Indberetning af Nyborg Kommune for overtrædelse af persondataloven

Dato: 08-11-2007

Journalnummer: 2007-632-0007

Datatilsynet er gennem dagspressen blevet opmærksom på, at Nyborg Kommune har videregivet oplysninger om hemmelige adresser til [udeladt]. Det fremgår endvidere, at oplysninger indgår i Vejviseren [udeladt].

Til orientering vedlægges kopi af Datatilsynets brev af dags dato til Nyborg Kommune, hvori sagen er beskrevet i detaljer.

Datatilsynet kan konstatere, at Nyborg Kommune har videregivet oplysninger om 387 borgere med vejviserbeskyttelse og 32 borgere med adressebeskyttelse til [udeladt] i strid med CPR-loven og persondataloven, hvilket tilsynet finder meget beklageligt.

Offentliggørelse af oplysninger om beskyttede navne og adresser vil kunne få alvorlige konsekvenser for de berørte personer. På den baggrund er det Datatilsynets opfattelse, at der er tale om en uacceptabel tilsidesættelse af hensynet til de registrerede personer. Datatilsynet har derfor fundet det nødvendigt at orientere kommunalbestyrelsen om sagen.

Nyborg Kommune har oplyst, at de 32 personer med navne- og adressebeskyttelse vil blive orienteret om det skete, og at fejlen vil blive beklaget. Kommunen har endvidere henvendt sig til Fyens Stifttidende for herigennem at gøre de berørte borgere klar over det skete.

Nyborg Kommune har desuden oplyst, at kommunen nu har indført en procedure, hvor der tages kontakt til fagafdelingen hos KMD A/S ved bestilling af særudtræk, således at der sikres mod fejlagtige udtræk. Bestillinger vil endvidere blive centraliseret ved én medarbejder med fast stedfortræder, der kontrollerer bestillingen gensidigt før afsendelse af denne. Endvidere vil der blive taget kontakt til rekvirenten af data for kontrollere, at der ikke er videregivet data på personer, som har anmodet om beskyttelse.

Datatilsynet har noteret sig det af kommunen oplyste. Datatilsynet skal i den forbindelse understrege, at kommunen og ikke KMD A/S er ansvarlig for, at personoplysninger, som behandles af og for kommunen, behandles i overensstemmelse med persondatalovens regler.

Datatilsynet har anmodet Nyborg Kommune om at få tilsendt den af kommunen udformede beskrivelse af den nye procedure samt oplysning om, hvordan proceduren er kommunikeret til de relevante medarbejdere i kommunen.

Datatilsynet skal for god ordens skyld oplyse, at tilsynet forventer at omtale sagen på sin hjemmeside.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning