Vejledende udtalelse om tv-overvågning i og omkring Jomfru Ane Gade i Aalborg

Dato: 21-04-2008

Journalnummer: 2007-321-0090

Ved brev af 5. december 2007 har Nordjyllands Politi orienteret Datatilsynet om, at Nordjyllands Politi i samarbejde med Rigspolitiet har besluttet at iværksætte tv-overvågning i og omkring Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Ved brev af 22. januar 2008 er Nordjyllands Politi kommet med yderligere oplysninger til sagen.

Der er endvidere indhentet telefoniske oplysninger.

Det fremgår herefter af sagen, at formålet med etablering af overvågningen ikke alene er begrundet i efterforskning af konkret eller general karakter, men tillige i øvrige forhold af forebyggende og disponeringsmæssig karakter, samt med henblik på at øge trygheden for byens borgere og gæster.

Det er ligeledes oplyst, at det udpegede område for tv-overvågningen er centrum for nattelivet i Aalborg, idet en stor del af byens værtshuse, restauranter, spillehaller og lignende forlystelsessteder er beliggende i Jomfru Ane Gade. Der er specielt i weekenderne et meget stort antal mennesker i området.

Det fremgår endvidere af sagen, at det udpegede område har været skueplads for voldelige opgør – herunder med dødelig udgang, og at en betydelig del af volden i politikredsen begås i området.

Det er oplyst, at overvågningen forventes udført med 11 kameraer. Optagelserne lagres på en server og sendes via krypteret datalink til vagtcentralen på politigården, hvor vagthavende på en skærm får vist billedmaterialet og kan styre enkelte af kameraerne. Billedmaterialet lagres i 8 dage og slettes herefter automatisk, medmindre materialet inddrages i en straffesag. Serveren opbevares aflåst, og der er installeret alarm. Det er alene Nordjyllands Politi, der har adgang til lokalet. Der er ikke eksterne parter involveret i databehandlingen.

Det er ligeledes oplyst, at Nordjyllands Politi med skiltning vil gøre opmærksom på overvågningen, ligesom der i den lokale presse og på møder med restauratørerne vil blive gjort nærmere rede for formålet med overvågningen, og hvordan billedmaterialet vil blive behandlet. Af skiltningen vil fremgå, at overvågningen foretages af politiet.

I forhold til de enkelte restaurationers muligheder for at foretage tv-overvågning i Jomfru Ane Gade er Nordjyllands Politi opmærksom på, at det efter tv-overvågningslovens § 2, nr. 3, litra b, er en betingelse, at overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Nordjyllands Politi har oplyst, at politiets påtænkte tv-overvågning indebærer en begrænsning for restauratører i Jomfru Ane Gades adgang til at foretage overvågning omfattet af tv-overvågningslovens § 2, nr. 3, litra b.

Nordjyllands Politi agter i forbindelse med den i øvrigt planlagte information til restauratørerne at informere om denne begrænsning.

Nordjyllands Politi vil herefter som led i det almindelige tilsyn med restaurationerne i Jomfru Ane Gade påse, at tv-overvågningsloven overholdes i lighed med overholdelsen af andre love.

Datatilsynet skal på den baggrund afgive følgende vejledende udtalelse:

Persondatalovens anvendelsesområde

Persondataloven gælder i medfør af lovens § 1, stk. 7, for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

Det fremgår af persondatalovens § 2, stk. 4, at bestemmelserne i lovens kapitel 8 og §§ 35-37 og § 39 ikke finder anvendelse på behandlinger, der foretages for politi og anklagemyndighed på det strafferetlige område.

Datatilsynet er enig med Nordjyllands Politi i, at den påtænkte tv-overvågning som udgangspunkt ikke falder ind under denne undtagelsesbestemmelse.

Datatilsynet er ligeledes enig med Nordjyllands Politi i, at i det omfang tv-overvågningen afdækker konkrete strafbare forhold, hvor politiet indleder en efterforskning, vil overvågningsmaterialet blive inddraget i efterforskningsmaterialet, og være omfattet af persondatalovens § 2, stk. 4. I disse tilfælde finder reglerne i persondatalovens kapitel 8 samt §§ 35-37 samt 39 således ikke anvendelse.

Persondatalovens behandlingsregler

Datatilsynet finder, at Nordjyllands Politi inden for rammerne af persondatalovens §§ 6-8 vil kunne behandle personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, når det er nødvendigt for varetagelsen af de opgaver, som påhviler Nordjyllands Politi som politimyndighed.

Herudover skal tv-overvågningen leve op til de grundlæggende principper, som er indeholdt i lovens § 5 om bl.a. god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet.

I lovforslaget til ændringsloven til persondataloven vedrørende tv-overvågning og i Justitsministeriets besvarelse af et spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg er bl.a. anført, at det mest nærliggende må anses for en politimæssig opgave at foretage tv-overvågning i tilfælde, hvor der findes anledning til, at en offentlig myndighed foretager overvågning på frit tilgængelige steder med et generelt kriminalitetsforebyggende formål. I overensstemmelse hermed har politiet inden for rammerne af de gældende regler, herunder persondataloven og almindelige forvaltningsretlige principper, en mulighed for at tv-overvåge på frit tilgængelige steder med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet, herunder med henblik på terrorbekæmpelse.

Efter Datatilsynets opfattelse kan Nordjyllands Politi inden for rammerne af persondatalovens § 5 foretage tv-overvågning i og omkring Jomfru Ane Gade i det omfang, der foreligger saglige og tungtvejende grunde herfor.

Kravet om proportionalitet indebærer endvidere, at tv-overvågning skal gennemføres, så den virker mindst muligt integritetskrænkende for den almindelige borger.

Det bemærkes herved, at Datatilsynet forudsætter, at den påtænkte tv-overvågning ikke indebærer en overvågning ind i borgeres private hjem.

Oplysningspligt

Nordjyllands Politi skal i fornødent omfang give oplysninger som krævet i bestemmelsen i persondatalovens § 29 om oplysningspligt over for de personer, der indsamles oplysninger om.

Efter § 29, stk. 1, i persondataloven skal en dataansvarlig, som indsamler personoplysninger ved tv-overvågning, som udgangspunkt give den registrerede meddelelse om den dataansvarliges identitet, formålene med tv-overvågningen, samt alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser.

Der er ifølge § 29, stk. 3, ikke oplysningspligt, hvis underretning af den registrerede viser sig umulig eller uforholdsmæssig vanskelig.

Det er den dataansvarlige – dvs. Nordjyllands Politi – der som udgangspunkt må vurdere, i hvilket omfang der skal gives meddelelse efter de nævnte regler.

For så vidt angår de forbipasserende og kunderne i restaurationerne, lægger Datatilsynet i overensstemmelse med det oplyste til grund, at alle der færdes i området via skiltning og eventuelt gennem pressen vil blive informeret om, at der finder tv-overvågning sted.

Tilsynet har i den forbindelse noteret sig, at det ifølge det oplyste vil fremgå af skiltningen, at overvågningen foretages af politiet.

For så vidt angår andre personer, der berøres af overvågningen, f.eks. ansatte og eventuelle beboere, går Datatilsynet ud fra, at Nordjyllands Politi overvejer, om det er nødvendigt at give underretning ud over skiltning og anden generel information

Datasikkerhed

Det fremgår af persondatalovens § 41, stk. 3, at den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for databehandlere. Bestemmelsen i § 41 er uddybet i Justitsministeriets sikkerhedsbekendtgørelse.

Det er Nordjyllands Politi, der som den dataansvarlige myndighed skal sikre sig, at systemerne indrettes, og at organisation og arbejdsgange tilrettelægges således, at bestemmelserne i loven og i sikkerhedsbekendtgørelsen opfyldes.

Datatilsynet skal anbefale, at Nordjyllands Politi beskriver sikkerheden omkring den påtænkte tv-overvågning i de uddybende sikkerhedsregler, som fastsættes efter sikkerhedsbekendtgørelsens § 5. Dette kan f.eks. ske som et særskilt sikkerhedsbilag om tv-overvågning.

Afsluttende bemærkninger

Datatilsynet har noteret sig Nordjyllands Politis oplysning om, at den påtænkte tv-overvågning indebærer en begrænsning for restauratørerne i Jomfru Ane Gades adgang til at foretage tv-overvågning af arealer i direkte tilknytning til egne indgange og facader, samt at Nordjyllands Politi i forbindelse med møde med restauratørerne vil informere om denne begrænsning.

Endelig har Datatilsynet noteret sig, at Nordjyllands Politi som led i det almindelige tilsyn med restaurationerne i Jomfru Ane Gade vil påse, at tv-overvågningsloven overholdes i lighed med overholdelsen af andre love.

Datatilsynet skal for god ordens skyld oplyse, at tilsynet forventer at offentliggøre denne udtalelse på sin hjemmeside.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning