Forsikringsselskabs opslag i RKI-registret

Dato: 31-10-2013

Journalnummer: 2012-631-0011

I august måned 2012 stillede Datatilsynet Codan Forsikring A/S (herefter Codan) spørgsmål om, i hvilket omfang Codan indhenter oplysninger i RKI-registret, som kreditoplysningsbureauet Experian A/S (herefter Experian) er dataansvarlig for.

Efter anmodning fra Datatilsynet er Codan og Experian kommet med udtalelser til sagen. Der er endvidere modtaget oplysninger fra Finanstilsynet, Forsikring og Pension samt Ankenævnet for Forsikring.

Hvad angår opslag i RKI i tegningssituationen har Codan oplyst, at der først indhentes oplysninger i RKI, såfremt der opstår et konkret behov herfor. Codan har endvidere oplyst, at der ikke indhentes oplysninger om husstandsmedlemmer. 

Experian har oplyst, at Codan har indgået en sædvanlig tilslutningsaftale med bureauet og er underlagt bureauets almindelige vilkår. Experian har således lagt til grund, at Codan forud for et opslag i RKI-registret foretager en vurdering af, om indsamling og behandling af oplysningerne er i overensstemmelse med dels tilslutningsaftalen dels persondatalovens regler.

Datatilsynet har på denne baggrund besluttet ikke at foretage videre i sagen.

Tilsynet lægger herved afgørende vægt på, at der ikke indhentes oplysninger i RKI i tegningssituationen, og at der ikke indhentes oplysninger i RKI på husstandsmedlemmer.

Hvad angår opslag senere i kundeforholdet skal tilsynet understrege, at Codan ved opslag i RKI skal leve op til såvel persondatalovens1 regler som de vilkår, som Experian har fastsat for RKI-registret, og som bl.a. tjener til sikring af, at persondatalovens særregler om kreditoplysningsbureauer2 og Datatilsynets vilkår3 overholdes. 

Datatilsynet skal særligt fremhæve følgende krav4: ”Kreditoplysninger fra Experian må kun benyttes til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed.”

Tilsynet skal i den forbindelse understrege, at et samtykke fra kunden ikke i sig selv berettiger til et opslag i RKI. Der skal under alle omstændigheder være tale om, at oplysningerne skal benyttes til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed.

Datatilsynet må i øvrigt forbeholde sig sin stillingtagen til Codans eventuelle opslag i RKI-registret i tilfælde af konkrete klagesager.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Datatilsynet ved sagens behandling ikke har taget stilling til, i hvilket omfang Codan må registrere oplysninger modtaget fra en kunde selv angående vedkommendes eventuelle registreringer i RKI. Sagen er således alene rejst i forhold til opslag i RKI-registeret, som er underlagt særlige regler i persondataloven om kreditoplysningsbureauer og vilkår fra Datatilsynet.

Kopi af dette brev fremsendes til Experian, Finanstilsynet, Forsikring & Pension samt Ankenævnet for Forsikring.

Datatilsynet betragter herefter sagen som afsluttet.

 

1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer.
2 Persondatalovens kapitel 6.
3 I forbindelse med Experians tilladelse som kreditoplysningsbureau har Datatilsynet i medfør af persondatalovens § 50, stk. 5, fastsat nærmere vilkår.
4 Jf. pkt. 6.1. i Experians almindelige betingelser

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning