Udtalelse til Justitsministeriet med svar til Folketinget om Facebook

Dato: 27-11-2008

Journalnummer: 2008-131-0012

Ved brev af 10. november 2008 har Justitsministeriet anmodet Datatilsynet om en udtalelse til brug for besvarelsen af ovennævnte spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg. Spørgsmålet fra Folketingets Retsudvalg lyder som følger:

Spørgsmål 116

Ministeren bedes redegøre for, om hjemmesiden www.facebook.dk er omfattet af den danske datalovgivning.

Som bidrag til brug for besvarelsen kan Datatilsynet oplyse følgende:

1. Persondatalovens regler

Persondatalovens kapitel 3 indeholder bestemmelser om lovens geografiske område.

Dataansvarlige i Danmark

Persondataloven gælder for behandling af oplysninger, som udføres for en dataansvarlig, der er etableret i Danmark, hvis aktiviteterne finder sted inden for Det Europæiske Fællesskabs område. Dette fremgår af lovens § 4, stk. 1,

Dataansvarlige i andre EU-lande

Hvis en dataansvarlig, som er etableret i en anden medlemsstat, udøver aktiviteter på dansk område, falder behandlingen uden for persondataloven.

F.eks. er det en tysk virksomhed, der er dataansvarlig for samtlige services på domænet jubii.dk. Behandling af personoplysninger på domænet jubii.dk er derfor ikke omfattet af persondataloven og falder uden for Datatilsynets kompetenceområde.

Dataansvarlige uden for EU

Persondataloven gælder også for en dataansvarlig, som er etableret i et tredjeland, hvis:

  • behandlingen af oplysninger sker under benyttelse af hjælpemidler, der befinder sig i Danmark, medmindre hjælpemidlerne kun benyttes med henblik på forsendelse af oplysninger gennem Det Europæiske Fællesskabs område, eller
  • indsamling af oplysninger i Danmark sker med henblik på behandling i et tredjeland.

Dette følger af lovens § 4, stk. 3.

2. Facebook

Datatilsynet er ikke bekendt med, at Facebook har etableret sig som dataansvarlig i et andet EU-land. Det er således meget muligt, at dele af Facebooks databehandlinger vil kunne anses for omfattet af den danske persondatalov.

Hvis Datatilsynet skulle komme med en egentlig stillingtagen til Facebooks databehandlinger, ville det imidlertid forudsætte, at der forinden var indhentet en udtalelse fra Facebook, herunder bl.a. om virksomhedens syn på spørgsmålet om jurisdiktion.

3. EU’s datatilsyn undersøger sociale netværk

Datatilsynet deltager i en undergruppe til den såkaldte ”artikel 29-gruppe” – der er nedsat på baggrund af databeskyttelsesdirektivet – hvor der arbejdes på et udkast til en fælles udtalelse om sociale online-netværk. Som led i dette arbejde har artikel 29-gruppen udsendt et spørgeskema til bl.a. Facebook.

Datatilsynet forventer, at arbejdet i artikel 29-gruppen vil lede til en fælles udtalelse fra datatilsynene i EU. Når dette arbejde er afsluttet, vil tilsynet vurdere, om der er behov for at gå i nærmere dialog med bl.a. Facebook.

4. Information på datatilsynet.dk

Datatilsynet har offentliggjort en tekst på sin hjemmeside, der bl.a. beskriver, hvornår persondataloven finder anvendelse i forbindelse med behandling af personoplysninger i sociale netværk. Udskrift af den omtalte tekst vedlægges som bilag.

Herudover har Datatilsynet offentliggjort en række anbefalinger til beskyttelse af privatlivets fred i sociale netværk. Der er tale om en dansk udgave af anbefalinger fra den internationale konference for datatilsynsmyndigheder – dvs. datatilsyn fra hele verden står bag disse anbefalinger.

[1] Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer.

[2]Jf. Datatilsynets brev af 14. august 2008, j.nr. 2007-612-0012 og 2007-215-0024. 

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning