Ulovlig offentliggørelse og opbevaring i forbindelse med tv-overvågning

Dato: 05-09-2007

Journalnummer: 2007-631-0020

I medfør af persondatalovens § 59, stk. 1, skal Datatilsynet hermed påbyde Dem omgående at ophøre med at offentliggøre billeder fra tv-overvågning af genkendelige personer, samt at udlevere optagelserne fra tv-overvågningen til andre end politiet.

Ligeledes i medfør af § 59, stk. 1, påbyder Datatilsynet Dem at foretage sletning af alle optagelser, der er foretaget for mere end 30 dage siden.

Forud for sletning af optagelserne vil De være berettiget til at videregive et eksemplar af relevante optagelser til politiet, jf. persondatalovens § 26 a, stk. 1, nr. 3.

Datatilsynet skal gøre opmærksom på, at det ifølge persondatalovens § 70, stk. 1, nr. 6, er strafbart at undlade at efterkomme et påbud, som Datatilsynet har meddelt i medfør af lovens § 59.

En nærmere begrundelse for Datatilsynets påbud finder De under Datatilsynets udtalelse på side 2 i dette brev.

Sagens baggrund

På baggrund af en henvendelse fra pressen er Datatilsynet blevet bekendt med at der på Deres hjemmesiden offentliggøres billeder af genkendelige personer. Det fremgår af den ledsagende tekst på hjemmesiden, at billederne stammer fra et overvågningskamera og er optaget i juli og august. Der udloves en dusør såfremt man kan give oplysninger, der kan føre til pågribelsen af indbrudstyven på billederne. Det fremgår endvidere, at man kan få udleveret hele overvågningsvideoen.

Datatilsynet har ved opslag i DK Whois database konstateret, at Deres navn fremgår af registreringen. Der vedlægges udskrift fra databasen til Deres orientering. Der vedlægges endvidere skærmprint fra Deres hjemmeside.

Datatilsynets udtalelse

Persondatalovens anvendelsesområde

Persondataloven gælder ifølge lovens § 1, stk. 1, for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Ved “personoplysninger” forstås ifølge lovens § 3, nr. 1, enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede).

Det er således en betingelse for, at en behandling kan anses for omfattet af loven, at der sker behandling af personoplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Omfattet af begrebet er oplysninger, som f.eks. foreligger i form af billede.

Billeder er i Datatilsynets praksis i de tilfælde, hvor der ikke foreligger andre oplysninger end selve billedet til at identificere personen, i hvert fald blevet betragtet som personhenførbare og dermed omfattet af loven, hvis billedet bliver forevist til personer, der vil kunne genkende den fotograferede.

Offentliggørelse via internettet medfører, at de pågældende billeder vil blive tilgængelige for en så bred kreds, at det er sandsynligt, at nogen vil kunne genkende den fotograferede person. Der vil derfor som udgangspunkt være tale om elektronisk databehandling af personoplysninger omfattet af persondataloven.

Datatilsynet finder, at billederne på Deres hjemmeside indeholder personoplysninger, og at der således sker behandling (offentliggørelse) af personoplysninger på hjemmesiden. Datatilsynet lægger desuden til grund, at den overvågningsvideo som man ifølge hjemmesiden kan få udleveret en kopi af, tillige indeholder personoplysninger.

I medfør af § 1, stk. 7, gælder loven for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

På baggrund af registreringen i DK Whois, der vedlægges i kopi til orientering, lægger Datatilsynet til grund, at De er dataansvarlig for hjemmesiden.

Persondatalovens regler om behandling af billedoptagelser fra tv-overvågning

Det fremgår af persondatalovens § 26 a, stk. 1, at billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, kun må videregives, hvis

  • den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke,
  • videregivelsen følger af lov eller
  • videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Det fremgår af § 26 a, stk. 2, at optagelser som nævnt i stk. 1 skal slettes senest 30 dage efter, at optagelserne er foretaget.

Datatilsynets syn på behandlingen af oplysninger fra tv-overvågningen

På baggrund af sagens omstændigheder har Datatilsynet lagt til grund, at der ikke er indhentet samtykke fra den registrerede til videregivelse af billederne på hjemmesiden eller til udlevering af optagelserne.

Det er herefter Datatilsynets vurdering, at offentliggørelsen af billederne fra overvågningskameraet er i strid med persondatalovens § 26 a, stk. 1. Tilsvarende vil det efter Datatilsynets opfattelse være i strid med § 26 a, stk. 1, hvis optagelserne i øvrigt udleveres til andre end politiet.

Det fremgår af oplysningerne på hjemmesiden at optagelserne stammer fra juli og august. Datatilsynet går ud fra, at der er tale om år 2007.

Det er Datatilsynets vurdering, at Deres opbevaring af optagelserne fra juli 2007 i mere end 30 dage strider mod § 26 a, stk. 2.

Påbud

I medfør af persondatalovens § 59, stk. 1, kan Datatilsynet påbyde en privat dataansvarlig at ophøre med en behandling, der ikke må finde sted efter denne lov, og at berigtige, slette eller blokere bestemte oplysninger, som er omfattet af en sådan behandling.

Som nævnt i starten af brevet påbyder Datatilsynet i medfør af persondatalovens § 59, stk. 1, Dem omgående at ophøre med at offentliggøre billeder fra tv-overvågning af genkendelige personer, samt med at udlevere optagelserne fra tv-overvågningen til andre end politiet.

Ligeledes i medfør af § 59, stk. 1, påbyder Datatilsynet Dem at foretage sletning af alle optagelser, der er foretaget for mere end 30 dage siden.

Forud for sletning af optagelserne vil De være berettiget til at videregive et eksemplar af relevante optagelser til politiet, jf. persondatalovens § 26 a, stk. 1, nr. 3.

Datatilsynet skal gøre opmærksom på, at det ifølge persondatalovens § 70, stk. 1, nr. 6, er strafbart at undlade at efterkomme et påbud, som Datatilsynet har meddelt i medfør af lovens § 59.

Politianmeldelse

Datatilsynet kan til Deres orientering oplyse, at tilsynet endvidere forventer, at anmode politiet om at foretage en undersøgelse af, i hvilket omfang den skete tv-overvågning og håndtering af optagelserne er sket i overensstemmelse med lovgivningen, herunder persondataloven.

Datatilsynet kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at der i den foreliggende sag er grundlag for en konkret mistanke om overtrædelse af persondataloven, der kan medføre straf. Datatilsynet skal derfor gøre opmærksom på, at De ikke er forpligtet til at give oplysninger til Datatilsynet, idet De i givet fald kan risikere at afgive oplysninger om, at De har begået noget strafbart.

Orientering om Datatilsynets behandling af oplysninger

Datatilsynet skal samtidig orientere Dem om, at tilsynet behandler oplysninger om Dem.

Datatilsynet har i den forbindelse registreret Deres navn og adresse, fordi hjemmesiden er registreret til Dem.

Oplysningerne om Dem indgår i den af tilsynet oprettede sag. Datatilsynet registrerer oplysninger om sagens emne og dens parter i tilsynets elektroniske journalsystem. I forbindelse med sagens behandling bruger Datatilsynet et tekstbehandlingssystem til udfærdigelse af breve m.v. Dokumenter udarbejdet i tekstbehandlingssystemet opbevares i tilsynets elektroniske arkiveringssystem.

 

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning