Klage over gengivelse af disciplinærnævnsafgørelser på internetportal

Dato: 20-02-2013

Journalnummer: 2012-227-0021

1. Resumé

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Tandlægeforeningen ved brev af 23. marts 2011 og e-mails af 15. april og 11. maj 2011 på vegne af nogle medlemmer har klaget til Datatilsynet over offentliggørelsen af personoplysninger på AvMinTand’s hjemmeside.

2. Sagsfremstilling

2.1.

Det fremgår af sagen, at AvMinTand ApS på hjemmesiden bl.a. offentliggør afgørelser fra klage- og tilsynssager, der er eller har været offentliggjort på hjemmesiderne sundhed.dk og patientombuddet.dk efter reglerne om offentliggørelse af afgørelser mv. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet1.

AvMinTand ApS har oplyst, at oplysningerne på AvMinTand’s hjemmeside ajourføres i takt med opdateringerne på de nævnte hjemmesider, men at der ingen sletning sker, medmindre hjemmesiderne har opgivet forkerte oplysninger.

2.2. Tandlægeforeningens bemærkninger

Tandlægeforeningen har anført, at den omhandlede offentliggørelse er yderst krænkende for foreningens medlemmer, som efter foreningens opfattelse har krav på beskyttelse af personlige oplysninger.

Tandlægeforeningen har endvidere anført, at en del af de afgørelser, der er offentliggjort på AvMinTand’s hjemmeside, ikke længere findes offentliggjort på de hjemmesider, hvorfra de er hentet.

2.3. AvMinTand ApS’ bemærkninger

AvMinTand ApS har oplyst, at formålet med offentliggørelsen af afgørelserne er at gøre oplysningerne lettere tilgængelige for patienterne.

AvMinTand ApS har anført, at afgørelserne offentliggøres med hjemmel i persondatalovens § 9 om retsinformationssystemer og § 2, stk. 8, om informationsdatabaser.

3. Datatilsynet skal – efter at sagen har været behandlet i Datarådet – udtale følgende:

3.1.

De oplysninger om tandlæger, herunder afgørelser i klage- og tilsynssager, som AvMinTand ApS offentliggør på sin hjemmeside, er omfattet af persondatalovens2 § 1, stk. 1.

Persondataloven gælder således ifølge § 1, stk. 1, bl.a. for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling.

Det bemærkes herved, at oplysninger vedrørende enkeltmandsejede virksomheder anses for personoplysninger omfattet af loven.

3.2.

Persondataloven finder ikke anvendelse, hvis det vil være i strid med informations- og ytringsfriheden, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10. Det fremgår af persondatalovens § 2, stk. 2.

Ved vurderingen af om personoplysninger må offentliggøres f.eks. på internettet, skal hensynet til informations- og ytringsfriheden således tages i betragtning. Der skal efter Datatilsynets opfattelse foretages en konkret afvejning af på den ene side hensynet til beskyttelsen af privatlivet og på den anden side hensynet til informations- og ytringsfriheden med henblik på at sikre, at persondatalovens regler ikke unødigt medfører indskrænkninger i disse frihedsrettigheder.

Der henvises til vurderingen nedenfor under pkt. 3.4.

3.3.1.

AvMinTand Aps har henvist til persondatalovens § 2, stk. 8, som grundlag for offentliggørelsen af de omhandlede oplysninger på sin hjemmeside.

Af denne bestemmelse fremgår, at persondataloven ikke gælder for informationsdatabaser, hvori der udelukkende er indlagt allerede offentliggjorte periodiske skrifter eller lyd- og billedprogrammer, der er omfattet af medieansvarslovens § 1, nr. 1 eller 2, eller dele heraf, når indlæggelsen i informationsdatabasen er sket uændret i forhold til offentliggørelsen. Dog gælder bestemmelserne i persondatalovens §§ 41, 42 og 69.

Datatilsynet er ikke enig i, at hjemmesiden kan anses for en informationsdatabase som omtalt i persondatalovens § 2, stk. 8, og dermed undtaget fra persondatalovens almindelige regulering. Tilsynet har herved lagt vægt på, at den omhandlede hjemmeside ikke ses udelukkende at indeholde allerede offentliggjorte periodiske skrifter mv.

3.3.2.

AvMinTand Aps har endvidere henvist til persondatalovens § 9, stk. 1, som grundlag for offentliggørelsen af afgørelser i klage- og tilsynssager vedrørende de omhandlede tandlæger.

Persondatalovens § 9 omhandler såkaldte retsinformationssystemer og heraf fremgår, at følsomme oplysninger omfattet af lovens § 7, stk. 1, eller § 8 må behandles, hvis dette alene sker med henblik på at føre retsinformationssystemer af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig for førelsen af systemerne.

Det følger af forarbejderne til denne bestemmelse, at:

”Bestemmelsen i stk. 1 indebærer, at oplysninger, der er omfattet af § 7, stk. 1, eller § 8 kan behandles med henblik på at føre retsinformationssystemer af væsentlig samfundsmæssig betydning. Dette vil navnlig være systemer, som er til rådighed for en bredere kreds af abonnenter for at sikre en ensartet retsanvendelse.”

Datatilsynet finder, at AvMinTand ApS’ offentliggørelse af de pågældende afgørelser i klage- og tilsynssager ikke kan anses for et retsinformationssystem omfattet af persondatalovens § 9, stk. 1.

Datatilsynet har herved lagt vægt på, at det formål, som AvMinTand ApS har oplyst at forfølge med offentliggørelsen af de pågældende afgørelser – at samle og gøre oplysninger om den enkelte tandlæge tilgængelige – afviger væsentligt fra det formål, der karakteriserer retsinformationssystemer.

3.4.

Spørgsmålet om, hvorvidt de omhandlede oplysninger om tandlæger lovligt kan offentliggøres på AvMinTand’s hjemmeside – uden de pågældende personers samtykke – må efter Datatilsynets opfattelse vurderes i forhold til lovens almindelige behandlingsregler i §§ 6-8.

Ud fra det oplyste er det Datatilsynets vurdering, at de pågældende oplysninger om tandlægerne helt overvejende er ikke-følsomme oplysninger omfattet af persondatalovens § 6, men at der kan forekomme enkelte følsomme personoplysninger, herunder om strafbare forhold, jf. persondatalovens § 8.

Det bemærkes herved, at oplysninger om navn, arbejdsadresse, profession og disciplinærsager anses for omfattet af persondatalovens § 63.

Som anført ovenfor under pkt. 3.2. skal hensynet til informations- og ytringsfriheden tages i betragtning, og under henvisning hertil og til bestemmelserne om interesseafvejning i persondataloven finder Datatilsynet, at AvMinTand ApS – inden for visse rammer – kan omtale allerede lovligt offentliggjorte personoplysninger om tandlægerne, herunder afgørelser i klage- og tilsynssager, på sin hjemmeside.

Datatilsynet har således ikke generelt grundlag for at fastslå, at hensynet til de omtalte tandlæger overstiger AvMinTand ApS’ interesse i at formidle de omhandlede oplysninger som led i den samlede forbrugerinformation, der gives på den pågældende hjemmeside. Tilsynet har herved navnlig lagt vægt på, at oplysningerne er lovligt offentliggjort af offentlige myndigheder og er tilgængelige for alle på internettet i en vis periode.

Datatilsynet finder imidlertid, at offentliggørelse af de omhandlede afgørelser i klage- og tilsynssager ikke kan ske på AvMinTand’s hjemmeside ud over den periode, hvor de er tilgængelige på de relevante myndigheders hjemmesider.

Datatilsynet har herved lagt vægt på, at der ved reglerne om offentliggørelse af afgørelser mv. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet er foretaget en afvejning og dermed en politisk vurdering af, i hvilke tilfælde der er en sådan samfundsinteresse i, at sagerne offentliggøres, at hensynet til den enkelte person må vige herfor.
Offentliggørelsen kan derfor efter tilsynets opfattelse ikke udstrækkes ud over de perioder, som er fastsat i lovgivningen. 

På AvMinTand’s hjemmeside er der offentliggjort afgørelser, som efter de gældende regler ikke længere er offentliggjort på myndigheders hjemmesider, ligesom AvMinTand ApS har oplyst, at der ikke sker sletning af oplysningerne, medmindre hjemmesiderne har opgivet forkerte oplysninger.

Under henvisning til det anførte finder Datatilsynet, at AvMinTand ApS skal ophøre med at offentliggøre de klage- og tilsynssager, som ikke længere er omfattet af offentliggørelsesordningen på sundhedsområdet.

Datatilsynet skal anmode AvMinTand Aps om inden 4 uger at bekræfte, at de omhandlede oplysninger er slettet fra AvMinTand’s hjemmeside.

4.

Hvis AvMinTand ApS fremadrettet fortsat ønsker at offentliggøre klage- og tilsynssager, som er omfattet af offentliggørelsesordningen på sundhedsområdet, skal denne behandling af personoplysninger om tandlægerne ske inden for rammerne af en tilladelse efter persondatalovens § 50, stk. 1, nr. 1, jf. § 48.

AvMinTand ApS kan således ikke lovligt behandle og gengive de pågældende afgørelser uden forudgående anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet.

Datatilsynet skal derfor anmode AvMinTand ApS om snarest at indgive en ansøgning om tilladelse til den omhandlede behandling af personoplysninger. Ansøgning bedes indgivet på elektronisk blanket på www.datatilsynet.dk.

Datatilsynet vil i forbindelse med en sådan tilladelse normalt stille en række vilkår, jf. persondatalovens § 50, stk. 5, bl.a. om it-sikkerhed og andre forhold, som skal iagttages for at overholde persondatalovens krav.

Det bemærkes, at behandling af personoplysninger uden fornøden tilladelse fra Datatilsynet er strafsanktioneret efter persondatalovens § 70, stk. 1, nr. 1.

5.

Det bemærkes, at Datatilsynet ikke med sin afgørelse har taget stilling til eventuelle spørgsmål om ophavsret i forbindelse med offentliggørelsen af oplysninger om tandlægerne.

Datatilsynet skal endelig beklage den ekstraordinært lange sagsbehandlingstid, der skyldes stor travlhed i tilsynet.

Kopi af dette brev er dags dato sendt til Tandlægeforeningen.

Kopi af Datatilsynets brev af dags dato til Tandlægeforeningen vedlægges til orientering.

 

1 Bekendtgørelse nr. 1445 af 15. december 2010, udstedt i medfør af § 17 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011.

2 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer.

3 Betænkning nr. 1516/2010 om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv., side 113f. Se også Datatilsynets udtalelse af 5. januar 2006 til Patientforeningen, j.nr. 2005-216-0250, offentliggjort på www.datatilsynet.dk

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning