Færdselsstyrelsens anmodning om en udtalelse

Dato: 16-04-2009

Journalnummer: 2009-112-0174

1.

Ved e-post af 26. februar 2009 har Færdselsstyrelsen anmodet Datatilsynet om en udtalelse i forbindelse med B 79: Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer.

Ud over Datatilsynets eventuelle generelle bemærkninger har Færdselsstyrelsen anmodet Datatilsynet om udtalelse om, hvorvidt reglerne i lov om tvovervågning efter Datatilsynets opfattelse vil omfatte indholdet af B 79, uanset der er tale om egentlig videoovervågning, såkaldte stilbilleder eller andre former for billeder.

Endvidere har Færdselsstyrelsen anmodet Datatilsynet om en udtalelse om, hvorvidt kravene til at installere videoovervågning i taxier, som opregnet i B 79, herunder at det kun er politiet, der har adgang til optagelserne, er forenelige med principperne i lov om tv-overvågning, idet det synes at være en stramning af de generelle regler.

2.

Datatilsynet skal - efter at sagen har været behandlet i Datarådet - udtale følgende:

2.1. Spørgsmål vedrørende lov om tv-overvågning

Indledningsvis bemærkes, at Datatilsynet må henvise til Justitsministeriet for så vidt angår spørgsmål om forholdet til lov om tv-overvågning. Datatilsynet kan således udelukkende udtale sig om forholdet til persondataloven  og databeskyttelsesdirektivet.

2.2. Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxier

Det fremsatte forslag til folketingsbeslutning har følgende ordlyd:
"Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret at fremsætte lovforslag, der indebærer pligt for taxavognmænd til at installere video/kameraovervågning i taxaer, med henblik på at forebygge og opklare røverier mod og overfald på taxachauffører. Lovforslaget skal indeholde bestemmelser, der sikrer, at kun politiet har adgang til video/kameraoptagelserne, samt indeholde en overgangsordning for de taxavognmænd, hvis taxakøretøjer ikke p.t. har udstyr, som lever op til de tekniske krav m.v., som fastsættes i lovforslaget."

2.3. Pligt til at foretage tv-overvågning

Det er Datatilsynets opfattelse, at gennemførelse af en lovgivning med et generelt påbud om tv-overvågning eller optagelse af stillbilleder vil indebære en fravigelse af persondataloven. Efter persondataloven forudsætter etablering af tv-overvågning eller optagelse af stillbilleder således, at den dataansvarlige - i dette tilfælde den enkelte taxivognmand - selv har foretaget en vurdering af, i hvilket omfang det er nødvendigt at iværksætte en behandling af personoplysninger. I denne vurdering skal bl.a. indgå, om det ønskede formål kan opnås med mindre indgribende midler end tv-overvågning, og om en eventuel tv-overvågning kan gennemføres på en mindre indgribende måde.

En generel pligt til tv-overvågning for alle taxivognmænd indebærer derfor en særregulering. En sådan adgang til at behandle oplysninger i videre omfang end, hvad der følger af persondataloven, bør efter Datatilsynets opfattelse kun tilvejebringes, hvis vægtige samfundsmæssige hensyn taler herfor. Datatilsynet finder, at den foreslåede ordning forekommer vidtgående i forhold til almindelige principper om saglighed og proportionalitet, jf. nedenfor. Det må bero på en politisk vurdering, om de samfundsmæssige hensyn, som beslutningsforslaget tilsigter at varetage, har en sådan vægtig karakter.

En fravigelse af persondatalovens regler forudsætter, at fravigelsen ikke er i strid med internationale forpligtelser, herunder databeskyttelsesdirektivet.

Datatilsynet skal på denne baggrund anbefale, at Færdselsstyrelsen i bemærkningerne til et eventuelt lovforslag nærmere beskriver forholdet til databeskyttelsesdirektivet.

Opmærksomheden henledes særligt på databeskyttelsesdirektivets artikel 6, hvoraf det følger, at enhver behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med grundlæggende principper om proportionalitet og saglighed.

Efter databeskyttelsesdirektivet artikel 13, stk. 1, kan medlemsstaterne træffe lovmæssige foranstaltninger med henblik på at begrænse rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der bl.a. er behandlet i direktivets artikel 6, hvis hensynet til bl.a. statens sikkerhed, den offentlige sikkerhed eller forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager nødvendiggør det.

Særligt med hensyn til still-billeder bemærkes, at optagelse af still-billeder umiddelbart forekommer Datatilsynet mindre indgribende end egentlig tv-overvågning.

2.4. Muligheden for at indføre en ordning, hvor kun politiet har adgang til optagelserne

En generel pligt til at foretage tv-overvågning, som det foreslås i beslutningsforslaget, vil efter Datatilsynets opfattelse indebære, at den, der er ansvarlig for taxiens indretning mv., bliver dataansvarlig efter persondataloven for den behandling af personoplysninger, som vil ske i forbindelse med tv-overvågningen. Det må derfor være taxivognmanden eller taxiselskabet, der er dataansvarlig. Dataansvaret medfører bl.a. en forpligtelse til at kunne give indsigt i optagelser, hvis passageren anmoder herom, og til at sørge for sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af optagelser samt sletning i overensstemmelse med persondatalovens § 26 a, stk. 3.  Persondataloven forudsætter derfor, at den dataansvarlige har adgang til de personoplysninger, der behandles, hvilket også synes forudsat i databeskyttelsesdirektivet.

Optagelser fra tv-overvågning kan videregives fra den dataansvarlige til politiet efter bestemmelsen i persondatalovens § 26 a, stk. 1, men kan i øvrigt ikke videregives uden samtykke eller hjemmel i lovgivningen.

Datatilsynet kan derfor ikke anbefale en ordning med tv-overvågning i taxier, hvor kun politiet har adgang til optagelserne.

2.5. De registreredes rettigheder

Datatilsynet skal henlede opmærksomheden på persondatalovens kapitler 8-10 om de registreredes rettigheder, herunder særligt bestemmelserne om oplysningspligt - det vil sige retten til at få meddelelse om, at der behandles oplysninger om en selv - og indsigtsret. Disse rettigheder gælder fuldt ud ved elektronisk databehandling af personoplysninger - det vil sige ved tv-overvågning og digitale still-billeder. Det bemærkes særligt, at reglerne om oplysningspligt gælder parallelt med et eventuelt krav om skiltning efter reglerne i lov om tv-overvågning.

3. Afsluttende bemærkninger

Datatilsynet forventer herefter at få et eventuelt lovforslag i høring. Der henvises herved til persondatalovens § 57.

Hvis Færdselsstyrelsen har spørgsmål vedrørende denne udtalelse eller persondataloven, er styrelsen velkommen til at kontakte Datatilsynet.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning