Borgeradgang til e-Boks via mobile enheder

Dato: 29-11-2011

Journalnummer: 2011-219-0814

Ved e-mail af 16. november 2011 har e-Boks A/S rettet henvendelse til Datatilsynet for at orientere tilsynet om etablering af en løsning, som giver borgere adgang til e-Boks via mobile enheder.

Datatilsynet kan i den anledning oplyse, at tilsynet ved brev af dags dato har sendt en udtalelse til Rudersdal Kommune vedrørende borgeradgang til en mobil udgave af kommunens selvbetjeningsløsning. Kopi af udtalelsen vedlægges til orientering.

Datatilsynet er opmærksomt på, at e-Boks A/S – udover e-Boks-løsningen – efter aftale med Økonomistyrelsen (nu Digitaliserings-
styrelsen) administrerer den fællesoffentlige postløsning Digital Post. Tilsynet bekendt kan en borger, der både bruger e-Boks og Digital Post, få adgang til Digital Post via e-Boks.

Datatilsynet skal på den baggrund anbefale, at det afklares med Digitaliseringsstyrelsen, om den beskrevne løsning til borgeradgang til e-Boks via mobile enheder kan anses for tilstrækkeligt sikker til adgang til den fællesoffentlige løsning Digital Post.
 
I forlængelse af bl.a. henvendelsen fra e-Boks A/S har Datatilsynet rettet henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen vedrørende behovet for en fællesoffentlig løsning til login på mobile enheder.

Kopi af e-Boks A/S’ henvendelse samt dette svar er i den forbindelse blevet sendt til Digitaliseringsstyrelsen.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning