Påbud om at ophøre med tv-overvågning af omklædningsfaciliteter i fitnesscenter

Dato: 22-12-2009

Journalnummer: 2009-631-0099

1. Datatilsynet finder, at F’s overvågning af herrernes omklædningsfaciliteter er i strid med de grundlæggende krav om god databehandlingsskik og proportionalitet i § 5, stk. 1 og 3, i persondataloven.

I medfør af persondatalovens § 59, stk. 1, påbyder Datatilsynet F omgående at ophøre med at foretage tv-overvågning af herrernes omklædningsfaciliteter.

En nærmere begrundelse for Datatilsynets afgørelse og påbud finder F under Datatilsynets udtalelse på side 2-4 i dette brev.

2. Sagsfremstilling

2.1. Ved brev af 19. august 2009 rettede Datatilsynet henvendelse til et fitnesscenter (F), fordi tilsynet var blevet opmærksom på, at F foretager tv-overvågning af herrernes omklædningsfaciliteter. Datatilsynet havde besluttet at starte en sag af egen drift vedrørende denne tv-overvågning. Datatilsynet anmodede i den forbindelse F om en udtalelse, herunder svar på en række konkrete spørgsmål.

Ved brev af 9. september 2009 besvarede F Datatilsynets henvendelse. Datatilsynet har endvidere haft telefonisk kontakt med F vedrørende sagen den 18. og den 28. september 2009, den 26. november 2009 samt den 15. december 2009. F har derudover fremsendt eksempler på de billeder, som kameraerne optager.

2.2. Det fremgår herefter, at F i Århus foretager tv-overvågning af herrernes omklædningsrum. Efter det oplyste er formålet med tv-overvågningen at kunne yde dokumentation for eventuelle tyverier og indbrud i de skabe, som medlemmerne har til rådighed i forbindelse med ophold i centret. F har anført, at overvågningens proportionalitet i forhold til formålet er holdt på et absolut minimum, således at der kun er sat de nødvendige kameraer op til at dække gangene mellem skabene. Badeområde og toiletter er ifølge det oplyste ikke overvågede. Overvågningen begrænser sig ifølge det oplyste til 7 kameraer, der er aktive i centerets åbningstid.

I forbindelse med fremsendelsen af billederne har F oplyst, at et af kameraerne er taget ud af brug.

De fremsendte billeder fra de 6 resterende kameraer viser gangarealer og områder, hvor man har mulighed for at klæde om i forbindelse med træning og badning.

F har på tilsynets forespørgsel bekræftet, at man bevæger sig direkte mod kameraerne, når man går fra omklædningsområdet til badeområdet. F har i den forbindelse anført, at det er muligt at passere kameraerne uden at være helt afklædt.

F har oplyst, at billederne fra overvågningen lagres på en enhed, som er låst inde og således er utilgængelig for alle andre end centerlederen på stedet. F har i den forbindelse anført, at der kun er adgang til billederne for en person af samme køn som de overvågede. Yderligere skal der bruges kode for at få adgang til billederne.

F har derudover oplyst, at billederne kun bruges i forbindelse med konkrete henvendelser om tyveri i det overvågede område. Her gennemses kun det pågældende område i omklædningen og kun i det angivne tidsrum for et eventuelt tyveri. Billederne videregives kun til politiet i forbindelse med anmeldelser, hvor konkrete billeder kan være til hjælp i forhold til opklaringen. Lagringstiden er 14 dage. 

2.3. F har desuden anført, ”at der i forbindelse med beslutningen om at overvåge omklædningsrummet er indhentet tilladelse fra den lokale politimyndighed, der har godkendt overvågningen, dens formål, omfang og opsætning. En lignende henvendelse fra en borger har tidligere resulteret i endnu et besøg fra denne, der igen konkluderede, at det opsatte overholdt de givne forskrifter til fulde.”

3. Datatilsynet skal – efter at sagen har været behandlet i Datarådet – udtale følgende:

3.1. Persondataloven gælder for enhver behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Dette fremgår af persondataloven § 1, stk. 7.

Persondataloven indeholder en række grundlæggende principper for den dataansvarliges behandling af personoplysninger. Disse krav, som fremgår af lovens § 5, skal altid være opfyldt – dvs. også i forbindelse med tv-overvågning.

Personoplysninger skal bl.a. behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Dette fremgår af § 5, stk. 1. Heri ligger et krav om, at behandlingen skal være rimelig og lovlig.

Oplysninger, som behandles, skal endvidere være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles, jf. § 5, stk. 3.

Dette krav om proportionalitet fører til, at det i første omgang må overvejes, om det ønskede formål kan nås med mindre indgribende midler end tv-overvågning og registrering. Det betyder også, at overvågning skal gennemføres på en sådan måde, at den virker mindst muligt integritetskrænkende for den registrerede.

3.2. Ud fra de oplysninger, som foreligger i sagen, må det efter Datatilsynets opfattelse lægges til grund, at det er almindeligt forekommende, at brugerne af herrernes omklædningsfaciliteter færdes afklædte i det område, som tv-overvåges.

Selv om tv-overvågningen sker i et lokale, hvor der også færdes andre personer, og selv om optagelserne opbevares efter forskrifterne, er det Datatilsynets opfattelse, at oplevelsen af at blive filmet nøgen og uden mulighed for selv at have kontrol over optagelserne i sig selv er indgribende og grænseoverskridende i forhold til den enkeltes privatsfære. Det bør derfor ikke være en normal foranstaltning i et fitnesscenter.

Datatilsynet finder således, at den omhandlende overvågning, der sker for at begrænse og opklare tyverier fra de skabe, som medlemmerne har til rådighed i forbindelse med deres ophold i fitness centret, er så integritetskrænkende, at formålet ikke står mål med midlet.

Efter Datatilsynets opfattelse er en sådan overvågning heller ikke forenelig med kravet om, at en behandling skal være rimelig og lovlig.

Samlet set finder Datatilsynet F’s overvågning af herrernes omklædningsfaciliteter i strid med § 5, stk. 1 og 3, i persondataloven.

3.3. Det anførte om, at F har konsulteret politiet om tv-overvågningen, kan ikke føre til et andet resultat. Politiet har således ikke kompetence til at godkende tv-overvågning i forhold til persondatalovens regler.

3.4. I medfør af persondatalovens § 59, stk. 1, kan Datatilsynet påbyde en privat dataansvarlig at ophøre med en behandling, der ikke må finde sted efter denne lov, og at berigtige, slette eller blokere bestemte oplysninger, som er omfattet af en sådan behandling.

Som nævnt i indledningen af brevet påbyder Datatilsynet efter persondatalovens § 59, stk. 1, F omgående at ophøre med at tv-overvåge herrernes omklædningsfaciliteter.

4. Datatilsynet skal anmode F om inden 14 dage at bekræfte over for tilsynet, at tv-overvågningen er bragt til ophør.

5. Dette brev er sendt i kopi til F’s administration.

Datatilsynet skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at dette brev vil blive sendt til orientering til de borgere, der har rettet henvendelse om tv-overvågningen, ligesom tilsynet forventer at omtale sagen på sin hjemmeside.


Efterfølgende har F ved e-post af 5. januar 2010 oplyst, at tv-overvågningen er bragt til ophør.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning