse med behandling af sager om indberetning i medfør af Schengen-konventionens artikel 96 vil blive præciseret.

Endvidere har Rigspolitiet anmodet Rigsadvokaten om at indskærpe over for politikredsene, at anklagemyndigheden i sager, hvor udvisning kan komme på tale, dels nedlægger en korrekt udvisningspåstand, dels ved modtagelse af afsagte domme nøje gennemgår disse, herunder henvisningen til udlændingelovens udvisningsbestemmelser, med henblik på at sikre, at dommenes afgørelse om udvisning er korrekt i forhold til det pådømte forhold, og om nødvendigt tage skridt til berigtigelse heraf.

I den anledning skal Datatilsynet – efter at sagen har været behandlet i Datarådet – udtale følgende:

1. I henhold til § 2, stk. 1, i lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen gælder bestemmelserne i Schengen-konventionens afsnit IV (Schengen-informationssystemet) her i landet. Afsnit IV i konventionen omfatter artiklerne 92-119 og vedrører Schengen-informationssystemet.

Af § 2, stk. 2, i tiltrædelsesloven fremgår, at Rigspolitichefen er den centrale myndighed, der efter konventionens artikel 108, stk. 1, er ansvarlig for den nationale del af SIS.

Rigspolitiet er tillige dataansvarlig i forhold til persondatalovens regler og har i overensstemmelse med persondataloven anmeldt den nationale del af Schengen-informationssystemet til Datatilsynet.

Datatilsynet er tilsynsmyndighed i forhold til persondataloven og er desuden ifølge tiltrædelseslovens § 2, stk. 2, tilsynsmyndighed efter Schengenkonventionens artikel 114 og 128.

Datatilsynet påser ifølge persondatalovens § 58, stk. 1, af egen drift eller efter klage fra en registreret, at behandlingen finder sted i overensstemmelse med loven og regler udstedt i medfør af loven. Tilsynet kan efter lovens § 62 kræve enhver oplysning, der er af betydning for dets virksomhed.

Efter Schengen-konventionens artikel 114 fører Datatilsynet tilsyn med databasen i den nationale del af SIS og kontrollerer, at behandlingen og anvendelsen af de oplysninger, der er optaget i SIS, ikke krænker de berørte personers rettigheder. Til dette formål skal Datatilsynet have adgang til databasen i den nationale del af SIS.

Datatilsynet kontrollerede på baggrund af Den Fælles Tilsynsmyndigheds initiativ et udsnit af de danske indberetninger, nemlig de 20 indberetninger der var foretaget i 1. kvartal 2004.

Da dette udsnit viste, at der i en række tilfælde fejlagtigt var sket indberetning til SIS, anmodede Datatilsynet Rigspolitiet om at gennemgå samtlige de indberetninger, der er sket fra dansk side.

Rigspolitichefen har som ønsket af Datatilsynet gennemgået de nævnte sager. Datatilsynet har i den forbindelse noteret sig, at gennemgangen har omfattet såvel de domme/administrative afgørelser, der ligger til grund for indberetningerne, som registreringerne i Det Centrale Kriminalregister og SIS samt forkyndelserne for udlændingene af indberetningen til SIS.

Det er på denne baggrund Datatilsynets opfattelse, at Rigspolitiets redegørelse er egnet til at danne grundlag for tilsynets bedømmelse af de skete indberetninger.

2. Oplysninger om uønskede udlændinge, der nægtes indrejse, optages ifølge Schengen-konventions artikel 96 i SIS på grundlag af nationale indberetninger.

I Danmark findes kriterierne for indberetning af uønskede udlændinge i udlændingelovens § 58 g, og indberetningerne foretages af Rigspolitiet.

Ifølge udlændingelovens § 58 g indberetter Rigspolitichefen en udlænding, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, som uønsket til Schengeninformationssystemet, hvis

 1. udlændingen er udvist af landet i medfør af § 22, § 23 eller § 24, nr. 1,
 2. udlændingen er udvist af landet i medfør af § 24, nr. 2, og den pågældende er idømt ubetinget straf af mindst 1 års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed,
 3. udlændingen er udvist af landet i medfør af § 25,
 4. udlændingen er meddelt afslag på opholdstilladelse efter § 10, stk. 1 eller 2, nr. 1 eller 2,
 5. udlændingens opholdstilladelse er inddraget i medfør af § 19, stk. 2, nr. 2 eller 3, eller
 6. udlændingen har fået udstedt visum efter § 4 eller § 4 a og er udvist af landet i medfør af § 25 b efter at have fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7.

Det følger af udlændingelovens § 58 h, stk. 1, at Udlændingestyrelsen forestår konsultationer med myndighederne i et andet Schengen-land i medfør af Schengen-konventionens artikel 25.

Hvis Udlændingestyrelsen efter de i § 58 h, stk. 1, nævnte konsultationer finder, at en i medfør af § 58 g indberettet udlænding bør slettes som uønsket i Schengen-informationssystemet, sletter Rigspolitichefen ifølge § 58 h, stk. 2, den pågældende i Schengen-informationssystemet.

Det følger af Schengen-konventions artikel 105, at den indberettende kontraherende part har ansvaret for, at de oplysninger, der optages i Schengeninformationssystemet, er korrekte og aktuelle, samt at de er lovligt indberettet.

3. Datatilsynet må konstatere, at såvel den undersøgelse, der stikprøvemæssigt blev foretaget vedrørende 1. kvartal 2004, som den efterfølgende gennemgang af samtlige indberetninger, har vist, at der på en række punkter er sket fejl i de danske indberetninger til SIS.

Datatilsynet må således konstatere, at Rigspolitiet i et antal tilfælde har foretaget indberetning til SIS, uden at betingelserne i udlændingelovens § 58 g er opfyldt.

Herudover er det Datatilsynets opfattelse, at Rigspolitiet ikke har levet op til kravene i Schengen-konventionens art. 105, idet Rigspolitiet ikke har sikret, at de oplysninger, der optages i Schengen-informationssystemet, er korrekte og aktuelle, samt at de er lovligt indberettet.

Det er desuden Datatilsynets opfattelse, at Rigspolitiet ikke har levet op til persondatalovens § 5, stk. 4, hvorefter behandlingen af personoplysninger skal tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysninger, og der endvidere skal foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges.

Datatilsynet har noteret sig, at Rigspolitiet har taget skridt til at rette de konstaterede fejl.

Datatilsynet har endvidere noteret sig, at Rigspolitiet vil præcisere de interne retningslinjer vedrørende sagsgange og kontrolprocedure i forbindelse med behandling af sager om indberetning i medfør af Schengen-konventionens artikel 96.

Endelig har Datatilsynet noteret sig, at Rigspolitiet har anmodet Rigsadvokaten om at indskærpe over for politikredsene, at anklagemyndigheden i sager, hvor udvisning kan komme på tale, dels nedlægger en korrekt udvisningspåstand, dels ved modtagelse af afsagte domme nøje gennemgår disse, herunder henvisningen til udlændingelovens udvisningsbestemmelser, med henblik på at sikre, at dommenes afgørelse om udvisning er korrekt i forhold til det pådømte forhold og om nødvendigt tage skridt til berigtigelse heraf.

4. Sammenfattende kan Datatilsynet konstatere, at der i de 443 danske indberetninger af uønskede udlændinge til SIS er sket fejlagtig indberetning i 25 tilfælde, og at der herudover er sket forskellige fejl i yderligere et antal tilfælde.

Indberetningerne til SIS vil kunne få alvorlige konsekvenser for den pågældende person, idet en person efter konventionens artikel 5 som hovedregel ikke vil kunne få tilladelse til at indrejse i og opholde sig i Schengen-området.

På den baggrund er det Datatilsynets opfattelse, at der er tale om et uacceptabelt højt antal fejl, og tilsynet finder således resultatet af undersøgelsen kritisabelt.

5. På denne baggrund har Datatilsynet i brev af dags dato orienteret Justitsministeriet om de konstaterede tilsidesættelser af Schengen-konventionen, udlændingeloven og persondataloven.

6. Datatilsynet forventer at offentliggøre dette brev på sin hjemmeside. Tilsynet vil endvidere orientere Den Fælles Tilsynsmyndighed om resultatet af gennemgangen.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning