Greve Kommunes brud på persondataloven i forbindelse med tv-overvågning

Dato: 18-11-2011

Journalnummer: 2011-623-0053

Den 8. september 2011 foretog Datatilsynet en inspektion hos Greve Kommune. Inspektionen var målrettet kommunens tv-overvågning.

Datatilsynet skal hermed gøre direktionen i Greve Kommune opmærksom på følgende overtrædelser af persondataloven, som Datatilsynet blev bekendt med under inspektionen:

  1. Manglende sikkerhedsregler vedrørende tv-overvågning
  2. Opbevaring af optagelser fra tv-overvågning i mere end 30 dage
  3. Manglende information til børn og forældre om tv-overvågning på skolerne

Samlet set finder Datatilsynet det kritisabelt, at Greve Kommune på disse punkter ikke har efterlevet persondataloven.

Greve Kommune bedes oplyse, hvad kommunen foretager sig for at sikre, at persondataloven iagttages i forbindelse med tv-overvågning i kommunen.

Datatilsynet udfærdigede i forbindelse med inspektionen en rapport, som Greve Kommune fik udleveret. 

Sagens omstændigheder

I det følgende gennnemgås de tre punkter nævnt ovenfor, hvor Greve Kommune ikke har levet op til persondataloven.

Ad 1) Manglende sikkerhedsregler vedr. tv-overvågning

Under inspektionen blev det oplyst, at Greve Kommune ikke har nogen sikkerhedsregler, sikkerhedspolitik eller lignende specifikt vedrørende tv-overvågning. Der findes et ringbind, med oplysninger om installationerne, og hvilke personer der har adgang til tv-overvågningsoptagelserne på de enkelte lokationer. Der er typisk tale om 1-2 personer.

Kommunen tilkendegav, at man vil udforme uddybende regler og instrukser, der som minimum indeholder de emner, som fremgår af Datatilsynets skabelon.

Datatilsynet anmodede om at modtage underretning, når dette var sket.

Ad 2) Opbevaring af optagelser fra tv-overvågning i mere end 30 dage

Kommunen oplyste, at man er opmærksom på sletningskravet, og at sletning sker automatisk i overensstemmelse med persondatalovens regler, dvs. senest efter 30 dage. Kommunen havde dog aldrig tjekket, om den automatiske sletning foregik som forudsat.

I mappen med installationsoplysninger var der for visse kameraer angivet en arkiveringsstid på 90 dage.

Datatilsynet opfordrede til, at sletningsrutinerne beskrives i kommunens uddybende sikkerhedsregler/instrukser. Som eksempel nævnte Datatilsynet, at kommunen skal være opmærksom på, at optagelser, der er blevet gemt lokalt, eksempelvis i forbindelse med videregivelse til politiet, også skal slettes efter senest 30 dage.

Ved den senere besigtigelse konstateredes, at der var optagelser, som var over 30 dage gamle.

Det aftaltes, at kommunen nu foretager kontrol af opbevaringstiden på alle lokationer, og at alle optagelser, som er over 30 dage gamle slettes.

Datatilsynet anmodede om at modtage underretning, når dette var sket. 

Ad 3) Manglende information til børn og forældre om tv-overvågning på skolerne

Kommunen oplyste, at de børn, som går på skolerne, og deres forældre ikke har modtaget information om tv-overvågningen.

Kommunen tilkendegav, at man vil leve op til oplysningspligten, således at der fremover vil blive givet information til alle medarbejdere, forældre, faste brugere og større børn, som færdes i de skoler, der overvåges i dagtimerne.

Afsluttende bemærkninger

Datatilsynet afventer herefter Greve Kommunes tilbagemelding, herunder på de punkter, som fremgår af punkt 9 i rapporten.

Spørgsmål til sagen kan rettes til fuldmægtig Marianne Jansteen Eskesen på telefonnummer 3319 3200.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning