Sletning af profil og indlæg på et debatforum

Dato: 19-11-2009

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor klager K har klaget over manglende sletning af hans profil og debatindlæg på debatforum D.dk, og hvor person P har meddelt Datatilsynet, at P er kontaktperson vedrørende D.dk.

Ved e-post af 17. august 2008 har K klaget til Datatilsynet over manglende sletning af hans profil på D.dk.

Ved brev af 30. september 2008 og ved telefonsamtale samt e-post af 5. november 2008 er organisation O fremkommet med udtalelser i sagen, som K har kommenteret ved e-post af 7. november 2008.

Ved telefonsamtale den 18. februar 2009 har K oplyst, at han også ønsker samtlige sine indlæg slettet fra D.dk.

Ved telefonsamtale den 6. marts 2009 og e-post af 25. april 2009 er O fremkommet med supplerende oplysninger i sagen, som K har kommenteret telefonisk den 26. august 2009.

Det fremgår herefter af sagen, at D.dk er et diskussionsforum med tekniske råd og vejledninger fremført af brugere til brugere af hjemmesiden samt generel information for ejere eller interesserede i B. Hjemmesiden drives og ejes i dag på frivillig basis af en nærmere beskrevet personkreds på 8 personer, kaldet O.

En brugerprofil oprettes af brugeren selv med et brugernavn efter eget valg samt et password. O beder om at få oplyst en e-postadresse, som kun er synlig for O. Der foreligger ikke andre data, som f.eks. adresse, telefonnummer, cpr.nr., bankdata eller følsomme oplysninger. E-postadressen anvendes til sideløbende kommunikation med brugeren.

Endelig fremgår det af sagen, at K´s brugerprofil ["UDELADT"] er blevet deaktiveret på ubestemt tid af O. I den forbindelse er K´s e-postadresse blevet slettet.

K kan efter deaktiveringen ikke længere logge ind på forummet.

O´s synspunkter

O har påpeget, at K´s profil er blevet deaktiveret, fordi han ikke overholdt hjemmesidens betingelser, som han havde accepteret ved oprettelse af sin brugerprofil.

Efter O´s opfattelse skal en brugerprofil ikke kunne slettes, da dette kan betyde store udfald i diskussionstråden, hvorfor meningen af tråden ikke længere ville være forståelig.
O har derudover påpeget, at K ved flere lejligheder har ytret, at han ville slette alle sine indlæg, hvis hans brugerprofil igen bliver aktiv. Denne form for sabotage kan hverken O som ejer eller brugerne være tjent med, og brugerprofilen er derfor blevet deaktiveret. 

O har desuden henvist til, at brugernes profiloplysninger alene kan tilgås af andre af forummets brugere.

Endvidere har O oplyst, at det er muligt at slette profiloplysningerne - med undtagelse af brugernavnet, der fortsat vil fremgå i forbindelse med indlæggene. 

O er indstillet på at slette profiloplysningerne i K´s profil ["UDELADT"]. Punktet "Medlem siden" er det dog ikke muligt at slette. K´s indlæg ønsker O ikke at slette, da det vil bryde "indlægskæderne" på forummet.

O er af den opfattelse, at de data, som O har, ikke strider mod persondataloven, og de ønsker ikke at foretage sig yderligere i sagen. O betragter sagen som chikane fra K´s side, da han har været med til at oprette F.dk.

O er ikke fremkommet med et svar på tilsynets spørgsmål om brugervilkår. Datatilsynet havde således ved brev af 22. juli 2009 anmodet O om at oplyse, om der, da K oprettede sin profil og indlæg, forelå en aftale (brugervilkår), som regulerer hvad O må gøre med oplysningerne fra profilen og indlæggene.

K´s synspunkter

K har oplyst, at han har været bruger af forummet på D.dk i en del år, men ikke mere ønsker at være bruger. Han har derfor bedt ejerkredsen bag D.dk om at slette hans brugerprofil og de oplysninger, de måtte have om ham.

K har gentagne gange skrevet til ejerkredsen, at hans forumprofil skal fjernes. Dette vil ejerne af D.dk ikke.

K har påpeget at alle brugere på forummet kan se hans brugerprofil, og at der stadig figurerer et billede af ham, som han ikke ønsker O skal bruge, og at hans internet Call stadig figurerer i deres forum ["UDELADT"].

K ønsker at blive helt fjernet fra det pågældende forum - det vil sige såvel hans profil som hans indlæg.

K har endvidere oplyst, at ejerne af D.dk er fulde af løgn, når de påstår, at han vil slette sine indlæg.

K har endvidere anført, at der - dengang han oprettede en profil på D.dk - var nogle brugerbetingelser, der skulle accepteres. Han gør gældende, at køberne af siden har lavet om på brugerbetingelserne, så det passer bedre ind i deres kram. Han har oplyst, at han først blev bekendt med købernes nye brugerbetingelser, da hans profil blev deaktiveret.

K har desuden oplyst, at det er muligt på D.dk at slette en bruger uden at slette indlæg i deres forum. Ved det aktuelle indlæg på en slettet bruger står så bare "Guest" ud for brugernavnet. Han har i den forbindelse henvist til, at en anden bruger har fået fjernet sin profil.

K har oplyst, at administratorerne af D.dk har ændret hans brugernavn til ["UDELADT"]

Datatilsynet skal på denne baggrund udtale følgende:

Persondataloven  gælder for de behandlinger af oplysninger om K, som O foretager.

Som omstændighederne er på nuværende tidspunkt, må O   efter Datatilsynets opfattelse anses for dataansvarlig  for behandling af såvel de oplysninger om K, som indgår i profilen, som for de personoplysninger, der indgår i hans debatindlæg på D.dk. Datatilsynet har herved lagt vægt på, at det på nuværende tidspunkt alene er O, der faktisk råder over oplysningerne, idet K´s adgang er blevet lukket.

Det følger af persondatalovens § 35, stk. 1, at den registrerede til enhver tid over for den dataansvarlige kan gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling. Hvis indsigelsen efter stk. 1 er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger.

En indsigelse mod behandling af personoplysninger vil bl.a. være berettiget, hvis behandlingen strider mod persondatalovens behandlingsregler, dvs. de regler der regulerer, hvornår den dataansvarlige må foretage registrering, offentliggørelse mv. af personoplysninger. Datatilsynet finder imidlertid umiddelbart ikke, at der i sagen er spørgsmål i relation til persondatalovens behandlingsregler, da K selv har gjort oplysningerne tilgængelige på D.dk .

En indsigelse vil imidlertid også kunne anses for berettiget, selvom behandlingen i øvrigt er lovlig. Det vil være tilfældet, hvis vægtige grunde, der vedrører den registreredes særlige situation, taler for, at indsigelsen skal imødekommes.

Det er Datatilsynets opfattelse, at offentligt tilgængelige profiler på et diskussionsforum mv. i mange tilfælde oprettes uden nærmere overvejelser om, hvorvidt man ønsker at være permanent oprettet med en offentligt tilgængelig brugerprofil på det pågældende forum. Det kan derfor opleves som byrdefuldt, hvis man ikke efter anmodning kan få sine profiloplysninger slettet.

Datatilsynet finder derfor, at det ofte må siges at være et berettiget ønske, som bør imødekommes, når en bruger anmoder om at få sin profil slettet eller anonymiseret. Dette kan eventuelt ske ved fortsat at lade brugeren fremgå under en generel og neutral betegnelse som f.eks. "Gæst" eller "Tidligere bruger".

For så vidt angår spørgsmål om sletning af personhenførbare oplysninger fra indlæg må det efter Datatilsynets opfattelse tages i betragtning, hvilken forventning debatsiden har givet brugerne om mulighederne for sletning.

En forventning om, at indlæg kan slettes, kan f.eks. være skabt ved, at det på tidspunktet for indlægget rent faktisk er muligt for brugeren selv at slette sine indlæg eller redigere i disse. Forventningen kan også være skabt ved, at det af brugervilkårene eller på anden vis fremgår, at det er muligt at få indlæg slettet.

Hvis der hos brugeren er skabt en sådan begrundet forventning om, at det er muligt at få slettet indlæg, må der efter Datatilsynet opfattelse normalt siges at foreligge konkrete omstændigheder, der taler for, at brugerens ønsker om en sletning skal imødekommes, jf. persondatalovens § 35. Afhængig af omstændighederne kan brugerens ønske eventuelt imødekommes ved, at indlægget opretholdes på en sådan måde, at det ikke umiddelbart kan henføres til brugeren.

I den konkrete sag må Datatilsynet lægge til grund, at det er muligt for brugerne på D.dk at slette deres egne indlæg - dette har O således oplyst til sagen, at man frygter K ville gøre, hvis hans profil var aktiv.

På denne baggrund er det herefter Datatilsynets opfattelse, at personerne bag D.dk (O) ikke er berettiget til at opretholde K´s profil og indlæg i en form, der kan henføres til ham som person, efter at han har fremsat ønske om sletning.

Det bemærkes i den forbindelse, at brugernavnet ["UDELADT"] i den foreliggende sag ikke kan anses for en generel og neutral betegnelse, fordi det fremtræder som en omskrivning af det oprindelige brugernavn.

Datatilsynet skal på denne baggrund anmode om at få oplyst, hvad O vil gøre for at imødekomme K´s berettigede ønske om sletning.

Datatilsynet skal anmode om svar senest 3 uger fra dags dato.

Datatilsynet skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på, at Datatilsynet har mulighed for at gennemtvinge et krav om sletning ved hjælp af blandt andet påbud i medfør af persondataloven . Datatilsynet håber imidlertid, at sagen kan løses uden brug af dette skridt.

Datatilsynet afventer herefter svar fra O.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning