Vallensbæk Kommunes brud på persondataloven i forbindelse med tv-overvågning

Dato: 25-11-2011

Journalnummer: 2011-623-0054

Den 23. november 2011 foretog Datatilsynet en inspektion hos Vallensbæk Kommune. Inspektionen var målrettet kommunens tv-overvågning.

Datatilsynet skal hermed gøre kommunaldirektøren i Vallensbæk kommune opmærksom på følgende overtrædelser af persondataloven, som Datatilsynet blev bekendt med under inspektionen:

  1. Manglende sikkerhedsregler vedrørende tv-overvågning
  2. Opbevaring af optagelser fra tv-overvågning i mere end 30 dage
  3. Manglende information til medarbejdere, faste brugere, børn og forældre, der færdes på områder hvor kommunen foretager tv-overvågning

Samlet set finder Datatilsynet det kritisabelt, at Vallensbæk Kommune på disse punkter ikke har efterlevet persondataloven.

Vallensbæk Kommune bedes oplyse, hvad kommunen foretager sig for at sikre, at persondataloven iagttages i forbindelse med tv-overvågning i kommunen.

Datatilsynet udfærdigede i forbindelse med inspektionen en rapport, som Vallensbæk Kommune fik udleveret.

Sagens omstændigheder

I det følgende gennnemgås de tre punkter nævnt ovenfor, hvor Vallensbæk Kommune ikke har levet op til persondataloven.

Ad 1) Manglende sikkerhedsregler vedr. tv-overvågning

Det blev oplyst, at Vallensbæk Kommune ikke har nogen sikkerhedsregler, sikkerhedspolitik eller lignende specifikt vedrørende tv-overvågning.

Kommunen tilkendegav, at man vil udforme uddybende regler og instrukser, der som minimum indeholder de emner, som fremgår af Datatilsynets skabelon.

Datatilsynet anmodede om at modtage underretning, når dette var sket.

Ad 2) Opbevaring af optagelser fra tv-overvågning i mere end 30 dage

Kommunen oplyste, at man er opmærksom på sletningskravet, men at dette ikke er omtalt i kommunens uddybende sikkerhedsregler, og at det heller ikke er omtalt andre steder.

Kommunen oplyste, at optagelserne løbende overspilles, men kommunen er ikke bekendt med, hvor længe optagelserne reelt gemmes på de enkelte lokationer.

Datatilsynet opfordrede til, at sletningsrutinerne beskrives i kommunens uddybende sikkerhedsregler/instrukser.

Datatilsynet opfordrede endvidere til, at der vil blive givet instruks til de medarbejdere i kommunen, som lokalt skal sørge for, at sletningen sker.

Ved den senere besigtigelse konstateredes, at der var optagelser, som var over 30 dage gamle.

Det aftaltes, at kommunen nu foretager kontrol af opbevaringstiden på alle lokationer, og at alle optagelser, som er over 30 dage gamle, slettes.

Datatilsynet anmodede om at modtage underretning, når dette var sket.

Ad 3) Manglende information til medarbejdere, faste brugere, børn og forældre, der færdes på områder hvor kommunen foretager tv-overvågning

Kommunen oplyste, at medarbejderne og andre der fast færdes på rådhuset ikke har modtaget information om tv-overvågningen.

Kommunen oplyste endvidere, at de børn, som går på skolerne, og deres forældre ikke har modtaget information.

Kommunen tilkendegav, at man vil leve op til oplysningspligten, således at der fremover vil blive givet information til alle medarbejdere, forældre, faste brugere og større børn, som færdes i de skoler, der overvåges i dagtimerne, såfremt man fortsætter tv-overvågningen i sin nuværende form.

Afsluttende bemærkninger

Datatilsynet afventer herefter Vallensbæk Kommunes tilbagemelding, herunder på de punkter, som fremgår af punkt 9 i rapporten.

Spørgsmål til sagen kan rettes til fuldmægtig Marianne Jansteen Eskesen på telefonnummer 3319 3200.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning