Cirkulæreskrivelse til kreditoplysningsbureauer om bl. a. krav til registreringsmeddelelser

Dato: 09-01-2007

Journalnummer: 2006-631-0170

1. Nye krav til kreditoplysningsbureauernes registreringsmeddelelser

Datatilsynet har som tidligere oplyst over for kreditoplysningsbureauerne taget de indholdsmæssige krav til de meddelelser, som kreditoplysningsbureauer er forpligtet til at udsende i medfør af persondatalovens § 21, op til revision. Revisionen sker i lyset af de erfaringer, som er opnået i forbindelse med brugen af de meddelelser, som kreditoplysningsbureauerne hidtil har anvendt til opfyldelse af Datatilsynets vilkår.

Datatilsynet har nu tilendebragt revisionen, som indebærer en ændring af Datatilsynets vilkår 4 om oplysningspligt i kreditoplysningsbureauers tilladelse til at drive virksomhed med behandling af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed med henblik på videregivelse (kreditoplysningsbureau).

En registrering i et kreditoplysningsbureau kan have vidtgående konsekvenser for den registrerede. Dette må tages i betragtning ved vurderingen af, hvilke oplysninger en registreringsmeddelelse skal indeholde for at sætte den registrerede i stand til for at varetage sine interesser, jf. persondatalovens § 21, jf. § 28, stk. 1, nr. 3, og § 29, stk. 1, nr. 3. De omtalte regler gengives i et bilag til dette brev.

Det er på denne baggrund Datatilsynets opfattelse, at kreditoplysningsbureauernes registreringsmeddelelse bør indeholde oplysninger om, hvad de oplysninger, som kreditoplysningsbureauet behandler, vil blive brugt til.

Det er endvidere Datatilsynets opfattelse, at det bør fremgå af registreringsmeddelelsen, hvordan de registrerede kan få slettet de pågældende oplysninger, og at det i den forbindelse skal oplyses, at registreringen vil blive slettet, hvis den registrerede bestrider fordringen helt eller delvist, og der ikke foreligger en endelig retslig afgørelse om, at beløbet skyldes. I tilknytning hertil bør det efter Datatilsynets opfattelse fremgå af meddelelsen, at debitor kan henvende sig til bureauet og få oplysningerne slettet, hvis pågældende bestrider fordringen.

1.1. Datatilsynets nye vilkår om oplysningspligt

Som følge af ovenstående ændres Datatilsynets vilkår 4 om oplysningspligt i tilladelsen til at drive virksomhed med behandling af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed med henblik på videregivelse (kreditoplysningsbureau) til følgende:

Oplysningspligt

Der skal, senest 4 uger efter indsamling af oplysningerne finder sted, altid gives den registrerede meddelelse om navn og adresse på kreditoplysningsbureauet, formålet med behandlingen, hvem der har indberettet oplysningen, kategorierne af modtagere, om adgangen til indsigt, om adgangen til berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede, samt om adgangen til at klage til Datatilsynet, jf. vilkår 8.

Hvis oplysningerne indsamles telefonisk hos den registrerede ved eksempelvis interviews skal bureauet endvidere oplyse, om det er obligatorisk eller frivilligt at besvare de stillede spørgsmål samt mulige følger af ikke at svare.

Hvis registreringen vedrører et skyldforhold, og der ikke foreligger en endelig retslig afgørelse, skal det som minimum fremgå af meddelelsen, at den registrerede vil blive slettet, hvis den registrerede ved henvendelse til bureauet bestrider fordringens størrelse eller rigtighed.

En sådan indsigelse kan afgives til bureauet såvel skriftligt som mundtligt af den registrerede.

Hvis registreringen vedrører et skyldforhold, hvor betingelserne for videregivelse i summarisk form i persondatalovens § 23, stk. 3, ikke er opfyldt, skal det fremgå af meddelelsen, at oplysninger om gælden ikke vil blive videregivet.

Hvis bureauet anvender oplysninger, der ikke må videregives i summarisk form, i bedømmelser af den registreredes kreditværdighed, skal dette fremgå af meddelelsen, som desuden skal indeholde en klar og udtrykkelig beskrivelse -  i generel form - af de parametre, der vil komme til at indgå i beregningen.”

1.2. Reviderede individuelle tilladelser vil blive sendt til bureauerne

Datatilsynet sender samtidig med dette brev en revideret udgave af Datatilsynets tilladelse til hvert enkelt kreditoplysningsbureau. Datatilsynet anmoder bureauerne om inden 4 uger at ændre indholdet af de meddelelser, som bureauet udsender i medfør af persondatalovens § 21, i overensstemmelse med det nye vilkår.

Datatilsynet vil endvidere telefonisk give individuelle kommentarer vedrørende de registreringsmeddelelser, som Datatilsynet har modtaget fra en række af bureauerne i forbindelse med behandlingen af sagen.

2. Orientering om Datatilsynets accept af generel indeståelseserklæring fra advokater

I skrivelse af 17. februar 1988 til samtlige kreditoplysningsbureauer i Danmark tilkendegav det daværende Registertilsyn, at det var Registertilsynets opfattelse, at en erklæring fra en advokat under henvisning til de særlige regler, der gælder for advokaters virksomhed, vil kunne anvendes som dokumentation for opfyldelse af indberetningsbetingelserne til et kreditoplysningsbureau under forudsætning af, at erklæringen indeholdt en nærmere specifikation af, hvilke fordringer der var tale om, herunder hvorvidt der forelå en skriftlig skylderklæring fra den pågældende, eller hvilke nærmere retslige skridt der var foretaget. Registertilsynet forudsatte, at der i forbindelse med en konkret klagesag kunne fremskaffes supplerende dokumentation.

Datatilsynet har nu taget stilling til, om det er muligt for en advokat at afgive en generel indeståelseserklæring over for et kreditoplysningsbureau om opfyldelse af betingelserne for registrering og videregivelse, i modsætning til det nuværende krav om indeståelse ved hver enkelt indberetning.

I den forbindelse har Datatilsynet vurderet, at det vil være inden for rammerne af persondataloven, at advokater ved indgåelse af en certificeringsaftale med et kreditoplysningsbureau generelt indestår for opfyldelse af betingelserne i persondatalovens § 23, stk. 3. Datatilsynet har accepteret en sådan ordning under forudsætning af, at advokaten i forbindelse med konkrete indberetninger af fordringer oplyser, hvilken fordring der er tale om, samt hvilken type fundament der danner grundlag for registrering og videregivelse.

3. Andre afgørelser af interesse for kreditoplysningsbureauerne

Datatilsynet kan til orientering oplyse, at tilsynet for nylig har truffet afgørelse om følgende spørgsmål:

  • Omfanget af de bestræbelser et kreditoplysningsbureau skal foretage for at få bragt registreringsmeddelelse efter persondatalovens § 21 til den registreredes kundskab.
  • Indeståelseserklæring fra inkassobureau for opfyldelse af persondatalovens § 23, stk. 3, ved indberetning til et kreditoplysningsbureau.

Kopi af de to udtalelser fra Datatilsynet om ovenstående vedlægges til orientering.

Datatilsynet forventer i løbet af kort tid at offentliggøre dette brev på sin hjemmeside.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning