Afgørelse i klagesag om offentliggørelse på Redox' hjemmeside

Dato: 28-10-2008

Journalnummer: 2007-229-0002

Datatilsynet har truffet afgørelse i Deres sag. Datatilsynet finder, at der ikke er grundlag for at konkludere, at behandlingen af oplysninger om Dem på www.redox.dk har været i strid med persondataloven.

Datatilsynet finder endvidere, at der umiddelbart ikke er grundlag for at 
kritisere Researchkollektivet Redox for deres angivelse af, hvem der er 
dataansvarlig for de oplysninger, som behandles om Dem.

Datatilsynet har imidlertid gjort Researchkollektivet Redox opmærksom på, at den behandling af personoplysninger, som finder sted i forbindelse med Redox’ virksomhed er omfattet af persondatalovens regler. Researchkollektivet Redox skal derfor være opmærksom på bl.a. bestemmelserne om registreredes rettigheder i persondatalovens kapitel 8-10 samt bestemmelserne om anmeldelse mv. i lovens kapitel 13.

En nærmere begrundelse for afgørelsen kan De læse nedenfor.

Sagsfremstilling

Ved e-post af 27. juli samt 30. august 2007 har De rettet henvendelse til 
Datatilsynet vedrørende behandling af oplysninger om Dem på hjemmesiden www.redox.dk

Efter opslag i Whois-databasen kan det konstateres, at indehaveren af 
hjemmesiden er Researchkollektivet Redox (herefter Redox).

Ved brev af 13. september 2007 har Datatilsynet rettet henvendelse til Redox og anmodet om en udtalelse til sagen.

Redox har ved e-post af 4. oktober 2007 fremsendt bemærkninger til sagen, som De har kommenteret ved e-post af 5. oktober 2007.

Datatilsynet har ved brev af 8. februar 2008 anmodet om yderligere oplysninger til sagen fra Redox.

Redox har besvaret Datatilsynets henvendelse ved e-post af 28. marts 2008.

De har ved brev af 16. april 2008 anmodet Datatilsynet om aktindsigt i sagen. Aktindsigten blev imødekommet ved brev af 22. april 2008.

Datatilsynet anmodede herefter ved brev af 19. maj 2008 Redox om 
eventuelle yderligere bemærkninger. Redox har ikke besvaret denne henvendelse.

Deres argumenter

De har i Deres brev til Datatilsynet oplyst, at De klager over, at der på 
hjemmesiden www.redox.dk er offentliggjort urigtige oplysninger om Deres politiske tilhørsforhold, idet det er angivet at:

  • bl.a. Deres kontakter til også mere militante kræfter er gode,
  • De også har forbindelse til […udeladt…], én af de absolutte topfolk i Dansk Front-netværket, der tidligere har deltaget i tyske nazide-monstrationer,
  • bl.a. De ikke har problemer med at omgås nazister.

De har anført, at oplysningerne om Dem er urigtige oplysninger, der i strid med persondataloven § 7 m.fl. er behandlet, registreret og offentliggjort på hjemmesiden uden samtykke af nogen art indhentet fra Dem, og at De ønsker oplysningerne slettet.

De har endvidere anført, at oplysningerne ikke er bekræftet eller udtrykt af Dem, og at det er ligegyldigt, om Redox måtte mene at have bevis for sine påstande, idet dette ikke har betydning for lovligheden eller mangel på samme i forhold til persondatalovens § 7 om behandling, registrering og offentliggørelse af de omtalte oplysninger om Dem.

Ligeledes har De klaget over, at den dataansvarlige ikke har iagttaget sin oplysningspligt efter persondatalovens § 28 m.fl. 

De har hertil anført, at der ikke er givet Dem meddelelse om den 
dataansvarliges eller dennes repræsentants identitet og i øvrigt henvist til rettighedsvejledningen1 på Datatilsynets hjemmeside.

Redox’ argumenter

Redox har over for Datatilsynet oplyst, at der behandles oplysninger om Dem på hjemmesiden www.redox.dk, at oplysningerne stammer fra fotos taget på offentlige pladser, og at oplysningerne behandles i forbindelse med den offentlige debat om nedlæggelse af netværket Dansk Front, og det dermed opståede opbrud på den højreradikale scene i Danmark.

Redox har til sagen anført, at de har fuld dokumentation for deres påstande og derfor ikke har nogen planer om at trække dem tilbage.

I relation til spørgsmålet om opfyldelse af oplysningspligten har Redox oplyst, at der ikke er givet meddelelse til Dem om behandling af informationerne.

Videre er det blandt andet anført, at Redox publicerer dokumentariske artikler og ikke er et register, som dette er defineret i persondatalovens § 3, stk. 3, nr. 3. Derfor falder redox.dk udenfor persondatalovens anvendelsesområde, jf. persondatalovens § 1, stk. 1. Eftersom redox.dk ikke er omfattet af personda-talovens anvendelsesområde påhviler de i lovens § 29, stk. 1, opregnede forpligtelser ikke redox.dk.

Datatilsynets udtalelse

Persondatalovens anvendelsesområde

Indledningsvis bemærkes, at persondataloven2 bl.a. gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling. Der henvises til lovens § 1, stk. 1.
 
Loven gælder tillige for anden ikke-elektronisk systematisk behandling af personoplysninger, som udføres for private, og som omfatter oplysninger om personers private eller økonomiske forhold eller i øvrigt oplysninger om personlige forhold, som med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden, jf. § 1, stk. 2.

Redox behandler oplysninger om Dem på hjemmesiden www.redox.dk, hvilket er en elektronisk behandling omfattet af persondataloven, jf. § 1, stk. 1.

Datatilsynet lægger endvidere til grund, at Researchkollektivet Redox ikke er undtaget fra persondataloven på grund af de særlige regler for medier, jf. per-sondatalovens § 2, stk. 6-10.

Der henvises herved til Datatilsynets brev af 19. maj 2008, som 
Researchkollektivet Redox ikke har reageret på.

Persondatalovens behandlingsregler

Behandling af almindelige ikke-følsomme oplysninger, herunder f.eks. 
oplysninger om navn, adresse, fødselsdag, uddannelse og omgangskreds skal ske i overensstemmelse med persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1-7. Behandling kan herefter bl.a. ske, hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke hertil, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse, jf. § 6, stk. 1, nr. 7.

Ifølge persondatalovens § 7, stk. 1, må der ikke behandles oplysninger om bl.a. politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning.

Det følger imidlertid af lovens § 7, stk. 2, at sådanne oplysninger alligevel må behandles i bestemte tilfælde. Det gælder f.eks., når den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til behandlingen, jf. nr. 1.

Det gælder også i de tilfælde, hvor behandlingen vedrører oplysninger, som er blevet offentliggjort af den registrerede selv, jf. § 7, stk. 2, nr. 3.

Datatilsynet finder, at der på Redox’ hjemmeside er behandlet begge typer af oplysninger om Dem – dvs. oplysninger omfattet af henholdsvis 
persondatalovens §§ 6 og 7.

På baggrund af sagens oplysninger lægger Datatilsynet til grund, at De ikke har givet samtykke til den behandling af oplysninger om Dem, som er sket på Redox’ hjemmeside.

Datatilsynet finder imidlertid, at der ikke er grundlag for at konkludere, at behandlingen af de omhandlede oplysninger har været i strid med 
persondatalovens regler.

Datatilsynet har herved navnlig lagt vægt på, at De selv forudgående, bl.a. i medier, har offentliggjort oplysninger om Deres politiske anskuelser og vurdering af foreningsmæssige forhold i forbindelse hermed, og at De herunder direkte omtaler forskellige grupperinger og personer i den forening eller det netværk, som De ifølge det oplyste selv har været aktiv i.

Datatilsynet har endvidere lagt vægt på, at der må tages hensyn til 
informations- og ytringsfriheden, således at persondatalovens regler ikke unødigt medfører indskrænkninger i disse frihedsrettigheder. Der henvises herved til bestemmelsen i persondatalovens § 2, stk. 2.3

Det bemærkes i den forbindelse, at Deres klage vedrører oplysninger og 
formuleringer, som efter Datatilsynets opfattelse har karakter af subjektive
vurderinger og meninger om Dem. Hensynet til ytringsfriheden er således
medvirkende til den ovennævnte konklusion om, at de offentliggjorte oplysninger ikke kan anses som i strid med persondataloven.

Datatilsynet skal endvidere bemærke, at det falder uden for tilsynets 
kompetence at tage stilling til, om Redox’ offentliggørelse af oplysninger om Dem strider mod anden lovgivning, herunder straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser.

Bestemmelserne om oplysningspligt

Persondataloven indeholder i §§ 28 og 29 regler om oplysningspligt over for registrerede personer. 

I tilfælde, hvor oplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede, kan den dataansvarlige imidlertid undlade at give meddelelse bl.a. hvis den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne om den dataansvarlige og dennes behandling, eller hvis underretning af den registrerede viser sig umulig eller uforholdsmæssig vanskelig, jf. § 29, stk. 2 og 3.

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Datatilsynets vurdering, at der ikke umiddelbart er anledning til at kritisere Redox’ angivelse af
identiteten på den dataansvarlige i forbindelse med hjemmesiden.4 

Datatilsynet skal endvidere bemærke, at det ved indsamling af oplysninger offentliggjort i medier mv. ofte må anses for uforholdsmæssigt vanskeligt at opfylde oplysningspligten. 

Hertil kommer, at der som nævnt er tale om behandling af oplysninger, som De selv har offentliggjort, hvilket efter tilsynets opfattelse må indgå i vurderingen af Redox’ forpligtelser efter § 29.

Der henvises til de nævnte bestemmelser i § 29, stk. 2 og 3.

Datatilsynet har ved brev af dags dato generelt gjort Redox opmærksom på bestemmelserne om registreredes rettigheder i persondatalovens kapitel 8-10.

Persondatalovens bestemmelser om anmeldelse mv.

Datatilsynet har ved brev af dags dato ligeledes gjort Researchkollektivet
Redox opmærksom på bestemmelserne om anmeldelsespligt mv. i persondatalovens kapitel 13. Afhængig af Retox’ virksomhed kan der således opstå spørgsmål om anmeldelsespligt efter persondatalovens regler. Der henvises herved til persondatalovens § 48 og § 50, stk. 1, nr. 1. Nærmere information om anmeldelsespligten findes på Datatilsynets hjemmeside.

Sagen afsluttes

Datatilsynet anser herefter sagen for afsluttet og foretager sig ikke yderligere i anledning af Deres henvendelse.

Datatilsynet beklager sagsbehandlingstiden, hvilket skyldes, at Datatilsynet har mange sager til behandling.

Kopi af Datatilsynets brev til Researchkollektivet Redox vedlægges til 
orientering.

 

Datatilsynets vejledning nr. 126 af 10. juli 2000 om registreredes rettigheder efter reglerne i kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger.

2Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer.

3Det følger af § 2, stk. 2, at loven ikke finder anvendelse, hvis det vil være i strid med informations- og ytringsfriheden, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.

4Datatilsynet kan ikke tage stilling til, om den angivelse af oplysninger om Redox, som fin-des på www.whois.dk er i overensstemmelse med gældende regler for registrering af domæ-nenavne mv.

 

Med venlig hilsen 


Jens Harkov Hansen

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning