Transmission af gudstjenester

Dato: 17-01-2013

Journalnummer: 2012-218-0006

1. Resumé

Ved brev af 15. februar 2012 har Ribe Stift spurgt, om Datatilsynet i forhold til persondataloven ser noget til hinder for direkte transmission eller visning på skærme af gudstjenester og forskellige former for kirkelige handlinger.
 
Ministeriet for Ligestilling og Kirke er den 12. september 2012 efter anmodning fra Datatilsynet kommet med en udtalelse i sagen.

2.

Ribe Stift har oplyst, at der i flere kirker i Ribe Stift er blevet opstillet AV-udstyr, der gør det muligt at transmittere kirkelige handlinger, herunder gudstjenester, dåbshandlinger og nadverhandlinger, ligesom det er muligt at vise disse på skærme i kirken, mens gudstjenesten er i gang.  

Formålet med transmissionen er at give personer, der er forhindret i at være fysisk til stede i kirken, mulighed for at følge kirkelige handlinger.

Det vil ved indgangen til den pågældende kirke tydeligt blive angivet ved skiltning, at der foretages transmission fra kirken.

Transmissionen foregår ved, at der i kirkens loft er monteret et kamera, der kan panoreres rundt i kirken til seks faste funktioner. Billederne kan vises på skærmene i kirken samt videresendes til det lokale plejehjem. Kameraet lagrer ikke billederne.

Menighedsrådet har hidtil kun videresendt optagelser fra alteret, prædikestolen samt orglet til plejehjemmene og har på kirkens skærme kun vist salmenumre, men ikke optagelser fra gudstjenesten.

Der er altså ikke blevet transmitteret optagelser af personer ud over kirkens personale, dvs. primært præsten.

Ribe Stift har endvidere oplyst, at folkekirkens gudstjenester er offentlige, således at alle kan få adgang til at overvære eller deltage i gudstjenesterne.

3.

På baggrund heraf har Ribe Stift stillet Datatilsynet følgende spørgsmål:

 •  Om der kan foretages direkte transmission af gudstjenester til andre lokaliteter, herunder plejehjem,

   

 •  om der kan foretages direkte transmission af dåbshandlinger, således at dåbsbarn, forældre og faddere ses på billederne,

   

 •  om der kan foretages direkte transmission af nadverhandlinger, således at nadvergæster ses på billederne, og

   

 •  om optagelser af dåb og nadvergang kan vises internt på kirkens skærme.

   

4. Sagen har været behandlet på et møde i Datarådet, og Datatilsynet udtaler herefter følgende:

4.1.

Datatilsynet lægger til grund, at det er menighedsrådene, der i forhold til persondataloven er ansvarlige for den behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse med transmissionen af gudstjenester og visning på skærme i kirken. 

Efter persondataloven1  er det derfor i første række op til menighedsrådet konkret at foretage en afvejning af den interesse, der forfølges med den påtænkte databehandling, i forhold til de hensyn, som på den anden side skal tages til de personer, der berøres.

I denne vurdering kan menighedsrådet efter Datatilsynets opfattelse inddrage forskellige hensyn. Det kan tillægges vægt, at der er offentlig adgang for alle til kirken, og at der kun påtænkes transmission til en begrænset modtagerkreds ud over de tilstedeværende. For så vidt angår visning på skærme i kirken er der alene tale om en anden form for formidling af den information, som kirkegængere allerede har adgang til ved at være til stede under gudstjenesten. 

Datatilsynets umiddelbare vurdering er, at persondataloven ikke er til hinder for, at menighedsrådet beslutter at foretage transmission af live-billeder af kirkegængere, der deltager i gudstjeneste, herunder i nadverhandlinger, til andre konkrete lokaliteter, herunder plejehjem, ligesom live-billeder vil kunne vises på skærme i kirken.

Det er imidlertid Datatilsynets opfattelse, at det vil være velbegrundet at sikre kirkegængere en mulighed for at vælge, om de ønsker at deltage i en sådan transmission. Eventuelt ved at områder af kirken ikke omfattes af transmissionen af live-billeder, eller ved, at der gennemføres gudstjenester uden transmission. Under alle omstændigheder bør der meget klart informeres om, hvornår og hvordan der sker transmission, således at man har mulighed for at fravælge at deltage i gudstjenester, herunder nadverhandlinger, hvor der foretages transmission af live-billeder. 

4.2.

Ved dåbshandlinger må der som minimum gives klar og tydelig information til faddere og dåbsvidner forud for transmissionen2 . I forhold til den døbte (for små børn ved forældremyndighedsindehaver) finder Datatilsynet, at det må anses for nødvendigt at indhente udtrykkelig accept til transmission af live-billeder af selve dåbshandlingen til andre lokaliteter3

4.3.

For så vidt angår ansatte i kirken er det Datatilsynets opfattelse, at disse bør høres, inden det besluttes at foretage live-transmission til andre lokaliteter4.

5. Afsluttende bemærkninger

Datatilsynets udtalelse er af vejledende karakter. Tilsynet må forbeholde sig sin stillingtagen i tilfælde af en konkret klage- eller tilsynssag.

Det skal for god ordens skyld oplyses, at tilsynet forventer at offentliggøre dette svar på sin hjemmeside

 

1 § 6, stk. 1, nr. 7, og § 5
2 Jf. persondatalovens § 5 og § 6, stk. 1, nr. 7.
3 Jf. persondatalovens § 7, stk. 2, nr. 1.
4 Datatilsynet har ikke kompetence til at vurdere eventuelle ansættelsesretlige spørgsmål i denne sammenhæng.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning