Persondatalovens regler om adgang til optagelser fra tv-overvågning i taxaer

Dato: 21-04-2009

Journalnummer: 2009-131-0019

Ved e-post af 17. april 2009 har Færdselsstyrelsen anmodet om bidrag til besvarelse af spørgsmål 2 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer.

Spørgsmålet har følgende ordlyd:
"Ministeren bedes redegøre for, hvilke regler der gælder i dag for, hvem der må se de overvågningsoptagelser, som optages i de taxaer, der allerede i dag har installeret overvågningsudstyr."

Datatilsynet kan i den anledning oplyse følgende:

Videregivelse af optagelser fra tv-overvågning

Optagelser fra tv-overvågning i kriminalitetsforbyggende øjemed må kun videregives, hvis 1) personen på optagelserne har givet sit udtrykkelige samtyk-ke, 2) videregivelsen følger af lov eller 3) videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Dette fremgår af persondatalovens  § 26 a, stk. 1.

Opbevaring og sikring af optagelser fra tv-overvågning

Optagelser fra tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed skal slettes senest 30 dage efter, at optagelserne er optaget.

Optagelser fra tv-overvågning kan opbevares i et længere tidsrum end 30 dage, hvis det er nødvendigt af hensyn til den dataansvarliges behandling af en konkret tvist. Den dataansvarlige skal i så fald underrette den, som tvisten vedrører, og på anmodning udlevere en kopi af optagelsen til den pågældende.

Dette fremgår af persondatalovens § 26 a, stk. 2 og stk. 3.

Persondataloven stiller herudover krav om, at personoplysninger skal behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder, at der skal træffes de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Som udmøntning af lovens krav har Datatilsynet bl.a. anbefalet, at både den tekniske og den fysiske adgang til optagelserne hos den dataansvarlige begrænses til nogle få personer. Pc'ere og andet elektronisk udstyr skal beskyttes med adgangskoder, og det er kun de få personer, der skal have adgang, som må få en adgangskode.

Datatilsynets hjemmesidetekst  om sikkerhed ved optagelse og opbevaring i forbindelse med tv-overvågning vedlægges til orientering.

Persondataloven stiller også krav om, at grundlæggende principper om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet skal iagttages. Eksempelvis vil det være i strid med loven, hvis en erhvervsdrivende eller dennes ansat-te gennemser optagelser fra tv-overvågning, uden at det har et sagligt formål.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning