Kreditoplysningsbureaus registrering af en umyndiggjort person var i strid med persondataloven

Dato: 03-05-2013

Journalnummer: 2012-221-0114

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Klager K [navn og adresse udeladt], har klaget over registrering hos Experian A/S (herefter RKI).

Den 4. januar 2013 er RKI efter anmodning fra Datatilsynet fremkommet med en udtalelse, som K har haft mulighed for at kommentere.

Af sagen fremgår bl.a.
at K er umyndiggjort i 2005,
at K den 22. oktober 2012 modtog underretning om registrering i RKI, 
at K kontaktede RKI bl.a. i e-mails af 26. og 27. oktober 2012, hvor K først bad RKI tjekke K i CPR og se, at K står registreret som umyndig, og derefter fremsendte dommen om umyndiggørelsen og link til en Folketingsbesvarelse om registrering af unge under 18 år i RKI,
at RKI den 2. november 2012 kontaktede abonnenten med anmodning om svar inden 8 dage på, hvorvidt værgen havde godkendt købet, 
at RKI slettede registreringen den 15. november 2012 og orienterede K herom, og
at abonnenten den 2. januar 2013 har svaret RKI, at værgen ikke havde godkendt købet.
 
Grundlaget for den skete registrering var efter det oplyste en indberetning fra virksomhed A på vegne af virksomhed B [navne udeladt] vedrørende et skyldforhold, hvor der var sendt 3 rykkerskrivelser til K.

Registreringen i RKI

Efter Datatilsynets opfattelse var indberetningen til RKI og bureauets registrering i strid med persondataloven1.

Datatilsynet lægger herved vægt på, at K var umyndiggjort, og at umyndige personer som almindelig regel ikke selv kan forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, jf. værgemålsloven  § 5.

Persondatalovens § 202 indebærer således efter Datatilsynets opfattelse, at et kreditoplysningsbureau kun må behandle oplysninger om personer, som er myndige. Tilsynet kan herved henvise til sin hidtidige praksis3 og justitsministerens besvarelse til Folketinget af 23. juli 20044 vedrørende lovligheden af registrering af unge under 18 år i RKI.

Datatilsynet skal overfor RKI understreget, at bureauet efter persondataloven er forpligtet til at sikre sig, at der ikke sker videregivelse af urigtige eller vildledende oplysninger – herunder oplysninger som ikke må registreres. Det er RKI’s ansvar, at lovens regler er overholdt.

Tilsynet skal i den forbindelse anmode RKI om at oplyse, hvorvidt bureauet vil indrette sine procedurer således, at der fremover tages højde for den registreredes eventuelle umyndighed – f.eks. via et opslag i CPR.

Hvis RKI mener, der i praksis forekommer tilfælde, hvor umyndige med værgens samtykke stifter gæld, som der er grundlag for at registrere i kreditoplysningsbureauet, bedes RKI forelægge tilsynet en beskrivelse af, hvordan bureauet i givet fald vil indrette sine procedurer i forbindelse med registrering i sådanne tilfælde.

RKI burde have slettet klager hurtigere

I det konkrete tilfælde, hvor RKI blev gjort bekendt med, at K er umyndig, burde RKI efter Datatilsynets opfattelse umiddelbart derefter have slettet fordringen.

Datatilsynet lægger herved vægt på, at det er RKI’s ansvar at godtgøre behandlingens berettigelse, når der af den registrerede rejses tvivl om dens lovlighed.

Efter tilsynets opfattelse må RKI derfor afstå fra at foretage egentlig registrering i kreditoplysningsbureauet og slette allerede skete registreringer, når der er tale om en umyndig person.

Afsluttende bemærkninger

Datatilsynet har noteret sig, at registreringen blev slettet den 15. november 2012.

Det bemærkes, at Datatilsynet ikke har fundet anledning til at tage stilling til, hvorvidt de øvrige betingelser for indberetning til RKI var opfyldt, herunder om rykkerproceduren var iagttaget.

Datatilsynet anmoder om, at RKI’s svar på tilsynets spørgsmål om bureauets fremtidige procedure er tilsynet i hænde senest 3 uger fra dags dato.

Det skal for god ordens skyld oplyses, at tilsynet eventuelt vil offentliggøre afgørelsen i sagen.
 
Kopi af dette brev er dags dato sendt til K. Kopi af tilsynets brev til K vedlægges til orientering.

____________________


RKI har efterfølgende kontaktet Datatilsynet om evt. registrering af umyndige. Sagen er stadigvæk verserende i Datatilsynet (pr. 22/11 2013).

 

1 Lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007 med senere ændringer.
2 RKI må som kreditoplysningsbureau kun behandle oplysninger, som efter deres art er af betydning for bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed, jf. persondatalovens § 20, stk. 1.
3 Registertilsynets j.nr. 1993-1550-290 omtalt i Registertilsynets årsberetning for 1993 s. 119
4 webarkiv.ft.dk/Samling/20031/spor_sv/S4815.htm

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning