Sletning af profiler på et debatforum

Dato: 19-11-2009

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor klager K har klaget over manglende sletning af hans profiler på debatforum D.dk, og hvor person P har meddelt Datatilsynet, at P er kontaktperson vedrørende D.dk.

Ved e-post af 12. september 2008 har K klaget til Datatilsynet over manglende sletning af hans profiler på D.dk.

Ved brev af 30. september 2008 og ved telefonsamtale samt e-post af 5. november 2008 er organisation O fremkommet med udtalelser i sagen, som K har kommenteret ved telefonsamtale den 7. november 2008.

Ved telefonsamtale den 6. marts 2009 og e-post af 15. marts 2009 er O fremkommet med supplerende oplysninger i sagen

Ved brev modtaget i Datatilsynet den 23. marts 2009 er K fremkommet med yderligere bemærkninger til sagen, som O har kommenteret ved e-post af 24. april 2009.

Ved e-post af 29. maj 2009 er K fremkommet med en supplerende udtalelse i sagen.

Det fremgår herefter af sagen, at D.dk er et diskussionsforum med tekniske råd og vejledninger fremført af brugere til brugere af hjemmesiden samt generel information for ejere eller interesserede i B. Hjemmesiden drives og ejes i dag på frivillig basis af en nærmere beskrevet personkreds på 8 personer, kaldet O.

En brugerprofil oprettes af brugeren selv med et brugernavn efter eget valg samt et password. O beder om at få oplyst en e-postadresse, som kun er synlig for O. Der foreligger ikke andre data, som f.eks. adresse, telefonnummer, cpr.nr., bankdata eller følsomme oplysninger. E-postadressen anvendes til sideløbende kommunikation med brugeren.

Det fremgår endvidere af sagen, at K´s brugerprofiler ["UDELADT"] og ["UDELADT"] er blevet deaktiveret på ubestemt tid af O. I den forbindelse er hans e-postadresse blevet slettet.

K kan efter deaktiveringen ikke længere logge ind på forummet.

Endelig fremgår det af sagen, at brugerprofilen ["UDELADT"] nu er slettet, og at indlæg skrevet fra denne profil er navngivet "slettet bruger".

O´s synspunkter

O har påpeget, at K´s profiler er blevet deaktiveret, fordi han ikke overholdt hjemmesidens betingelser, som han havde accepteret ved oprettelse af sine brugerprofiler.

Efter O´s opfattelse skal en brugerprofil ikke kunne slettes, da dette kan betyde store udfald i diskussionstråden, hvorfor meningen af tråden ikke længere ville være forståelig.
 
O har derudover påpeget, at K ved flere lejligheder har ytret, at han ville slette alle sine indlæg, hvis hans brugerprofil igen bliver aktiv. Denne form for sabotage kan hverken O som ejer eller brugerne være tjent med, og brugerprofilen er derfor blevet deaktiveret. 

O har desuden henvist til, at brugernes profiloplysninger alene kan tilgås af andre af forummets brugere.

Endvidere har O oplyst, at det er muligt at slette profiloplysningerne - med undtagelse af brugernavnet, der fortsat vil fremgå i forbindelse med indlæggene. 

O er indstillet på at slette profiloplysningerne i K´s profiler ["UDELADT"], ["UDELADT"] og ["UDELADT"]. Punktet "Medlem siden" er det dog ikke muligt at slette.

O er af den opfattelse, at de data, som O har, ikke strider mod persondataloven, og de ønsker ikke at foretage sig yderligere i sagen. O betragter sagen som chikane fra K´s side, da han har været med til at oprette F.dk.

O er ikke fremkommet med et svar på tilsynets spørgsmål om brugervilkår. Datatilsynet havde således ved brev af 22. juli 2009 anmodet O om at oplyse, om der, da K oprettede sine profiler og indlæg, forelå en aftale (brugervilkår), som regulerer hvad O må gøre med oplysningerne fra profilen og indlæggene.

K´s synspunkter

K har oplyst, at han har været bruger af forummet på D.dk, men at han nu vil slettes som bruger, så hans persondata ikke er registreret på D.dk. K har derfor bedt ejerkredsen bag D.dk om at slette hans brugerprofiler og de oplysninger, de måtte have om ham.

K har endvidere oplyst, at hans gamle profil ["UDELADT"] var hans personlige hovedprofil. K har også oprettet to andre profiler ["UDELADT"] og ["UDELADT"], som der ikke er knyttet indlæg til, hvorfor han mener, at O bør slette disse to profiler.

K har desuden oplyst, at det er muligt på D.dk at slette en bruger uden at slette indlæg i deres forum. ed det aktuelle indlæg på en slettet bruger står så bare "Gæst" ud for brugernavnet.

K har oplyst, at hans profil ["UDELADT"] er slettet, og at indlæg skrevet fra denne profil er angivet som slettet bruger.

K har endvidere anført, at når man opretter sig som bruger på D.dk, accepterer man brugerbetingelser skrevet på engelsk, inden man kommer på forummet. Når man efter oprettelsen kommer ind i forummet, er der brugerbetingelser om, at man ikke kan få slettet sin profil, men kun kan få den deaktiveret.

K har oplyst, at brugerbetingelserne på D.dk efterfølgende er ændret, og at de i øvrigt ikke altid har været så fremhævet som i dag.

 
Datatilsynet skal på denne baggrund udtale følgende:

Persondataloven  gælder for de behandlinger af oplysninger om K, som O foretager.

Som omstændighederne er på nuværende tidspunkt, må O  efter Datatilsynets opfattelse anses for dataansvarlig  for behandling af såvel de oplysninger om K, som indgår i profilerne, som for de personoplysninger, der indgår i hans debatindlæg på D.dk. Datatilsynet har herved lagt vægt på, at det på nuværende tidspunkt alene er O, der faktisk råder over oplysningerne, idet K´s adgang er blevet lukket.

Det følger af persondatalovens § 35, stk. 1, at den registrerede til enhver tid over for den dataansvarlige kan gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling. Hvis indsigelsen efter stk. 1 er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger.

En indsigelse mod behandling af personoplysninger vil bl.a. være berettiget, hvis behandlingen strider mod persondatalovens behandlingsregler, dvs. de regler der regulerer, hvornår den dataansvarlige må foretage registrering, offentliggørelse mv. af personoplysninger. Datatilsynet finder imidlertid umiddelbart ikke, at der i sagen er spørgsmål i relation til persondatalovens behandlingsregler, da K selv har gjort oplysningerne tilgængelige på D.dk .

En indsigelse vil imidlertid også kunne anses for berettiget, selvom behandlingen i øvrigt er lovlig. Det vil være tilfældet, hvis vægtige grunde, der vedrører den registreredes særlige situation, taler for, at indsigelsen skal imødekommes.

Det er Datatilsynets opfattelse, at offentligt tilgængelige profiler på et diskussionsforum mv. i mange tilfælde oprettes uden nærmere overvejelser om, hvorvidt man ønsker at være permanent oprettet med en offentligt tilgængelig brugerprofil på det pågældende forum. Det kan derfor opleves som byrdefuldt, hvis man ikke efter anmodning kan få sine profiloplysninger slettet.

Datatilsynet finder derfor, at det ofte må siges at være et berettiget ønske, som bør imødekommes, når en bruger anmoder om at få sin profil slettet eller anonymiseret. Dette kan eventuelt ske ved fortsat at lade brugeren fremgå under en generel og neutral betegnelse som f.eks. "Gæst" eller "Tidligere bruger".

For så vidt angår spørgsmål om sletning af personhenførbare oplysninger fra indlæg må det efter Datatilsynets opfattelse tages i betragtning, hvilken forventning debatsiden har givet brugerne om mulighederne for sletning.

En forventning om, at indlæg kan slettes, kan f.eks. være skabt ved, at det på tidspunktet for indlægget rent faktisk er muligt for brugeren selv at slette sine indlæg eller redigere i disse. Forventningen kan også være skabt ved, at det af brugervilkårene eller på anden vis fremgår, at det er muligt at få indlæg slettet.

Hvis der hos brugeren er skabt en sådan begrundet forventning om, at det er muligt at få slettet indlæg, må der efter Datatilsynet opfattelse normalt siges at foreligge konkrete omstændigheder, der taler for, at brugerens ønsker om en sletning skal imødekommes, jf. persondatalovens § 35. Afhængig af omstændighederne kan brugerens ønske eventuelt imødekommes ved, at indlægget opretholdes på en sådan måde, at det ikke umiddelbart kan henføres til brugeren.

I den konkrete sag må Datatilsynet lægge til grund, at det er muligt for brugerne på D.dk at slette deres egne indlæg - dette har O således oplyst til sagen, at man frygter K ville gøre, hvis hans profil var aktiv.

På denne baggrund er det herefter Datatilsynets opfattelse, at personerne bag D.dk (O) ikke er berettiget til at opretholde K´s profiler og indlæg i en form, der kan henføres til ham som person, efter at han har fremsat ønske om sletning.

For så vidt angår K´s hovedprofil ["UDELADT"] lægger Datatilsynet til grund, at profilen er slettet, og at de til profilen knyttede indlæg står som skrevet af en slettet bruger. Datatilsynet lægger således til grund, at indlæggene er opretholdt på en sådan måde, at de ikke umiddelbart kan henføres til K.

Datatilsynet skal imidlertid anmode om at få oplyst, i hvilket omfang der nu sker sletning af brugerprofilerne ["UDELADT"] og ["UDELADT"], som K har oprettet. Datatilsynet lægger til grund, at der ikke er indlæg knyttet til disse profiler.

Datatilsynet skal anmode om svar senest 3 uger fra dags dato.

Datatilsynet skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på, at Datatilsynet har mulighed for at gennemtvinge et krav om sletning ved hjælp af blandt andet påbud i medfør af persondataloven . Datatilsynet håber imidlertid, at sagen kan løses uden brug af dette skridt.

Datatilsynet afventer herefter svar fra O.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning