Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven om tv-overvågning

Dato: 28-06-2007

Journalnummer: 2007-111-0005

1. Indledning

Folketinget har den 1. juni 2007 vedtaget lov om ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om behandling af personoplysninger (udvidelse af adgangen til tv-overvågning og styrkelse af retsbeskyttelsen ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning).

En sammenskrivning af persondataloven med de ændringer, der følger af ændringsloven, er tilgængelig på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

Det lovforslag, som nu er vedtaget, bygger på anbefalingerne i en betænkning fra Tv-overvågningsudvalget. Betænkningen er tilgængelig via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk).

Loven indebærer ændringer i både persondataloven og tv-overvågningsloven.

For offentlige myndigheder er det ændringerne i persondataloven, der har betydning.

På Datatilsynets hjemmeside er der oprettet et selvstændigt punkt om tv-overvågning. Under dette punkt vil Datatilsynet lægge tekster med ”Værd at vide” om tv-overvågning i såvel offentlig som privat sektor.

Derudover udarbejder Justitsministeriet i samarbejde med Datatilsynet en informationspjece om tv-overvågning. Pjecen vil blive offentliggjort på Justitsministeriets hjemmeside og Datatilsynets hjemmeside.

De nye regler om tv-overvågning træder i kraft den 1. juli 2007.

2. Tv-overvågningsloven

Ændringerne i tv-overvågningsloven berører ikke umiddelbart offentlige myndigheder. Der sker i tv-overvågningsloven en udvidelse af visse private virksomheders adgang til at foretage tv-overvågning. Udvidelsen består i, at bl.a. banker og en række butikker får adgang til at tv-overvåge egne indgange og facader med billedoptagelse.

De pågældende får endvidere under visse betingelser mulighed for at tvovervåge arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader.

Læs mere i afsnit 4 om myndigheders muligheder for at foretage udendørs overvågning.

3. Persondataloven

I persondataloven sker der en række ændringer, som har konsekvenser for offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning.

3.1. Anvendelsesområdet for persondataloven udvides

Hidtil har offentlige myndigheders tv-overvågning uden brug af edb ikke været omfattet af persondataloven.

Nu indsættes der en ny bestemmelse i persondataloven (§ 1, stk. 7), som indebærer, at loven gælder enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

Bestemmelsen indebærer, at såvel digital som analog tv-overvågning omfattes fuldt ud af persondataloven i såvel den offentlige som private sektor.

Offentlige myndigheder, som foretager tv-overvågning alene ved brug af analogt udstyr, skal således fra 1. juli 2007 følge persondataloven også for denne overvågning.

Det indebærer bl.a., at behandling af personoplysninger i forbindelse med både digital og analog tv-overvågning kun kan ske i det omfang, lovens betingelser er opfyldt.

Det indebærer også, at lovens krav om information til de personer, der overvåges, skal opfyldes. Nærmere information herom vil ligeledes blive offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside.

Endvidere indebærer persondatalovens krav om behandlingssikkerhed, at de personoplysninger, der indgår i optagelserne, skal være beskyttet mod misbrug og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

Endelig indebærer ændringen, at Datatilsynet i relation til både digital og analog tv-overvågning kan behandle klager fra registrerede personer og foretage egen drift-undersøgelser, herunder inspektioner (se nærmere herom i afsnit 5).

3.2. Særlige regler i persondataloven om tv-overvågning

Der indsættes et nyt kapitel 6 a i persondataloven om tv-overvågning.

Adgangen til at videregive oplysninger bliver nu udtrykkeligt begrænset i loven. Efter den nye bestemmelse i persondatalovens § 26 a, stk 1, må lyd- og billedoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tvovervågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, kun videregives, hvis

  1. den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke,
  2. videregivelsen følger af lov eller
  3. videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Der indføres regler om slettefrister. De nye regler om sletning, som indsættes i persondataloven som § 26 a, stk. 2 og stk. 3, indebærer, at optagelser med personoplysninger optaget i kriminalitetsforebyggende øjemed skal slettes senest 30 dage efter optagelsen, medmindre opbevaring af optagelsen ud over 30-dages fristen er nødvendig for den dataansvarliges behandling af en konkret tvist. Den dataansvarlige skal i så fald inden for 30-dages fristen underrette den, som tvisten vedrører, og på anmodning udlevere en kopi af optagelsen til den pågældende.

Oplysningspligten efter persondataloven tydeliggøres. Med den nye § 26 b, i persondataloven er det fremhævet, at reglerne om oplysningspligt i persondatalovens §§ 29 og 30 gælder uanset en eventuel skiltning i medfør af §§ 3 og 3 a i lov om tv-overvågning.

Der fritages for anmeldelse til Datatilsynet. Det følger af den nye bestemmelse i persondatalovens § 26 c, stk. 1, at offentlige myndigheders behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning er undtaget fra kravet om anmeldelse til Datatilsynet. Fritagelsen fra kravet om anmeldelse indebærer, at der heller ikke skal indhentes forudgående udtalelse fra Datatilsynet efter persondatalovens § 45.

Som konsekvens her af vil de eksisterende anmeldelser af tv-overvågning bortfalde og uden videre orientering blive fjernet fra fortegnelsen på Datatilsynets hjemmeside.

De offentlige myndigheder, som p.t. har anmeldelser af tv-overvågning under behandling i Datatilsynet, vil blive særskilt orienteret.

4. Offentlige myndigheders muligheder for at foretage udendørs overvågning

Som nævnt i afsnit 2 indebærer ændringerne af tv-overvågningsloven, at pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder samt butikscentre og butikker, hvorfra der foregår detailsalg, får mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af egne indgange og facader.

Endvidere får den nævnte gruppe af erhvervsdrivende mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader, og som naturligt anvendes eller kan anvendes som adgangs- eller flugtvej i forhold til egne indgange, når overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Offentlige myndigheder er ikke er omfattet af den kreds af dataansvarlige, der under visse betingelser får en udvidet adgang til at foretage tv-overvågning.

I lovforslaget og i Justitsministeriets besvarelse af et spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg er det anført, at det mest nærliggende må anses for en politimæssig opgave at foretage tv-overvågning i tilfælde, hvor der findes anledning til, at en offentlig myndighed foretager en sådan overvågning på frit tilgængelige steder med et generelt kriminalitetsforebyggende formål.

I overensstemmelse hermed har politiet inden for rammerne af de gældende regler, herunder persondataloven og almindelige forvaltningsretlige principper, en mulighed for at tv-overvåge på frit tilgængelige steder med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet, herunder med henblik på terrorbekæmpelse.

På denne baggrund er der ikke fundet grundlag for at tilvejebringe en adgang for kommunerne til (efter forelæggelse for politiet) at foretage tv-overvågning med et generelt kriminalitetsforebyggende øjemed.

Den nuværende praksis – hvorefter kommuner, regioner mv. kun kan foretage udendørs tv-overvågning, hvis der er tale om tv-overvågning af egne indgange og facader – vil derfor fortsat være gældende.

Tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed af trafikknudepunkter, f.eks. større vejkryds, rundkørsler, trafikpladser eller lignende områder, som er frit tilgængelige steder med almindelig færdsel, vil ikke kunne iværksættes i kommunalt regi inden for rammerne af persondataloven. Det samme gælder gågade-arealer, pladser og parkområder, der ligeledes er frit tilgængelige steder med almindelig færdsel.

Datatilsynet har forståelse for, at det i forhold til værdifulde (kommunalt ejet) genstande, f.eks. en skulptur i et frit tilgængeligt område, kan være nødvendigt at foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed. En sådan overvågning accepterer Datatilsynet under forudsætning af, at andre mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og at overvågning af arealer i direkte tilknytning til den værdifulde genstand så vidt muligt undgås eller i hvert fald begrænses mest muligt. Heri ligger, at antallet af kameraer begrænses, og at kameraerne fokuseres på genstanden.

5. Inspektionskompetence

Det følger af persondataloven, at Datatilsynet bl.a. har til opgave at føre tilsyn med lovens overholdelse, behandle klager fra registrerede personer samt afgive udtalelser og udstede tilladelser i forbindelse med anmeldelse af behandlinger til tilsynet, jf. lovens §§ 57-64. Tilsynet med behandling af oplysninger vedrørende domstolenes administrative forhold er henlagt til Domstolsstyrelsen, jf. lovens § 67.

Datatilsynet er med de nye regler om tv-overvågning blevet tillagt inspektionskompetence over for både private dataansvarliges og offentlige myndigheders behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, selv om en sådan behandling er undtaget fra anmeldelsespligten.

De nye regler om tv-overvågning indebærer, at Datatilsynet har inspektionskompetence i relation til såvel analog som digital tv-overvågning og uanset, om overvågningen foretages af en privat dataansvarlig eller en offentlig myndighed.

6. Yderligere information

På Datatilsynets hjemmeside er det via punktet ”Abonnement” muligt at tegne abonnement, så myndigheden automatisk modtager en besked på e-post, når Datatilsynet lægger nye tekster om tv-overvågning ud på hjemmesiden.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Datatilsynet på telefonnummer 3319 3200. Tilsynets telefoner er åbne mellem kl. 9.00 og 14.00 mandag til fredag.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning