Tv-overvågning i Guldborgsund Kommune

Dato: 22-02-2007

Journalnummer: 2005-52-3127

Datatilsynet har den 2. januar 2007 modtaget Guldborgsund Kommunes ændringer af kommunens anmeldelse af behandlingen ”Tv-overvågning”.

Der er telefonisk indhentet supplerende oplysninger.

Det fremgår af anmeldelsen, at Guldborgsund Kommune ønsker at tv-overvåge dele af Torvet og dele af Lilletorv i Nykøbing Falster.

Tv-overvågningen er ifølge det oplyste endnu ikke påbegyndt.

Formålet med tv-overvågningen af de ovennævnte områder er ifølge anmeldelsen at medvirke til at nedbringe omfanget af hærværk på offentlige toiletter og øvrigt byinventar.

Ifølge det oplyste vil udvalgte offentlige arealer på Torvet og Lilletorv blive overvåget af videokameraer, og der gemmes optagelser på harddisk i 7 dage, før de slettes. Optagelserne gennemses kun af udvalgte personer fra kommunen, hvis der konstateres hærværk på toiletter eller andet byinventar i området. Optagelserne vil blive slettet efter 7 dage uden at være kigget igennem, hvis der ikke konstateres hærværk. Ved alle indfaldsveje til områderne for kørende og gående trafik vil der blive skiltet med tv-overvågning.

Datatilsynet har den 4. maj 2006 afgivet en udtalelse til Nykøbing Falster Kommune (nuværende Guldborgsund Kommune) angående anmeldelsen af tv-overvågning af Nykøbing Falster Kommunes skoler og daginstitutioner. I brevet udtalte Datatilsynet bl.a., at Nykøbing Falster Kommune skal undgå tv-overvågningaf områder, hvortil der er adgang for almindelig færdsel.

Datatilsynet skal udtale følgende:

1. Lov om forbud mod tv-overvågning

Lov om forbud mod tv-overvågning fastsætter i § 1, stk. 1, et forbud mod, at private foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.

Forbudet mod tv-overvågning gælder ikke for offentlige myndigheder, som herefter alene er omfattet af lovens skiltningskrav fastsat i § 3 a. Heraf følger, at offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning på steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, lige så vel som private ved skiltning eller på anden tydelig måde skal give oplysning om, at der finder tv-overvågning sted.

Offentlige myndigheder er herefter i stedet omfattet af persondataloven, jf. nedenfor, og mere generelle regler, der ikke gælder for private - f.eks. om god forvaltningsskik, om pligt til kun at varetage saglige hensyn og om proportionalitet. Regler i straffeloven, herunder bestemmelserne i § 232 om blufærdighedskrænkelse, § 264a og § 264d om fotografering og observation af personer, der befinder sig på ikke frit tilgængelige steder, og videregivelse heraf, vil også kunne begrænse adgangen til at iværksætte tv-overvågning og videregive foretagne optagelser.

2. Persondatalovens behandlingsregler

2.1. De grundlæggende principper i persondatalovens § 5, herunder proportionalitetsprincippet

For så vidt angår tv-overvågning ved anvendelse af vil offentlige myndigheder være omfattet af persondatalovens regler.

Behandling af personoplysninger skal bl.a. ske i overensstemmelse med de grundlæggende principper i persondatalovens § 5.

Det følger af persondatalovens § 5, stk. 3, at oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles.

Bestemmelsen fastsætter således bl.a., at den dataansvarliges behandling af oplysninger er undergivet et proportionalitetsprincip.

I forhold til tv-overvågning fører dette princip til, at overvågning skal gennemføres på en sådan måde, at den virker mindst muligt integritetskrænkende for den almindelige borger, og at det i første omgang skal overvejes, om det ønskede formål kan nås med mindre indgribende midler end tv-overvågning og registrering.

Det er i den forbindelse Datatilsynets opfattelse, at den omhandlede tv-overvågning som følge af persondatalovens § 5, stk. 3, kun bør finde sted, hvis der foreligger tungtvejende grunde for at iværksætte overvågningen.

Enkeltstående tyverier og hærværkstilfælde, problemer med henkastning af affald, chikane eller lignende bør således efter Datatilsynets opfattelse ikke føre til etablering af tv-overvågning. Endvidere må det efter Datatilsynets opfattelse kræves, at tv-overvågning alene benyttes, hvis der ikke er andre egnede løsningsmuligheder til at forhindre eller efterforske grovere kriminalitet, herunder navnlig kriminalitet, som truer liv og helbred.

Datatilsynet har tilkendegivet, at persondatalovens almindelige princip om proportionalitet fører til, at offentlige myndigheder skal undlade overvågning af områder, hvor der er adgang for almindelig færdsel, herunder vej- og parkeringsarealer, på samme måde som private i medfør af lov om forbud mod tv-overvågning.

For så vidt angår begrebet “almindelig færdsel” omfatter dette ifølge forarbejderne til lov om forbud mod tv-overvågning enhver offentlig eller privat gade, plads, tunnel, passage, sti, trappe, eller lignende areal, der benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

2.2. Datatilsynets praksis vedrørende tv-overvågning i kommuner er fastlagt i en række sager efter behandling i Datarådet.

Datatilsynet har accepteret overvågning af eksempelvis skoler, daginstitutioner, rådhuse, busser, servicekasser, uddannelsescentre, museer, kunsthaller, fritids- og ungdomsklubber, biblioteker, væresteder, plejecentre, ældrecentre, fritidscentre, idrætshaller, sports- og træningscentre, svømmehaller, idrætsparker og stadioner samt kommunale arbejdsområder bl.a. materielgårde, f.eks. med henblik på at forebygge hærværk eller graffiti.

Forudsætningen for, at Datatilsynet har accepteret kommunernes overvågning af de ovennævnte områder, herunder af bygningernes facader og indgange, har været, at der ikke samtidig sker overvågning af frit tilgængelige steder/områder med adgang for almindelig færdsel, f.eks. veje og parkeringsarealer.

3. Vurdering

3.1. På baggrund af de foreliggende oplysninger om den påtænkte tvovervågning i Nykøbing Falster by, herunder de tilsendte skitser af de overvågede områder på Torvet og Lilletorv, er det Datatilsynets vurdering, at tvovervågningen af Torvet og Lilletorv vil omfatte ganske store frit tilgængelige områder med almindelig færdsel.

Under henvisning hertil finder Datatilsynet, at tv-overvågning i det omfang, som fremgår af det tilsendte materiale, ikke er i overensstemmelse med persondataloven og tilsynets praksis.

Datatilsynet har herved navnlig lagt vægt på, at den påtænkte overvågning forekommer at have karakter af en mere generel overvågning af gå-gade arealer.

Datatilsynet kan derfor på det foreliggende grundlag ikke acceptere Guldborgsund Kommunes ændringsanmeldelse vedrørende tv-overvågning, jf. nærmere nedenfor under punkt 3.2.

3.2. Ifølge persondatalovens § 43, stk. 1, skal der forinden iværksættelsen af en behandling af oplysninger, der foretages for den offentlige forvaltning, af den dataansvarlige eller dennes repræsentant foretages anmeldelse til Datatilsynet, jf. dog § 44 som fastsætter en række undtagelser til anmeldelseskravet.

Når behandlingen bl.a. omfatter oplysninger, der er omfattet af persondatalovens § 7 og § 8, følger det desuden af persondatalovens § 45, at der skal indhentes en udtalelse fra Datatilsynet, inden en behandling, som er omfattet af anmeldelsespligten i § 43, iværksættes.

Forinden iværksættelse af ændringer i de i § 43, stk. 2, nævnte oplysninger i anmeldelser af behandlinger, som er omfattet af § 45, stk. 1 eller 2, skal Datatilsynets udtalelse indhentes, jf. § 46, stk. 2, 1. led.

Det følger af Datatilsynets praksis, at hvis der foretages tv-overvågning med henblik på at forhindre/forebygge kriminalitet, må der være en formodning for, at der bliver behandlet oplysninger om strafbare forhold som omfattet af persondatalovens § 8.

Offentlige myndigheder skal således foretage anmeldelse af tv-overvågning, der er omfattet af persondatalovens § 1, stk. 1, og som foretages med henblik på at forhindre/forebygge kriminalitet, og i den forbindelse skal Datatilsynets udtalelse indhentes, inden behandlingen iværksættes.

Det fremgår af persondatalovens § 47, stk. 1, at i tilfælde, hvor dataansvaret er henlagt til en underordnet myndighed, og tilsynet ikke kan tiltræde udførelsen af en behandling, forelægges sagen for vedkommende minister, der træffer afgørelse i sagen. Af § 47, stk. 2 fremgår, at i tilfælde af, at tilsynet ikke kan tiltræde udførelsen af en behandling, som foretages for en regional eller kommunal myndighed, forelægges sagen for indenrigs- og sundhedsministeren, der træffer afgørelse i sagen.

3.3. Som det fremgår af det ovenfor under punkt 3.1. anførte, kan Datatilsynet ikke tiltræde Guldborgsund Kommunes tv-overvågning i den nuværende form. Datatilsynet skal herefter anmode om oplysning om, hvorvidt Guldborgsund Kommune fortsat agter at iværksætte den påtænkte tv-overvågning af Torvet og Lilletorv i Nykøbing Falster.

Hvis Guldborgsund Kommune beslutter ikke at ville følge tilsynets udtalelse, finder Datatilsynet, at sagen i medfør af persondatalovens § 47, stk. 2, må forelægges for indenrigs- og sundhedsministeren til afgørelse.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning