Vejledende udtalelse om tv-overvågning af slusen til Nissum Fjord

Dato: 22-04-2008

Journalnummer: 2007-54-0157

Kystdirektoratet - Thorsminde Havn har den 1. august 2006 anmeldt behandlingen ” Sluse overvågning. Besejling af havnen” til Datatilsynet.

Der blev fremsendt yderligere oplysninger til sagen den 12. juni 2007, og der er endvidere indhentet telefoniske oplysninger.

Folketinget vedtog den 1. juni 2007 lov om ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om behandling af personoplysninger (udvidelse af adgangen til tv-overvågning og styrkelse af retsbeskyttelsen ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning).

Det følger af den nye bestemmelse i persondatalovens § 26 c, stk. 1, at offentlige myndigheders behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning er undtaget fra kravet om anmeldelse til Datatilsynet. Fritagelsen fra kravet om anmeldelse indebærer, at der heller ikke skal indhentes forudgående udtalelse fra Datatilsynet efter persondatalovens § 45.

Datatilsynet har imidlertid fundet det hensigtsmæssigt at komme med en vejledende udtalelse om den tv-overvågning, som Kystdirektoratet – Thorsminde Havn ønsker at iværksætte.

Det er til sagen oplyst, at der vil blive foretaget tv-overvågning af vandarealer omkring slusen ved Nissum Fjord.

Formålet hermed er ifølge det oplyste, at sørge for sikkerhed ved besejling af havnen og gennemsejling af slusen. Tv-overvågningen skal sikre, at slusen åbnes og lukkes korrekt, og at ingen både er på vej ind eller ud af slusen, når den åbnes og lukkes.

Det er ligeledes oplyst, at der ikke foretages overvågning af havne- eller kajområder, som benyttes til almindelig færdsel, men alene af vandarealet ud for slusen, at optagelserne ikke vil blive lagret og at den ansatte, som har slusevagten, via en monitor har adgang til at se billederne.

Desuden er det oplyst, at det skal være muligt for de 3-4 ansatte, at have adgang til billederne via en bærbar pc, således at slusen kan betjenes fra de ansattes private bopæl, når de har vagt udenfor almindelig arbejdstid.

Kystdirektoratet – Thorsminde Havn har endelig oplyst, at der passerer 5-6 både i gennem slusen i sommerhalvåret og ingen i vintermånederne.

Datatilsynet skal herefter afgive følgende vejledende udtalelse:

Persondatalovens anvendelsesområde

Efter persondatalovens § 1, stk. 7, gælder persondataloven for enhver behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

Persondatalovens behandlingsregler

Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med de grundlæggende principper, som er indeholdt i lovens § 5.

Det følger således af § 5, stk. 1, at oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Det betyder ifølge lovens forarbejder, at behandlingen skal være rimelig og lovlig. Endvidere fremgår det, at en rimelig behandling bl.a. forudsætter, at registrerede personer kan få kendskab til en behandlings eksistens og, når der indsamles oplysninger hos dem, kan få nøjagtige og fyldestgørende oplysninger med hensyn til de nærmere omstændigheder ved indsamlingen, jf. lovens §§ 28 og 29 om oplysningspligt.

Af § 5, stk. 2, følger, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og at senere behandling ikke må være uforenelig med disse formål.

Af lovens § 5, stk. 3 fremgår, at oplysninger som behandles skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til de formål, hvortil oplysningerne indsamles og hvortil oplysningerne senere behandles.

De nævnte principper fører efter Datatilsynets opfattelse til, at Kystdirektoratet – Thorsminde Havn kun kan foretage tv-overvågning i det omfang, der foreligger saglige og tungtvejende grunde for en sådan overvågning.

Datatilsynet lagt vægt på, at Kystdirektoratet – Thorsminde Havn har til opgave at styre sluserne og sørge for en sikker besejling, og at tv-overvågning af farvandet omkring slusen er et nødvendigt hjælpemiddel for at kunne løse denne opgave på effektiv og betryggende vis.

Datatilsynet finder imidlertid, at det ikke vil være i overensstemmelse med persondatalovens § 5, stk. 3, at etablere overvågning, som også omfatter landområder med almindelig færdsel, dvs. gade, vej, plads, eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel, og af områder ved private boliger.

For så vidt angår begrebet “almindelig færdsel” omfatter dette ifølge forarbejderne til lov om tv-overvågning enhver offentlig eller privat gade, plads, tunnel, passage, sti, trappe, eller lignende areal, der benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

En tv-overvågning skal udover at opfylde de grundlæggende principper i persondatalovens § 5 også have hjemmel i lovens §§ 6, 7 eller 8 afhængig af, hvilken type oplysninger der er tale om.

Spørgsmålet om en offentlig myndigheds adgang til at iværksætte tv-overvågning skal efter Datatilsynets opfattelse som udgangspunkt vurderes efter bestemmelserne i § 6, stk. 1, nr. 6 og 7.

Ifølge persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 6, kan behandling af almindelige ikke-følsomme oplysninger finde sted, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt.

Efter persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7, må registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger ske, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Det er Datatilsynets vurdering, at Kystdirektoratet – Thorsminde Havn inden for rammerne af § 6, stk. 1, nr. 6 og 7, konkret kan beslutte at iværksætte overvågning under hensyn til, at Kystdirektoratet – Thorsminde Havns opgaver som offentlig myndighed ifølge det oplyste omfatter varetagelse af havnevagten, sikring af en sikker besejling og sikker driftbetjening af sluserne, og at Kystdirektoratet – Thorsminde Havns interesse i at forfølge disse formål på nærmere afgrænsede arealer kan antages at overstige modsatrettede hensyn.

Datatilsynet finder imidlertid, at det herved er en klar forudsætning, at overvågningen foretages med respekt af persondatalovens grundlæggende krav om proportionalitet mv., jf. ovenfor under afsnit 1.2.

Datatilsynet har endvidere noteret sig, at der ikke er tale om tv-overvågning ved optagelse/lagring, og at der således ikke opstår spørgsmål om eventuel videregivelse af billeder og/eller optagelser.

Oplysningspligt

I persondatalovens § 26 b er det nu præciseret, at persondatalovens regler om oplysningspligt gælder uanset en eventuel skiltning i medfør af tv-overvågningslovens regler. Det betyder, at selv om den dataansvarlige informerer om tv-overvågning ved at opsætte skilte herom, så skal den dataansvarlige også være opmærksom på i fornødent omfang at give oplysninger som krævet i persondatalovens § 29.

Når oplysningerne ikke indsamles hos den registrerede, påhviler det ifølge persondatalovens § 29, stk. 1, den dataansvarlige at give den registrerede meddelelse om dennes og dennes repræsentants identitet, formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt, samt alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser, herunder f.eks. hvilken type oplysninger det drejer sig om, kategorierne af modtagere og reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede.

Bestemmelsen i § 29, stk. 1, gælder ifølge § 29, stk. 3, ikke, hvis underretning af den registrerede viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig. Med udtrykket uforholdsmæssigt vanskelig fastsættes det, at der gælder et proportionalitetsprincip ved vurderingen af, om meddelelse, som foreskrevet i lovens § 29, stk. 1, skal gives.

For så vidt angår Kystdirektoratet – Thorsminde Havns overvågning af personer eksempelvis på skibe, der befinder sig i de områder, hvor der foretages tv-overvågning, er det tilsynets opfattelse, at disse personer allerede via skiltningen efter lov om tv-overvågning er blevet informeret om, at der finder tv-overvågning sted. Datatilsynet forudsætter herved, at der er tale om en tydelig og fyldestgørende skiltning.

Det er Datatilsynets opfattelse, at yderligere underretning af disse personer må kunne siges at være uforholdsmæssig vanskelig, jf. § 29, stk. 3. Tilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at det vil være praktisk umuligt og i hvert fald yderst ressourcekrævende at give hver enkelt person, der kommer inden for kameraernes område, en standardmeddelelse indeholdende de påkrævede oplysninger efter § 29, stk. 1. Hertil kommer, at en uddybende tekst indeholdende disse oplysninger i sammenhæng med skiltningen ikke nødvendigvis vil blive bemærket og læst af de pågældende personer.

Datasikkerhed

Det fremgår af persondatalovens § 41, stk. 3, at den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for databehandlere. Bestemmelsen i § 41 er uddybet i Justitsministeriets sikkerhedsbekendtgørelse.

Det er Kystdirektoratet – Thorsminde Havn, der som den dataansvarlige skal sikre sig, at systemerne indrettes, og at organisation og arbejdsgange tilrettelægges således, at bestemmelserne i loven og i sikkerhedsbekendtgørelsen opfyldes.

Datatilsynet skal anbefale, at Kystdirektoratet – Thorsminde Havn beskriver sikkerheden omkring tv-overvågningen i de uddybende sikkerhedsregler, som fastsættes efter sikkerhedsbekendtgørelsens § 5. Dette kan f.eks. ske som et særskilt sikkerhedsbilag om tv-overvågning.

Afsluttende bemærkninger

Med henvisning til det indledningsvist anførte vedrørende anmeldelsespligtens bortfald, foretager Datatilsynet sig herefter ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.

Datatilsynet skal afslutningsvist beklage den lange sagsbehandlingstid.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning