Brug af cookies i et politisk partis kampagne

Dato: 30-04-2013

Journalnummer: 2012-639-0002

Datatilsynet vender hermed tilbage vedrørende de spørgsmål, som tilsynet stillede Radikale Venstre i november 2012 efter medieomtale af partiets brug af cookies i forbindelse med en valgkampagne.

Efter drøftelser i Datarådet har Datatilsynet besluttet ikke at foretage videre i sagen. Baggrunden herfor er navnlig følgende:

Radikale Venstre har oplyst og nærmere redegjort for, at der ikke i forbindelse med brugen af cookies under valgkampagnen er sket behandling, herunder indsamling, af personoplysninger omfattet af persondataloven. Det er oplyst bl.a., at der ikke er sket indsamling af ip-adresser, og at det ikke er muligt for Radikale Venstre eller andre at sammenholde informationer indsamlet ved hjælp af cookies med personoplysninger, der med den pågældendes samtykke er indtastet på hjemmesiden valg.radikale.dk.

Ud fra de oplysninger, som Datatilsynet har modtaget, lægger tilsynet til grund, at de indsamlede cookieinformationer ikke har været delt med tredjemand. Det gælder både informationer indsamlet af Radikale Venstre og informationer indsamlet af medier, som Radikale Venstre samarbejdede med.

Endelig lægger Datatilsynet til grund, at de virksomheder, som Radikale Venstre har samarbejdet med, har slettet de indsamlede informationer.

På baggrund af navnlig ovenstående oplysninger, og da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger, som kunne give anledning til yderligere undersøgelser, har Datatilsynet truffet sin beslutning om ikke at foretage yderligere i sagen.

Datatilsynet understreger, at selv om Radikale Venstre i forbindelse med brugen af cookies ikke har haft til hensigt at indsamle oplysninger om identificerbare enkeltpersoner og heller ikke er kommet i besiddelse af oplysninger, som gør det muligt umiddelbart at identificere enkeltpersoner, kan det ikke udelukkes, at visse af de indsamlede cookieinformationer kan henføres til enkeltpersoner, som kan identificeres. Dette vil være tilfældet, hvis det i kraft af indsamlede oplysninger alligevel er muligt at identificere den pågældende person, jf. herved persondatalovens § 3, nr. 1. Datatilsynet kan ikke ud fra de foreliggende oplysninger afgøre, om der i Radikale Venstres kampagne er eksempler på, at dette har fundet sted.

Datatilsynet betragter herefter sagen som afsluttet.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning