Vejledende udtalelse om tv-overvågning på udvalgte steder i København

Dato: 09-07-2009

Journalnummer: 2008-321-0168

Ved brev af 18. november 2008 har Københavns Politi underrettet Datatilsynet om en påtænkt tv-overvågning på udvalgte steder i København.

Det fremgår af henvendelsen, at der siden den 13. december 2007 med hjemmel i politilovens § 6 har været visitationszoner i udvalgte områder af København grundet en del sager med anvendelse af skyde- og stikvåben.

Det fremgår af endvidere, at det på et møde på Københavns Rådhus mellem Københavns Overborgmester og Politidirektøren i København blev besluttet at supplere visitationszonerne med tv-overvågning.

Tv-overvågningen er ment til at have en special- og generalpræventiv virkning samt være tryghedsskabende for befolkningen. Tv-overvågningen skal tillige sikre oplysninger til brug for efterforskning af konkrete forbrydelser.

For så vidt angår stederne, hvor tv-overvågningen påtænkes etableret, er det oplyst, at overvågningen indledningsvis vil omfatte strækningen fra Rådhuspladsen til Nytorv. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt, vil der ligeledes blive etableret tv-overvågning i området omkring Nørrebro Station samt andre relevante områder.

Det fremgår yderligere, at overvågningen forventes etableret på en sådan måde, at det er muligt at genkende og identificere personer. Vagthavende for Københavns Politi vil løbende kunne se optagelserne, der desuden lagres på en server i højst 30 dage.

Det er Københavns Politis vurdering, at den ovenfor beskrevne tv-overvågning vil være omfattet af persondataloven, jf. § 1, stk. 7.

Det er endvidere Københavns Politis vurdering, at den nævnte tv-overvågning som udgangspunkt ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i persondatalovens § 2, stk. 4, da overvågningen også har et præventivt og tryghedsskabende sigte.

Københavns Politi er imidlertid af den opfattelse, at optagelser, der efterfølgende kommer til at indgå i en eventuel efterforskning af konkrete strafbare forhold, vil være omfattet af § 2, stk. 4.

Endelig anfører Københavns Politi, at der i forbindelse med opstarten af tv-overvågningen opsættes skilte i det område, hvor overvågningen foretages. Det vil af skiltene komme til at fremgå, at det er Københavns Politi, der foretager overvågningen.

Datatilsynet skal på den baggrund afgive følgende vejledende udtalelse:

Persondatalovens anvendelsesområde

Persondataloven gælder i medfør af lovens § 1, stk. 7, for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

Det fremgår af persondatalovens § 2, stk. 4, at bestemmelserne i lovens kapitel 8 og §§ 35-37 og § 39 ikke finder anvendelse på behandlinger, der foretages for politi og anklagemyndighed på det strafferetlige område.

Datatilsynet er enig med Københavns Politi i, at den påtænkte tv-overvågning som udgangspunkt ikke falder ind under denne undtagelsesbestemmelse.

Datatilsynet er ligeledes enig med Københavns Politi i, at optagelser, der efterfølgende kommer til at indgå i en eventuel efterforskning af konkrete strafbare forhold, vil være omfattet af persondatalovens § 2, stk. 4. I disse tilfælde finder reglerne i persondatalovens kapitel 8 samt §§ 35-37 samt 39 således ikke anvendelse.

Persondatalovens behandlingsregler

Datatilsynet finder, at Københavns Politi inden for rammerne af persondatalovens §§ 6-8 vil kunne behandle personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, når det er nødvendigt for varetagelsen af de opgaver, som påhviler Københavns Politi som politimyndighed.

Herudover skal tv-overvågningen leve op til de grundlæggende principper, som er indeholdt i lovens § 5 om bl.a. god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet.

I lovforslaget til ændringsloven til persondataloven vedrørende tv-over-vågning og i Justitsministeriets besvarelse af et spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg er bl.a. anført, at det mest nærliggende må anses for en politimæssig opgave at foretage tv-overvågning i tilfælde, hvor der findes anledning til, at en offentlig myndighed foretager overvågning på frit tilgængelige steder med et generelt kriminalitetsforebyggende formål. I overensstemmelse hermed har politiet inden for rammerne af de gældende regler, herunder persondataloven og almindelige forvaltningsretlige principper, en mulighed for at tv-overvåge på frit tilgængelige steder med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet, herunder med henblik på terrorbekæmpelse.

Efter Datatilsynets opfattelse kan Københavns Politi inden for rammerne af persondatalovens § 5 foretage tv-overvågning på Strøget og området omkring Nørrebro Station i det omfang, der foreligger saglige og tungtvejende grunde herfor.

Kravet om proportionalitet indebærer endvidere, at tv-overvågning skal gennemføres, så den virker mindst muligt integritetskrænkende for den almindelige borger.

Det bemærkes herved, at Datatilsynet forudsætter, at den påtænkte tv-overvågning ikke indebærer en overvågning ind i borgeres private hjem.

Oplysningspligt

Københavns Politi skal i fornødent omfang give oplysninger som krævet i bestemmelsen i persondatalovens § 29 om oplysningspligt over for de personer, der indsamles oplysninger om.

Efter § 29, stk. 1, i persondataloven skal en dataansvarlig, som indsamler personoplysninger ved tv-overvågning, som udgangspunkt give den registrerede meddelelse om den dataansvarliges identitet, formålene med tv-overvågningen, samt alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser.

Der er ifølge § 29, stk. 3, ikke oplysningspligt, hvis underretning af den registrerede viser sig umulig eller uforholdsmæssig vanskelig.

Det er den dataansvarlige – dvs. Københavns Politi – der som udgangspunkt må vurdere, i hvilket omfang der skal gives meddelelse efter de nævnte regler.

For så vidt angår de forbipasserende og kunderne i eventuelle butikker el. lign., lægger Datatilsynet i overensstemmelse med det oplyste til grund, at alle der færdes i området via skiltning og eventuelt gennem pressen vil blive informeret om, at der finder tv-overvågning sted.

Tilsynet har i den forbindelse noteret sig, at det ifølge det oplyste vil fremgå af skiltningen, at overvågningen foretages af politiet.

For så vidt angår andre personer, der berøres af overvågningen, f.eks. ansatte og eventuelle beboere, går Datatilsynet ud fra, at Københavns Politi overvejer, om det er nødvendigt at give underretning ud over skiltning og anden generel information.

Datasikkerhed

Det fremgår af persondatalovens § 41, stk. 3, at den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for databehandlere. Bestemmelsen i § 41 er uddybet i Justitsministeriets sikkerhedsbekendtgørelse.

Det kan i den forbindelse oplyses, at Datatilsynet har udarbejdet generelle anbefalinger om datasikkerhed i forbindelse med tv-overvågning. Der er tale om minimumskrav, som også retter sig til mindre virksomheder, butikker ol. For en mere omfattende overvågning kan der være behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Anbefalingerne kan læses på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk/offentlig/tv-overvaagning/sikkerhed-ved-optagelse-og-opbevaring-i-forbindelse-med-tv-overvaagning/

Det er Københavns Politi, der som den dataansvarlige myndighed skal sikre sig, at systemerne indrettes, og at organisation og arbejdsgange tilrettelægges således, at bestemmelserne i loven og i sikkerhedsbekendtgørelsen opfyldes.

Datatilsynet skal endvidere anbefale, at Københavns Politi beskriver sikkerheden omkring den påtænkte tv-overvågning i de uddybende sikkerhedsregler, som fastsættes efter sikkerhedsbekendtgørelsens § 5. Dette kan f.eks. ske som et særskilt sikkerhedsbilag om tv-overvågning.

Datatilsynet har udformet en skabelon til et sikkerhedsbilag, som myndigheder og virksomheder kan anvende ved udarbejdelse af sikkerhedsregler. Materialet er tilgængeligt på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/DT_Skema_om_TV-overvaagning_DEC_08.pdf

Afsluttende bemærkninger

Idet Datatilsynet forudsætter, at Københavns Politi overholder persondataloven, har tilsynet ikke yderligere bemærkninger til den påtænkte tv-overvågning.

Det bemærkes, at denne udtalelse alene er af vejledende karakter, og tilsynet forbeholder sig sin endelige stillingtagen i forbindelse med en eventuel klagesag.

Datatilsynet skal for god ordens skyld oplyse, at tilsynet forventer at offentliggøre denne udtalelse på sin hjemmeside.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning