Tv-overvågning af medarbejdere

Dato: 20-02-2015

Journalnummer: 2013-218-0087

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Fagforening F den 7. november 2013 på vegne af klagerne K har rettet henvendelse til Datatilsynet vedrørende overvågning af medarbejdere.

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet ikke anledning til at udtale kritik af konkrete databehandlinger foretaget af Café C.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse.

1. Café C’s tv-overvågning

1.1. Sagens omstændigheder

Det fremgår af sagen, at der er opsat tv-overvågningen i caféen.

Det fremgår endvidere af sagen, at ejeren af Café C på tidspunktet for klagernes ansættelse havde mulighed for at tilgå optagelserne via sin iPhone.

Herudover fremgår det af sagen, at ejeren af Café C ikke har haft mulighed for at tilgå tv-overvågningen fra sin mobiltelefon siden august 2013.

Endelig fremgår det af de af Café C fremsendte dokumenter, herunder kopi af ansættelseskontrakt og kopi af caféens regler, at Café C har informeret om, at videoovervågning sker af sikkerheds- og forsikringsmæssige grunde.

1.2. Klagernes argumenter

Klagerne har anført, at Café C’s ejer fra sit hjem har ringet til klagerne1  på arbejdet og givet dem instrukser i udførelsen af arbejdet. Dette er sket med baggrund i optagelser fra kameraer i virksomheden, der er koblet til ejerens iPhone, hvor han refererer til, at han tydeligt fra kameraerne kan se, hvad de laver.

Klagerne har endvidere anført, at de gentagne gange overfor Café C har indskærpet, at overvågningen langt overskrider det tilladte, når han ringer med bemærkninger til fremtoning og adfærd i løbet af en vagt.

Endelig har klagerne anført, at ejeren af Café C på sin bopæl konstant overvågede og aflyttede medarbejderne via sin iPhone, herunder at han ringede medarbejderne op med henblik på anvisninger i udførelse af arbejdsopgaverne og påbud om ageren i forhold til personlig fremtoning m.v.

1.3. Café C’s argumenter

Café C har anført, at der ikke foretages lydoptagelser, men alene tv-overvågning.

Café C har videre anført, at optagelserne bl.a. foretages efter krav fra virksomhedens forsikringsselskab, af hensyn til medarbejdernes sikkerhed, samt at bevillingspolitiet har påpeget vigtigheden af, at der er videoovervågning. Det er således primært udefrakommende – og ikke de ansatte – som overvågningen er møntet på

Desuden har Café C anført, at overvågningen har været saglig og driftmæssig begrundet, idet Café C er en café med kl. 5-bevilling.

Café C har endvidere anført, at ejeren få gange i forbindelse med forudbestemt/aftalt telefonopkald mellem ejer og en tjener har logget på tv-overvågningen inden opkaldet med det sigte at tjekke, at opringningen fandt sted så belejligt som muligt.

Endelig har Café C anført, at der tages afstand fra, at ejeren skulle have foretaget opringninger med bemærkninger om fremtoning og adfærd, eller at han skulle have overvåget eller aflyttet medarbejderne via sin iPhone fra sin bopæl.

1.4. Datatilsynets udtalelse

1.4.1.

Det følger af persondatalovens2 § 1, stk. 8, at loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning3.

De nærmere regler for tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed findes i persondatalovens kapitel 6 a.

Tv-overvågning som ikke er omfattet af persondatalovens § 1, stk. 8, vil som udgangspunkt være omfattet af lovens § 1, stk. 1 eller 2.

1.4.2.

Når en dataansvarlig indsamler personoplysninger, skal det stå klart, hvilket formål oplysningerne skal bruges til, og formålet skal være sagligt, jf. persondatalovens § 5, stk. 2. Det er ikke tilladt at indsamle oplysninger, hvis man ikke aktuelt har noget at bruge dem til, men blot forventer, at der senere viser sig et formål.

Datatilsynet har tidligere udtalt, at indsamling af oplysninger via tv-overvågning, som foretages med henblik på at forebygge kriminalitet, sikre tryghed for medarbejderne samt for at sikre bevismateriale og dermed oplysninger til brug for politiets efterforskning i tilfælde af kriminalitet har et udtrykkeligt angivet og sagligt formål.

En senere behandling må derfor ikke være uforenelig med det formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Gennemsyn og lagring af billeder fra en tv-overvågning kan derfor kun ske, hvis det har et sagligt formål.

I overensstemmelse med det anførte vil det være i strid med reglerne, hvis eksempelvis en direktør uden noget sagligt formål sidder hjemme og kigger med på en tv-overvågning i sin forretning for at belure en ansat4.

Efter Datatilsynets opfattelse kan fjernadgang til tv-overvågningen på caféen ikke i sig selv antages at være i strid med persondataloven. Adgangen skulle imidlertid anvendes og indrettes under iagttagelse af persondataloven.

1.4.3.

Datatilsynet må konstatere, at der i denne sag er fremkommet påstand mod påstand i spørgsmålet om, hvorvidt Café C har iagttaget klagerne via tv-overvågningen i et omfang, der er uforeneligt med formålet med overvågningen.

Datatilsynet skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at tilsynet ikke har mulighed for at tage endelig stilling til, hvad der konkret er sket under et hændelsesforløb, hvor der er uenighed mellem sagens parter. Tilsynet behandler således udelukkende sager på skriftligt grundlag.

Den endelige vurdering af sådanne bevismæssige spørgsmål vil kunne foretages af domstolene, som i modsætning til Datatilsynet har mulighed for at belyse forholdet nærmere, blandt andet ved afhøring af vidner.

Datatilsynet må endvidere konstatere, at der fra klagernes side ikke er peget på konkrete forhold, hvor det har kunne godtgøres, at ejeren af Café C har set ”live” med på tv-overvågningen i strid med persondataloven.

På denne baggrund finder Datatilsynet ikke anledning til at udtale kritik af konkrete databehandlinger foretaget af Café C.

3. Sagen afsluttes

Datatilsynet anser hermed sagen for afsluttet og foretager sig ikke yderligere.

Datatilsynet skal for god ordens skyld oplyse, at tilsynet forventer at offentliggøre denne afgørelse på sin hjemmeside.

Klagerne er ved brev af dags dato orienteret om tilsynets afgørelse.

 

1Da de var ansat på caféen.

2Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer.
3Ved udtrykket ”tv-overvågning” forstås i overensstemmelse med definitionen i tv-overvågningslovens § 1, stk. 2, vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende kamera, fotografiapparat eller lignende apparat.

4Se Justitsministeriets svar af 14. maj 2007 på spørgsmål nr. 30 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om behandling af personoplysninger (L 162).

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning