Vedrørende offentliggørelse af personoplysninger på hjemmesiden www.rateandchill.com

Dato: 24-02-2016

Journalnummer: 2016-217-1123

1. Ved e-mail af 12. januar 2016 har Forbrugerrådet TÆNK rettet henvendelse til Datatilsynet vedrørende offentliggørelse af billeder på hjemmesiden www.rateandchill.com.

Forbrugerrådet TÆNK har anmodet om Datatilsynets vurdering af, hvorvidt persondatalovens krav om samtykke overtrædes. I den forbindelse har Forbrugerrådet TÆNK gjort opmærksom på, at det fremgår af hjemmesiden, at det er muligt for hjemmesidens brugere at oploade billeder af andre end dem selv. Billederne hentes direkte fra Facebooks profilbilleder, og ifølge presseomtale af hjemmesiden har flere piger henvendt sig, fordi de ikke har givet tilladelse til, at deres billede blev offentliggjort på hjemmesiden.

Forbrugerrådet TÆNK har herudover anført, at billederne muliggør afstemning og ranking af pigerne ud fra deres udseende, hvilket kan være krænkende.

2. Datatilsynet har konstateret, at hjemmesiden blev lukket efter få dage, og at den omhandlede offentliggørelse af personoplysninger på hjemmesiden således er ophørt.

Datatilsynet foretager ikke videre i sagen, men kan i øvrigt oplyse følgende:

2.1. Offentliggørelse på internettet af billeder af genkendelige personer betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger. Persondatalovens  regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted.

Der findes ingen specifikke regler i persondataloven om offentliggørelse af billeder på internettet uden samtykke. Datatilsynet har imidlertid i en række konkrete sager vurderet offentliggørelsens lovlighed ud fra interesseafvejningsreglen i lovens § 6, stk. 1, nr. 7, samt de grundlæggende principper i lovens § 5 om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet. Det vil således altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt en offentliggørelse er lovlig. Det er i første omgang den dataansvarlige selv (den, der ønsker at offentliggøre oplysningerne), der skal foretage denne vurdering.

Det følger af Datatilsynets praksis, at der som altovervejende udgangspunkt ikke må ske offentliggørelse af portrætbilleder på internettet uden personens udtrykkelige samtykke. Hvis en skole f.eks. ønsker at offentliggøre portrætbilleder eller klassebilleder af eleverne på sin hjemmeside, må det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt elev eller dennes forældre afhængig af elevens alder.

Det vil dog som regel være i orden at offentliggøre oplysninger, herunder portrætbilleder, som en person allerede har offentliggjort om sig selv. Datatilsynet kan i den forbindelse henvise til tilsynets pjece Sociale netværk og internettet - Hvad skal du være opmærksom på? Hvis billedet på anden vis tidligere har været (lovligt) offentliggjort, kan en fornyet offentliggørelse efter omstændighederne også være berettiget.

2.2. Det beror også på en konkret vurdering, om der kan ske offentliggørelse af andre personoplysninger end billeder, herunder oplysninger om personer på billeder, uden samtykke fra den pågældende person.

Det fremgår af persondatalovens § 2, stk. 2, at loven ikke finder anvendelse, hvis det vil være i strid med informations- og ytringsfriheden, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.

Ved en vurdering efter persondataloven af, om personoplysninger må offentliggøres f.eks. på internettet, skal hensynet til informations- og ytringsfriheden medtages i vurderingen for at sikre, at persondatalovens regler ikke unødigt medfører indskrænkninger i disse frihedsrettigheder.

Ved denne vurdering lægger Datatilsynet i praksis vægt på, om oplysningerne på hjemmesiden har karakter af meningstilkendegivelser og subjektive vurderinger, og om dette må stå læsere af hjemmesiden klart.

Endvidere lægger tilsynet betydelig vægt på karakteren af de offentliggjorte oplysninger. Hensynet til informations- og ytringsfriheden kan som udgangspunkt ikke overstige hensynet til den registrerede, når der er tale om offentliggørelse af følsomme personoplysninger omfattet af persondatalovens § 7, stk. 1, (f.eks. helbredsoplysninger) eller § 8, stk. 1 (f.eks. oplysninger om strafbare forhold).

Det bemærkes, at Datatilsynet ikke har kompetence til at tage stilling til, om en offentliggørelse af personoplysninger på internettet strider mod anden lovgivning, herunder straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser.

3. Datatilsynet forventer at offentliggøre dette brev på sin hjemmeside.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning