Vedrørende udsendelse af breve med urigtige oplysninger om sygdom

Dato: 15-12-2016

Journalnummer: 2015-631-0117

Datatilsynet vender herved tilbage til sagen, hvor tilsynet via medieomtale blev bekendt med, at Kræftens Bekæmpelse angiveligt havde udsendt breve til 247 personer indeholdende urigtige oplysninger om, at modtagerne lever med en kræftsygdom.

1. Sagsfremstilling

Kræftens Bekæmpelse har oplyst, at formålet med udsendelsen af de omhandlede breve var – inden for rammerne af forskningsprojektet ”Unge kræftramtes behov og oplevelse i sundhedsvæsenet”1 – at belyse problemer, behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under og efter behandling for kræft som grundlag for eventuelle forbedringstiltag.

Kræftens Bekæmpelse har forklaret, at udvælgelsen af de personer, der skulle modtage brevene, skete på baggrund af et dataudtræk fra Cancerregisteret, som skulle have omfattet personer med kræftdiagnoser.

Dataudtrækket fra Cancerregisteret omfattede imidlertid ikke kun personer registreret med en kræftsygdom, men derimod samtlige personer registreret med en anmeldelsespligtig sygdom – herunder 247 personer, der er registreret med en anmeldelsespligtig sygdom, der ikke betegnes som kræft. Kræftens Bekæmpelse har i den forbindelse oplyst, at der skal ske anmeldelse til Cancerregisteret af alle maligne lidelser samt en række forstadier til kræft og tumorlignende læsioner, der kan have kræftlignende forløb.

Kræftens Bekæmpelse har videre oplyst, at foreningen på baggrund af den skete fejl har udsendt beklagende breve til de berørte personer. Herudover har Kræftens Bekæmpelse efter det oplyste udarbejdet en detaljeret beskrivelse af sagsforløbet, analyseret arbejdsgange og identificeret procedurer, som skal sikre imod gentagelse. Der er desuden iværksat en skærpet ledelsesmæssig kvalitetssikring med fastlæggelse af klare principper i forhold til projektforløb, hvori der indgår udtræk af data fra registre med personoplysninger. Heri indgår bl.a. krav til proaktiv vurdering af risici.

2. Datatilsynets udtalelse

Det fremgår af persondatalovens § 5, stk. 4, at behandling af personoplysninger skal tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysningerne. Der skal foretages en fornøden kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges.

Bestemmelsen stiller således krav til datakvaliteten i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Det er Datatilsynets opfattelse, at Kræftens Bekæmpelse ved at udsende breve til 247 personer indeholdende urigtige oplysninger om, at modtagerne lever med en kræftsygdom, ikke har levet op til kravene til datakvalitet i persondatalovens § 5, stk. 4. Datatilsynet finder dette meget beklageligt.

Datatilsynet har noteret sig det oplyste om, at Kræftens Bekæmpelse har udsendt beklagende breve til de berørte personer, og at foreningen har iværksat tiltag, som skal sikre imod gentagelse.

3. Afsluttende bemærkninger

Datatilsynet skal for god ordens skyld orientere om, at dette brev vil blive offentliggjort på tilsynets hjemmeside.

Datatilsynet anser herefter sagen for afsluttet.


_____________________________________

1Datatilsynets j.nr. 2014-41-3426

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning