Register over lejere, der har misligholdt lejemål eller lejeaftale

Dato: 01-12-2011

Journalnummer: 2011-43-0031

1. Ansøgning om tilladelse

1.1. Datatilsynet har den 8. august 2011 modtaget Mark Industrie/SAPU.dk’s (herefter ’SAPU’) ansøgning om tilladelse efter persondatalovens1  § 50, stk. 1, nr. 2, til behandling af personoplysninger med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret.

Ved telefonsamtaler af 30. august og 8. september 2011 har Datatilsynet drøftet anmeldelsen med SAPU.

Datatilsynet har på baggrund heraf foretaget rettelser i anmeldelsen. Kopi af den tilrettede anmeldelse vedlægges.

1.2. Det fremgår herefter af anmeldelsen, at formålet med registret er at advare private udlejere mod personer eller virksomheder (lejere), som tidligere har misligholdt lejemål eller –aftale.

Det fremgår endvidere af anmeldelsen, at optagelse i registret vil ske efter følgende kriterier: 1) Personer/virksomheder (lejere), som ikke betaler aftalt leje til tiden i en sådan grad, at dette under iagttagelse af lejelovens § 93, stk. 2, har medført ophævelse af lejemålet. 2) Personer/virksomheder (lejere), som misligholder lejemålets stand i en sådan grad, at der foreligger en endelig afgørelse fra Boligretten (eller højere instans), der fastslår, at lejers brug af det lejede ikke var i overensstemmelse med lejelovens kapitel V, og som nægter at følge afgørelsen (efter at en eventuel fuldbyrdelsesfrist er udløbet). 3) Personer/virksomheder (lejere), som misligholder lejemålets stand i en sådan grad, at der foreligger en endelig afgørelse fra Huslejenævnet, ankenævnet i Københavns Kommune eller Boligretten (eller højere instans), der fastslår, at lejer ikke har opfyldt sin pligt til vedligeholdelse, jf. lejelovens kapitel IV samt eventuelle supplerende bestemmelser om vedligeholdelse i lejekontrakten, og som nægter at følge afgørelsen (efter at en eventuel fuldbyrdelsesfrist er udløbet). 4) Personer/virksomheder (lejere), som i forbindelse med fraflytning af et lejemål har et økonomisk mellemværende med udlejer, og som har undladt at opgive den adresse, som meddelelser kan sendes til, jf. lejelovens § 97, stk. 2.

Vedrørende fremgangsmåden i forbindelse med optagelse i registret fremgår det af anmeldelsen, at når betingelserne for registrering er opfyldt, udfylder udlejer en elektronisk blanket på en krypteret webside på www.sapu.dk, hvorefter lejeren optages i registret. Det vil blive understreget over for de enkelte udlejere, at de skal kunne dokumentere, at betingelserne for registrering er opfyldt.

Det fremgår herudover af anmeldelsen, at SAPU i registret vil behandle oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, registreringsdato, sletningsdato samt oplysninger om, hvilken indberetningskategori den registrerede person tilhører. For så vidt angår virksomheder vil registret i stedet for oplysninger om fødselsdato indeholde oplysninger om CVR-nummer.

For så vidt angår de sikkerhedsforanstaltninger, som iværksættes af hensyn til behandlingssikkerheden, fremgår det, at medlemmer af SAPU har et brugernavn og krypteret kodeord, som skal indtastes for at få adgang til registret. Hjemmesiden med registret er krypteret og kan alene vises til medlemmer med et gyldigt login og kodeord. Den server, hvorpå oplysningerne befinder sig, er desuden beskyttet med antivirus-program og firewall. Det fremgår herudover, at SAPU’s betingelser forbyder offentliggørelse af registret, herunder overdragelse af medlemskab, som er strengt personligt. Overtrædelse af disse vilkår medfører ifølge SAPU’s betingelser omgående ophævelse og sletning af medlemskab.

Det fremgår endelig af anmeldelsen, at oplysninger vil blive slettet 2 år efter registrering.

1.3. SAPU har i sin anmeldelse supplerende oplyst, at registret er et væsentligt værktøj til private udlejere i Danmark, som i medfør af den gældende lovgivning har meget ringe mulighed for at modtage sikkerhed fra en lejer af et lejemål. SAPU har i den forbindelse bemærket, at lejer højst kan afkræves 6 måneders husleje som sikkerhed for lejemålet. Dette skal stå mål med et lejemål, som oftest har en værdi på 20 eller 30 gange den sikkerhed, som stilles.

SAPU har telefonisk præciseret, at udlejer – ud over et depositum svarende til 3 måneders leje – kan kræve forudbetaling af 3 måneders leje som sikkerhed for lejemålet.

SAPU har endvidere oplyst, at mange private udlejere er udsat for lejere, der bevidst misligholder lejemål, lejebetaling eller på anden vis misligholder den indgåede aftale for derefter at forsvinde, uden at udlejer har en reel chance for at finde den pågældende lejer og gøre sit krav gældende. Skadesomfang som lejere forvolder lejemål eller udlejer udgør i økonomi ofte mere end 100.000 kr., og det forekommer, at de samme lejere gentager denne proces ved indtil flere private lejemål, uden at private udlejere til dato har haft noget egentlig værn mod disse lejere.

SAPU har endelig henvist til, at Datatilsynet den 1. december 2000 har givet tilladelse til Danske Biludlejeres advarselsregister, som på mange måder ligner SAPU’s advarselsregister.

2. Datatilsynet skal – efter at sagen har været behandlet på et møde i Datarådet – herefter udtale følgende:

2.1. Relevante regler i persondataloven

Det fremgår af persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 2, at Datatilsynets tilladelse skal indhentes forinden iværksættelse af en behandling, som er omfattet af anmeldelsespligten i § 48, når behandlingen af oplysningerne sker med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret.

Når en behandling er omfattet af kravet om tilladelse, jf. § 50, stk. 1, nr. 2, finder persondataloven anvendelse, uanset om der behandles oplysninger om personer eller virksomheder, jf. lovens § 1, stk. 4.

Det fremgår af persondatalovens § 50, stk. 5, at Datatilsynet i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter stk. 1 kan fastsætte nærmere vilkår for udførelsen af behandlingerne til beskyttelse af de registreredes privatliv.

Ved vurderingen af, om en behandling kan anses for at være et advarselsregister, skal der lægges vægt på, om registret er oprettet med henblik på videregivelse, og om videregivelsen sker med henblik på at advare mod forretningsforbindelse med eller ansættelsesforhold til en registreret.

Datatilsynet skal i hvert enkelt tilfælde afgøre, om oprettelse af et advarselsregister tjener anerkendelsesværdige interesser og navnlig vurdere registrets formål i forhold til den risiko for krænkelse af privatlivets fred, som oprettelse og brug af registret kan medføre.

I forbindelse med behandlingen af en ansøgning skal det tages i betragtning, om der kan formuleres objektive kriterier for, hvad der kan føre til optagelse i registret. Registrering og videregivelse i et advarselsregister accepteres ifølge Datatilsynets praksis således ikke, hvis optagelsen på listen alene beror på det enkelte medlems/den enkelte deltagers subjektive vurdering. Registreringerne skal ske på baggrund af konkrete omstændigheder, som skal kunne dokumenteres, og som skal opfylde de objektive kriterier, der fastlægges for det enkelte advarselsregister.

Ud over, at advarselsregistret skal tjene anerkendelsesværdige interesser, skal de almindelige behandlingsregler i persondatalovens § 6 være opfyldt.2

2.2. Relevante regler i lejeloven

Det fremgår af lejelovens3  § 93, stk. 2, at udlejeren kun kan hæve en lejeaftale som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. Udlejerens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb.

Af lejelovens § 97, stk. 2, fremgår, at lejeren senest 8 dage før fraflytning skal opgive den adresse, som meddelelser, herunder indsigelser efter § 98, kan sendes til.

2.3. Er der tale om et såkaldt advarselsregister?

Efter Datatilsynets opfattelse udgør den påtænkte registrering og videregivelse af oplysninger om lejere et såkaldt advarselsregister efter persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 2.

Datatilsynet har herved lagt vægt på, at behandlingen indebærer en systematisk indsamling og videregivelse af oplysninger med henblik på at advare private udlejere mod lejere, som tidligere har misligholdt lejemål eller lejeaftale.

2.4. Kan der gives tilladelse?

2.4.1. Oplysningernes karakter

Optagelse i det anmeldte advarselsregister afslører, at den pågældende lejer har misligholdt lejemål eller lejeaftale. Datatilsynet finder ud fra det oplyste, at der ikke vil blive behandlet detaljerede oplysninger om misligholdelsens karakter, men alene oplysninger om, hvorvidt indberetningen skyldes ophævelse af lejemålet på grund af for sen betaling af leje (1), misligholdelse af lejemålets stand (2 og 3), eller at lejer har et økonomisk mellemværende med udlejer, og lejer har undladt at opgive den adresse, som meddelelser kan sendes til (4).

Herudover vil registret indeholde en række identifikationsoplysninger.

For så vidt angår identifikationsoplysningerne, herunder oplysninger om registrerings- og sletningsdato, er der efter Datatilsynets opfattelse tale om almindelige, ikke-følsomme oplysninger omfattet af persondatalovens § 6.

For så vidt angår oplysningerne om baggrunden for indberetning til registret er det ligeledes Datatilsynets opfattelse, at der er tale om ikke-følsomme oplysninger omfattet af persondatalovens § 6.

2.4.2. Advarselsregistrets formål

Som nævnt ovenfor i afsnit 2.1 skal Datatilsynet i hvert enkelt tilfælde afgøre, om oprettelse af et advarselsregister tjener anerkendelsesværdige interesser og navnlig vurdere registrets formål i forhold til den risiko for krænkelse af privatlivets fred, som oprettelse og brug af registret kan medføre.

I forbindelse med behandlingen af en ansøgning skal det endvidere tages i betragtning, om der kan formuleres objektive kriterier for, hvad der kan føre til optagelse i advarselsregistret.

Datatilsynet har ikke grundlag for at bestride, at der kan være et sagligt og reelt behov for i visse tilfælde at kunne registrere og videregive oplysninger om lejere som beskrevet i anmeldelsen. En sådan registrering og videregivelse af oplysninger vil imidlertid kun kunne accepteres under forudsætning af, at der kan opstilles objektive kriterier for, under hvilke omstændigheder registrering og videregivelse kan finde sted.
 
Det er Datatilsynets vurdering, at de i anmeldelsen opstillede kriterier for optagelse i advarselsregistret er tilstrækkeligt objektive. Datatilsynet lægger herved vægt på, at indberetning på baggrund af for sen betaling af leje alene kan finde sted, såfremt proceduren i lejelovens § 93, stk. 2, er iagttaget, og der herefter er sket ophævelse af lejemålet, samt at indberetning på baggrund af misligholdelse af lejemålets stand alene kan finde sted, såfremt der foreligger en afgørelse fra Huslejenævnet eller Boligretten m.v., og lejer nægter at følge afgørelsen.

For så vidt angår indberetning af lejere på baggrund af økonomisk mellemværende med udlejer og manglende oplysning af den adresse, som meddelelser kan sendes til, har Datatilsynet – bl.a. for at sikre, at optagelse i advarselsregistret ikke beror på den enkelte udlejers subjektive vurdering – fundet behov for at stille vilkår, som bygger på de regler, der gælder for kreditoplysningsbureauer, jf. nærmere nedenfor i afsnit 2.5.2, vilkår 5.i. og 5.ii.

2.4.3. Registrering og videregivelse af oplysninger om lejere

Som ovenfor nævnt skal behandling af oplysninger om lejere i forbindelse med advarselsregistret ske i overensstemmelse med persondatalovens § 6. Behandling af oplysninger omfattet af § 6 kan bl.a. ske, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse, jf. § 6, stk. 1, nr. 7.

Det er Datatilsynets vurdering, at SAPU’s medlemmer har en berettiget interesse i, at det i forbindelse med indgåelse af lejekontrakter kan tages i betragtning, om potentielle lejere tidligere har misligholdt lejemål eller lejeaftale, og at SAPU’s registrering og videregivelse af oplysningerne må anses for nødvendig for, at foreningens medlemmer kan forfølge denne interesse. Under forudsætning af, at de fastsatte kriterier for optagelse i registret overholdes, finder Datatilsynet endvidere, at hensynet til de registrerede ikke overstiger denne interesse, jf. herved persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.

2.5. Tilladelse til førelse af advarselsregister

2.5.1. Datatilsynet er herefter indstillet på at meddele SAPU tilladelse til behandling af personoplysninger med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med en registreret, jf. persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 2, og § 50, stk. 5.

2.5.2. Tilladelsen vil blive meddelt på følgende vilkår:

Optagelse i advarselsregistret

1. Advarselsregistret skal efter sit indhold fremstå som en fortegnelse over personer og/eller virksomheder, om hvilke der kan være anledning til at foretage en særlig vurdering i forbindelse med indgåelse af en lejeaftale. Registret må ikke gennem sin overskrift eller øvrige indhold angive, at de registrerede personer og/eller virksomheder er afskåret fra at indgå en lejeaftale eller kun kan indgå en lejeaftale på særlige vilkår.

2. Der må kun ske behandling af oplysninger om personer og/eller virksomheder, hvis

a. de pågældende ikke har betalt aftalt leje til tiden i en sådan grad, at dette under iagttagelse af lejelovens § 93, stk. 2, har medført ophævelse af lejemålet,

b. de pågældende misligholder lejemålets stand i en sådan grad, at der foreligger en endelig afgørelse fra Boligretten (eller højere instans), der fastslår, at lejers brug af det lejede ikke var i overensstemmelse med lejelovens kapitel V, og de pågældende nægter at følge afgørelsen (efter at en eventuel fuldbyrdelsesfrist er udløbet),

c. de pågældende misligholder lejemålets stand i en sådan grad, at der foreligger en endelig afgørelse fra Huslejenævnet, ankenævnet i Københavns Kommune eller Boligretten (eller højere instans), der fastslår, at lejer ikke har opfyldt sin pligt til vedligeholdelse, jf. lejelovens kapitel IV samt eventuelle supplerende bestemmelser om vedligeholdelse i lejekontrakten, og de pågældende nægter at følge afgørelsen (efter at en eventuel fuldbyrdelsesfrist er udløbet), eller

d. de pågældende i forbindelse med fraflytning af et lejemål har et økonomisk mellemværende med udlejer og har undladt at opgive den adresse, som meddelelser kan sendes til, jf. lejelovens § 97, stk. 2.

3. Der må alene registreres og videregives summariske oplysninger om, hvorvidt indberetningen tilhører kategori a, b, c eller d.

4. For så vidt angår optagelse i advarselsregistret efter vilkår 2.a. gælder følgende:

i. Der må ikke ske behandling af oplysninger om ophævelse af et lejemål på grund af for sen betaling af leje, såfremt berettigelsen af ophævelsen er bestridt.

5. For så vidt angår optagelse i advarselsregistret efter vilkår 2.d. gælder følgende:

i. Der må ikke ske behandling af oplysninger om en fordring på en person eller virksomhed, hvis fordringen er bestridt.

ii. Der må kun ske behandling af (indberettede) oplysninger om personer og/eller virksomheder, hvis oplysningerne vedrører skyldforhold til samme kreditor på mere end 1.000 kr., og kreditor enten har erhvervet den registreredes skriftlige erkendelse af en forfalden gæld eller har foretaget retslige skridt mod den pågældende (jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 2.5.4).

6. For så vidt angår optagelse i advarselsregistret efter vilkår 2.b. og 2.c. gælder følgende:

i. Der må ikke ske behandling af oplysninger om en misligholdelse af lejemålets stand, såfremt afgørelsen fra Huslejenævnet, ankenævnet i Københavns Kommune eller Boligretten er påklaget til højere instans.

7. SAPU skal gennem brugervilkår el.lign. sikre sig, at de enkelte deltagere i ordningen (udlejere) kan dokumentere, at betingelserne for registrering i advarselsregistret er opfyldt.

Udlejernes brug af oplysningerne

8. SAPU skal gennem brugervilkår el.lign. sikre sig, at de enkelte deltagere i ordningen (udlejere) ikke offentliggør eller på anden måde videregiver oplysninger fra SAPU Listen.

Oplysningspligt

9. Der skal, senest 4 uger efter registrering af oplysningerne finder sted, altid gives den registrerede meddelelse om navn og adresse på SAPU, formålet med behandlingen, hvem (dvs. hvilken udlejer) der har indberettet oplysningen, kategorierne af modtagerne, om adgangen til indsigt, jf. vilkår 10, om adgangen til berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede, jf. vilkår 14 og 15, samt om adgangen til at klage til Datatilsynet, jf. vilkår 17.

Indsigtsret

10. SAPU skal til enhver tid på begæring af den registrerede inden 4 uger på en let forståelig måde meddele denne indholdet af de oplysninger, som på tidspunktet for begæringens fremsættelse er blevet videregivet om den pågældende inden for de seneste 6 måneder. SAPU skal endvidere give oplysning om, hvilke oplysninger der i øvrigt behandles, formålet hermed, kategorien af modtagere af oplysningerne samt tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne stammer.

Godtgørelse af behandlingen

11. Det påhviler SAPU at godtgøre behandlingens berettigelse, når der af en registreret rejses tvivl om dens rigtighed.

Betalte fordringer m.v.

12. De enkelte deltagere i ordningen (udlejere) skal straks give meddelelse til SAPU, når en fordring, for hvilken en person eller virksomhed er registreret, er betalt. SAPU skal herefter foretage sletning af den registrerede.

13. De enkelte deltagere i ordningen (udlejere) skal straks give meddelelse til SAPU, når en afgørelse fra Huslejenævnet, ankenævnet i Københavns Kommune eller Boligretten (eller højere instans), der ligger til grund for en registrering, efterleves af den registrerede. SAPU skal herefter foretage sletning af den registrerede.

Urigtige/vildledende oplysninger
 
14. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges.
 
15. Videregivne oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller som er videregivet i strid med disse vilkår, skal af SAPU straks berigtiges skriftligt over for de deltagere i ordningen (udlejere), der har modtaget oplysningen. Desuden skal der berigtiges over for den registrerede, som skal have oplyst, hvilke deltagere i ordningen (udlejere) der har modtaget berigtigelsen efter 1. pkt., og hvorfra oplysningen stammer.

Sletning af oplysninger

16.  Oplysninger om en registreret skal slettes senest 2 år efter, at registrering er sket.

Klageadgang

17. Henvendelser fra en registreret om sletning, berigtigelse eller blokering af oplysninger, der angives at være urigtige eller vildledende, eller om sletning af oplysninger, der ikke må behandles, jf. vilkår nr. 1 til 7, skal snarest og inden 4 uger efter modtagelsen besvares skriftligt af SAPU.

Nægter SAPU at foretage den begærede sletning, berigtigelse eller blokering, kan den registrerede indbringe spørgsmålet for Datatilsynet, hvilket skal oplyses over for den registrerede.

Sikkerhed

18. Oplysningerne skal ajourføres løbende. Hvis der udsendes advarselslister i papirform, skal disse udsendes mindst hver 4. uge. Straks efter modtagelsen, skal deltageren i ordningen (udlejere) destruere tidligere modtagne lister el. lign., hvilket skal angives af SAPU i forbindelse med udsendelsen. Kravet om destruktion af tidligere lister gælder også lister i elektronisk form, der er hentet fra en hjemmeside, eller som deltageren i ordningen (udlejeren) har modtaget via e-post, CD-rom eller diskette.
 
19. Der skal hos SAPU og deltagerne i ordningen træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at oplysninger i registret ikke misbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab.
 
20. Hvis der anvendes advarselslister i papirform, skal disse opbevares aflåst, når de ikke benyttes. Det samme gælder lister i elektronisk form, der er hentet fra en hjemmeside, eller som deltageren i ordningen (udlejere) har modtaget via e-post, CD-rom eller diskette.
 
21. Udsendelse af lister i elektronisk form ved brug af e-post over det åbne internet må alene ske i forsvarlig krypteret form.
 
22. Hvis der gives deltagerne i ordningen adgang til oplysningerne via en hjemmeside, må dette alene ske efter indtastning af en adgangskode (password). Hvis oplysningerne gøres tilgængelige over det åbne internet, skal oplysningerne sendes i forsvarlig krypteret form.

Ændringer/ophør

23. Inden iværksættelse af ændringer i de oplysninger, der er meddelt Datatilsynet i forbindelse med udstedelsen af tilladelse, skal Datatilsynets tilladelse indhentes. Ændringer af mindre væsentlig betydning skal dog kun anmeldes. Anmeldelse kan ske efterfølgende, dog senest 4 uger efter iværksættelsen.
 
24. Ophør med at føre advarselsregistret skal straks meddeles til Datatilsynet.

2.5.3. De ovenstående vilkår er gældende indtil videre. Datatilsynet forbeholder sig senere at tage vilkårene op til revision, hvis der skulle vise sig behov for det. Endvidere er vilkårene supplerende i forhold til reglerne i persondataloven samt i visse tilfælde udtryk for en præcisering af lovens regler. Det skal derfor understreges, at reglerne i persondataloven finder anvendelse i det omfang, der er tale om forhold, som ikke er reguleret i de ovenstående vilkår.

2.5.4. Vedrørende begrebet ”retslige skridt” som nævnt i vilkår 5.ii. skal Datatilsynet oplyse, at det er tilsynets opfattelse, at begrebet indebærer, at der i tilfælde, hvor der ikke er strid om fordringen – men hvor det af andre årsager ikke har været muligt at indgå frivilligt forlig – må være udtaget stævning, fremsat anmodning om tvangsfuldbyrdelse over for en fogedret, indgivet konkursbegæring el.lign. Hvis fordringen er bestridt, må registrering ikke ske, før der foreligger en endelig retslig afgørelse, eksempelvis en dom.

2.5.5. Datatilsynet skal herefter anmode SAPU om at tilkendegive, hvorvidt SAPU er interesseret i tilladelse på de anførte vilkår – gerne telefonisk.

Datatilsynet skal afslutningsvis henlede opmærksomheden på, at gebyr for tilladelsen udgør 1.000 kr., jf. persondatalovens § 63, stk. 2, nr. 2. Beløbet bedes indbetalt til Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, reg.nr. 0216 kontonr. 4069058132. SAPU bedes i den forbindelse henvise til Datatilsynets journalnummer (se forsiden af dette brev), således at tilsynet kan identificere indbetalingen.

Datatilsynet afventer herefter svar fra SAPU.

3. Sletning af allerede opbevarede oplysninger

Datatilsynet meddelte ved brev af 6. juli 2011 SAPU påbud om at stoppe indsamling og videregivelse af oplysninger om lejere samt at slette oplysninger om strafbare forhold.

Datatilsynet udtalte i den forbindelse bl.a., at endelig stillingtagen til spørgsmålet om sletning af øvrige oplysninger på listen (altså andre end oplysninger om strafbare forhold, hvor der ikke foreligger udtrykkeligt samtykke fra de registrerede) måtte afvente en stillingtagen til en eventuel ansøgning fra SAPU om tilladelse til behandling af oplysninger i forbindelse med advarselsregistret.

Datatilsynet skal på den baggrund i medfør af persondatalovens § 59, stk. 1, meddele SAPU påbud om omgående at slette allerede registrerede oplysninger, som ikke i henhold til de ovenfor i afsnit 2.5.2 angivne vilkår vil kunne indgå i advarselsregistret.

SAPU bedes orientere Datatilsynet om, hvordan der følges op på dette påbud.

 

1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer

2 Datatilsynet kan hertil bemærke, at følsomme oplysninger, dvs. de oplysninger, som er nævnt i persondatalovens §§ 7 og 8, almindeligvis ikke vil kunne indgå i et advarselsregister 

3 Jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010 med senere ændringer

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning