Videregivelse samt præsentation af finansielle nøgletal

Dato: 18-05-2015

Journalnummer: 2013-631-0040

Datatilsynet blev på baggrund af en borgerhenvendelse opmærksom på, at Eniro Danmark A/S (herefter Eniro) på internetadressen www.proff.dk (herefter Proff) behandler virksomhedsoplysninger, herunder bl.a. virksomheders finansielle nøgletal.1 

Datatilsynet valgte på denne baggrund at indlede en sag af egen drift om, hvorvidt Eniros behandling af oplysninger på virksomhedens hjemmeside udgør en aktivitet, som omfattes af persondatalovens kapitel 6 om kreditoplysningsbureauer.

Eniro har i forbindelse med sagens behandling besvaret spørgsmål fra Datatilsynet, og der har den 31. oktober 2014 været afholdt et møde mellem Eniro og Datatilsynet.

1. Sagens oplysning

1.1. Om Proff

På hjemmesiden www.prooff.dk er der offentlig adgang til en række oplysninger om virksomheder, som kan fremsøges ved indtastning af f.eks. navn, telefonnummer eller CVR-nr.

Foruden kontaktoplysninger, regnskabstal mv. offentliggøres der også nøgletal. Disse nøgletal præsenteres med grafiske illustrationer, hvor der med farver (rød, gul og grøn) samt tillægsord som f.eks. ”god”, ”svag”, ”tilfredsstillende” eller ”ikke tilfredsstillende” foretages en form for kvalificering af nøgletallene inden for de tre kategorier: likviditetsgrad, afkastningsgrad og soliditetsgrad.

 
2. Eniros bemærkninger

2.1.

Ved e-mail af 7. november 2014 har Eniro oplyst, at www.proff.dk er en gratis udbudt hjemmeside, der gengiver offentligt tilgængelige oplysninger om aktive danske virksomheder, og hjemmesidens oplysninger er tilgængelige for alle, både virksomheder og privatpersoner.

Eniro har endvidere oplyst, at virksomheden modtager nøgletal som likviditetsgrad, afkastningsgrad og soliditetsgrad for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D fra Bisnode (kreditoplysningsbureau), samt at de nævnte oplysninger og nøgletal hostes i en database i Norge.

Det er Eniros opfattelse, at virksomheden ikke foretager selvstændig databehandling af nøgletal, ej heller nogen form for kreditvurdering af virksomheder. Efter Eniros opfattelse anvendes der på Proff en simpel grafisk fremstilling af nøgletal, der karakteriseres efter en standardtabel for det enkelte nøgletal, uden at der ud over selve nøgletallet inddrages individuelle forhold for den enkelte virksomhed.

2.2.

Om nøgletallenes udregning er det Eniro opfattelse, at dette sker efter almindeligt anerkendte standardformler til beregning af nøgletal, som er bredt anvendt inden for erhvervsøkonomi og andre finansielle fag.

Eniro har desuden anført, at de nøgletal fra Bisnode, som oplyses på Proff, er karakteriseret efter opslag i en standardtabel, og at dette tydeligt fremgår på tjenesten, hvor både standardtabellerne og de af Bisnode anvendte standardformler oplyses i forbindelse med nøgletallene.

Eniros har vedlagt den standardtabel, der anvendes til karakteristik af nøgletal på Proff. Denne har følgende indhold:

  Likviditetsgrad Afkastningsgrad Soliditetsgrad
Meget god > 200% > 15 % > 40 %
God 150 - 200% 10 - 15 % 18 – 40 %
Tilfredsstillende 100 - 149% 6 – 9,9 % 10 – 17 %
Svag 50 - 99% 1 - 5,9 % 3 – 9 %
Ikke tilfredsstllende > 50% < 1 % < 3 %

 

Tabellen er tillige indirekte gengivet i tilknytning til præsentationerne af de enkelte virksomheders data på www.proff.dk.

Eniro har ydermere tilkendegivet, at de anvendte standardtabeller er udarbejdet med assistance fra Handelshøjskolen i Bodø, som er et fakultet under Universitetet i Nordland i Bodø, Norge. Tabellerne er baseret på de erhvervsøkonomiske termer, som bl.a. bruges på civiløkonomistudiet i Bodø. Det er Eniros opfattelse, at nøgletallene ikke fremstår som en virksomhedsrating, kreditrating eller anden type kreditoplysning, der normalt udarbejdes efter en omfattende og individuel vurdering af virksomheden.

3. Datatilsynets udtalelse

Datatilsynet skal – efter at sagen har været behandlet i Datarådet – udtale følgende:

3.1. Lovens anvendelsesområde

Datatilsynet lægger til grund, at Eniro Danmark A/S er dataansvarlig for den behandling af virksomhedsoplysninger, der sker på www.proff.dk.

Persondataloven vil herefter finde anvendelse, i det omfang der er tale om personoplysninger, eller hvis der er tale om behandling af oplysninger om virksomheder omfattet af kapitel 6 om kreditoplysningsvirksomhed eller omfattet af § 50, stk. 1, nr. 2, om advarselsregistre.

3.2. Videregivelse af finansielle nøgletal

3.2.1.

Efter Datatilsynets opfattelse skal videregivelse af standardmæssige finansielle nøgletal ikke anses for en aktivitet, der kræver iagttagelse af kapitel 6 i persondataloven.

Datatilsynet lægger herved bl.a. vægt på, at nøgletallene er beregnet efter almindelige anerkendte formler, og at formidlingen af oplysningerne i dag sker ganske anderledes, end da tilsynet (Registertilsynet) i midten af 1990’erne afgjorde lignende sager.
 
Det vil derfor fremover være tilsynets generelle praksis i forhold til virksomheder, der videregiver standardmæssige finansielle nøgletal (beregnet efter almindelige anerkendte formler), at denne aktivitet ikke anses for omfattet af kapitel 6 i persondataloven om kreditoplysningsbureauer. 

3.2.2. Præsentation af finansielle nøgletal

Det er endvidere Datatilsynets opfattelse, at en grafisk præsentation samt en eventuel inddeling i overordnede kategorier (f.eks. ”meget god”, ”god”, ”tilfredsstillende”, etc.) ikke bringer videregivelsen af finansielle nøgletal ind under lovens kapitel 6.

Det er i den forbindelse en afgørende forudsætning, at der ved præsentationen anvendes en standardmæssig inddeling af nøgletallene, og at hjemmesiden indeholder en tydelig forklaring på, hvordan tallene inddeles, ligesom en eventuel farveindeksering eller lignende tydeligt skal være forklaret på hjemmesiden.

Datatilsynet finder således, at Eniros videregivelse af standardmæssige nøgletal ikke udgør en aktivitet, der kræver iagttagelse af kapitel 6 i persondataloven.

4. Yderligere bemærkninger

Det skal tilføjes, at Datatilsynet forventer at offentliggøre dette brev på sin hjemmeside samt at orientere de øvrige kreditoplysningsbureauer om afgørelsen samt andre praksisændringer vedrørende kreditoplysningsbureauer.

 

1Sag med j.nr. 2013-631-0040. Eniro har udbudt Proff siden 2011, hvorfra der er gratis adgang til bl.a. finansielle nøgletal og oplysninger om personers roller i erhvervslivet.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning