Videregivelse af finansielle nøgletal samt oplysninger fra Statstidende

Dato: 18-05-2015

Journalnummer: 2013-631-0069

1. Resumé 

Datatilsynet behandlede i 2013 en række klagesager om BiQ’s behandling af personoplysninger. I to af sagerne blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt BIQ’s offentliggørelse af Statstidendeoplysninger falder ind under persondatalovens regler om kreditoplysningsbureauer. Da Datatilsynet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt BiQ udøver virksomhed som kreditoplysningsbureau, rækker videre end de to klagesager, er dette spørgsmål behandlet som en selvstændig sag.

I forbindelse med sagens behandling er tilsynet endvidere blevet bekendt med, at BiQ også videregiver finansielle nøgletal.

BiQ har i forbindelse med sagens behandling besvaret spørgsmål fra Datatilsynet og der har den 21. oktober 2013 været afholdt et møde mellem BiQ og tilsynet.

2. Sagens oplysninger

2.1. Om BiQ

BiQ har siden 2002 drevet en internetbaseret erhvervsdatabase, hvor det enten gratis af enhver eller ved køb af abonnement er muligt at få adgang til oplysninger om personer og virksomheder i dansk erhvervsliv. 

Oplysningerne i BiQ’s erhvervsdatabase stammer bl.a. fra erhvervs- og Selskabsstyrelsen (CVR), Erhvervs- og Byggestyrelsen (OIS), Statstidende, Infomedia Huset og erhvervsvirksomhederne selv. Herudover henter BiQ oplysninger fra forskellige hjemmesider.

Af BiQ’s hjemmeside fremgår, at der i erhvervsdatabasen bl.a. er registreret oplysninger om stifterne af nye virksomheder, ejere, investorer, bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, firmafusioner, konkurser og tvangsauktioner. Herudover er registreret oplysninger om finansielle nøgletal samt regnskaber på alle regnskabspligtige danske virksomheder. Endelig er registreret oplysninger om ejendomme og adresser, herunder matrikelnummer, arealer, ejer og vurderingsoplysninger.

Ved søgning i databasen er det muligt at hente en samlet oversigt over personer og virksomheders nuværende og tidligere involvering i dansk erhvervsliv.

Det er endvidere muligt at overvåge ændringer i forhold vedrørende personer eller virksomheder i databasen, således at brugeren modtager en automatisk underretning, når BiQ registrerer ændringer om forhold vedrørende den ønskede person eller virksomhed.

BiQ’s abonnementer har herudover adgang til at søge i InfoMedia, der bl.a. indeholder artikler fra danske medier som Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, Ekstra Bladet, Weekendavisen, Information, Ritzau og Ugebrevet A4.
 
Oplysningerne anvendes af BiQ selv til at udsende daglige nyhedsbreve. Herudover tilbyder BiQ – som en selvstændig ydelse – at udarbejde analyser om dansk erhvervsliv. Det fremgår af BiQ’s hjemmeside, at BiQ tidligere har udarbejdet analyser om kønssammensætningen af de danske bestyrelser, om overlevelsesrater for opstartsvirksomheder samt om netværk i Sønderjylland.

2.2. BiQ’s videregivelse af finansielle nøgletal

I forbindelse med sagens behandling er Datatilsynet blevet bekendt med, at BiQ siden 2008 har behandlet oplysninger om virksomheders finansielle nøgletal. Oplysningerne modtager BiQ fra kreditoplysningsbureauet Bisnode Credit. BiQ foretager ifølge det oplyste ingen bearbejdning af nøgletallene.

2.3. BiQ’s videregivelse af oplysninger fra Statstidende

BiQ har siden 2009 modtaget masseudtræk fra statstidende.dk. Meddelelserne, som BiQ modtager, vedrører efter det oplyste virksomheder med CVR-numre, herunder meddelelser om konkurser og tvangsauktioner. BiQ modtager ikke meddelelser om personlige konkurser og gældsaneringer. Oplysningerne omfatter imidlertid såkaldte enkeltmandsvirksomheder.

Oplysningerne fra Statstidende er offentligt tilgængelige ved søgning i BiQ’s database og kan ses af enhver uden abonnement. Statstidendeoplysninger hos BiQ er herudover søgbare på søgemaskiner som Google og Bing.

Foruden at give adgang til oplysninger fra Statstidende giver søgning i BiQ’s database mulighed for integration mellem oplysninger fra Statstidende og oplysninger fra CVR. Ifølge det oplyste, er der tale om et abonnementsprodukt, hvor brugeren på en nem måde kan klikke sig fra oplysninger indhentet fra CVR til oplysninger indhentet fra Statstidende og omvendt.

Det er oplyst, at oplysninger fra Statstidende fjernes fra den offentlige visning efter 1 år, men at det i op til to år efter meddelelsen i Statstidende, er muligt for abonnementer at søge oplysningerne frem via søgning i BiQ’s database.

2.4. BiQ’s bemærkninger

2.4.1. 

BiQ har fremsendt en oversigt over, hvilke typer af finansielle nøgletal BiQ registrerer, herunder bl.a. overskudsgrad, soliditetsgrad og bruttomargin.

BiQ har påpeget, at oplysningerne alene modtages om de selskaber, som indleverer offentligt tilgængelige regnskaber.

BiQ har desuden anført, at de tal, som bruges til beregningen af finansielle nøgletal, er frit tilgængelige, og at det er let selv at beregne nøgletal ud fra de frit tilgængelige regnskabsoplysninger.

BiQ har valgt at offentliggøre disse nøgletal og stille dem til rådighed i beregnet form, men kunne alternativt undlade at beregne tallene og blot linke til beregningsformlerne og lade brugerne selv beregne nøgletallene.

Efter BiQ’s opfattelse er der først tale om kreditoplysning, hvis der sker indhentning af informationer, der ikke er offentligt tilgængelige (eksempelvis betalingshistorik), rangering af selskaber eller bedømmelse af nøgletal.

BiQ har desuden understreget, at BiQ ikke tilføjer nogen vurdering til de enkelte nøgletal, at BiQ ikke rangerer selskaberne i forhold til hinanden, og at BIQ ikke lægger en subjektiv bedømmelse ind i videreformidlingen af data.

2.4.2.

I forhold til oplysningerne fra Statstidende er det ligeledes BiQ’s opfattelse, at virksomheden ikke driver kreditoplysningsvirksomhed. Som begrundelse har BiQ henvist til, at oplysningerne stammer fra Statstidendes offentligt tilgængelige registre og annonceringer, at BiQ abonnerer på ændringer og offentliggørelser i Statstidende, at BIQ ikke behandler oplysninger fra Statstidende, men videreformidler dem til virksomhedens kunder, samt at BiQ ikke rater registreringer i databasen, ikke beregner scores, og at databasen ikke indeholder negative oplysninger på selskaber og personer.

BiQ har endvidere gjort gældende, at BiQ ikke registrerer alle oplysninger fra Statstidende, herunder at oplysninger om personlige konkurser ikke registreres, og at der udelukkende foretages registrering af virksomhedskonkurser, dekreter på virksomheder og tvangsauktioner, at BiQ viderebringer meddelelser fra Statstidende uredigeret, at BiQ udelukkende registrerer gældsoplysninger, der måtte fremgå i reviderede årsregnskaber, samt at BiQ alene videreformidler oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder.

BiQ har supplerende oplyst, at BiQ ikke udsender breve eller på anden måde informerer virksomheder, som registreres i BiQ’s database. Med hensyn til de registreredes adgang til at gøre indsigelser, har BiQ oplyst, at virksomheden har behandlet flere sager, hvor der er gjort indsigelser mod registrering i databasen.

3. Datatilsynets udtalelse

Datatilsynet skal – efter at sagen har været behandlet i Datarådet – udtale følgende:

3.1. Videregivelse af finansielle nøgletal

3.1.1.

Efter Datatilsynets opfattelse skal videregivelse af standardmæssige finansielle nøgletal ikke anses for en aktivitet, der kræver iagttagelse af kapitel 6 i persondataloven.

Datatilsynet lægger herved bl.a. vægt på, at nøgletallene er beregnet efter almindelige anerkendte formler, og at formidlingen af oplysningerne i dag sker ganske anderledes, end da tilsynet (Registertilsynet) i midten af 1990’erne afgjorde lignende sager.
 
Det vil derfor fremover være tilsynets generelle praksis i forhold til virksomheder, der videregiver standardmæssige finansielle nøgletal (beregnet efter almindelige anerkendte formler), at denne aktivitet ikke anses for omfattet af kapitel 6 i persondataloven om kreditoplysningsbureauer. 

BiQ’s videregivelse af standardmæssige finansielle nøgletal skal således efter Datatilsynets opfattelse ikke anses for en aktivitet, der kræver iagttagelse af kapitel 6 i persondataloven.

3.1.2. Præsentation af finansielle nøgletal

Det er endvidere Datatilsynets opfattelse, at en grafisk præsentation samt en eventuel inddeling i overordnede kategorier (f.eks. ”meget god”, ”god”, ”tilfredsstillende”, etc.) ikke bringer videregivelsen af finansielle nøgletal ind under lovens kapitel 6.

Det er i den forbindelse en afgørende forudsætning, at der ved præsentationen anvendes en standardmæssig inddeling af nøgletallene, og at hjemmesiden indeholder en tydelig forklaring på, hvordan tallene inddeles, ligesom en eventuel farveindeksering eller lignende tydeligt skal være forklaret på hjemmesiden.

3.2. Videregivelse af Statstidendeoplysninger

3.2.1.

Efter Datatilsynets opfattelse er BiQ’s videregivelse af oplysninger modtaget fra Statstidende ikke at betragte som kreditoplysningsvirksomhed – under forudsætning af, at oplysningerne kun er tilgængelige og søgbare i et år, samt at BIQ indretter hjemmesiden således, at søgemaskiner ikke indekserer og cacher disse oplysninger.

3.2.2.

Ved videregivelse (herunder til betalende abonnementer) ud over et år vil BiQ’s registrering og videregivelse af Statstidendeoplysninger efter Datatilsynets opfattelse udgøre kreditoplysningsvirksomhed omfattet af persondatalovens kapitel 6 om kreditoplysningsbureauer.

Datatilsynet har herved lagt vægt på, at oplysningerne i Statstidende kun kan fremsøges i op til 1 år ved brug personens navn eller anden form for personidentifikation som søgekriterium.

Datatilsynet har endvidere taget i betragtning, at Statstidendeoplysninger specifikt er nævnt i persondatalovens § 23, stk. 3, samt at registrering og formidling af oplysninger fra Statstidende er et traditionelt led i aktiviteterne hos de kreditoplysningsbureauer, som er anmeldt og har tilladelse fra Datatilsynet.

3.2.3.

Datatilsynet anmoder BiQ om inden 4 uger at tilkendegive, hvorvidt virksomheden fremadrettet vil begrænse sin videregivelse således, at oplysningerne ikke er tilgængelige og søgbare i mere end et år, samt om BiQ vil indrette sin hjemmeside, således, at søgemaskiner ikke indekserer og cacher de oplysninger, som stammer fra Statstidende.

4. Yderligere bemærkninger

Det skal tilføjes, at Datatilsynet forventer at offentliggøre dette brev på sin hjemmeside samt at orientere de øvrige kreditoplysningsbureauer om afgørelsen samt andre praksisændringer vedrørende kreditoplysningsbureauer.

Datatilsynet afventer herefter svar fra BiQ angående virksomhedens videregivelse af Statstidendeoplysninger fremover.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning