Videregivelse fra Region Syddanmark til Kite Pharma, Inc. Gregory A. Maglinte (§ 10, stk. 3, nr. 1)

Dato: 07-09-2021

Datatilsynet har meddelt tilladelse til Region Syddanmarks videregivelse af personoplysninger fra undersøgelsen ”Real-World Survival, Treatment Patterns, and Healthcare Resource Utilisation Among Patients with Relapsed/Refractory Mantle Cell Lymphoma in Europe” til Kite Pharma, Inc. Gregory A. Maglinte til brug i en statistisk eller videnskabelig undersøgelse

1. Datatilsynet har modtaget Region Syddanmarks anmodning om tilladelse efter databeskyttelseslovens § 10, stk. 3, til videregivelse af personoplysninger fra en statistisk eller videnskabelig undersøgelse benævnt ”Real-World Survival, Treatment Patterns, and Healthcare Resource Utilisation Among Patients with Relapsed/Refractory Mantle Cell Lymphoma in Europe”.

Oplysningerne ønskes videregivet til Kite Pharma, Inc. Gregory A. Maglinte til brug i en statistisk eller videnskabelig undersøgelse benævnt ”KTE-X19 VERSUS STANDARD OF CARE FOR RELAPSED/REFRACTORY MANTLE CELL LYMPHOMA PREVIOUSLY TREATED WITH BRUTON TYROSINE KINASE INHIBITORS: REAL-WORLD EVIDENCE FROM EUROPE”.

Region Syddanmark har oplyst, at videregivelsen sker til behandling uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 3. Videregivelsen er derfor omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3, nr. 1.

Datatilsynet meddeler hermed en sådan tilladelse, jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 3, nr. 1.

2. Tilladelsen gives på følgende vilkår, som Region Syddanmark har ansvaret for at overholde:

1. Der må kun videregives personoplysninger, når det er nødvendigt for den modtagende dataansvarliges udførelse af statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Oplysningerne må ikke senere behandles i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed. Hvis Region Syddanmark over for registrerede har oplyst, at oplysningerne ikke vil blive videregivet, må der ikke ske videregivelse.

2. Videregivelse af personoplysninger skal ske i pseudonymiseret form, således at oplysningerne ikke er umiddelbart personhenførbare for den modtagende dataansvarlige.

3. Hvis personoplysningerne videregives ved overførsel over internettet eller andet eksternt netværk, skal den afgivende dataansvarlige træffe passende sikkerhedsforanstaltninger. Ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger over internettet eller eksterne netværk skal den dataansvarlige som minimum anvende passende kryptering.

4. Der skal i øvrigt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32 gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostninger og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder med henblik på at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

5. Det skal inden videregivelsen påses, at personoplysningerne udelukkende videreanvendes til statistiske eller videnskabelige undersøgelser. Endvidere skal det påses, at den modtagende dataansvarlige overholder vilkår 7-11.

6. Fra tidspunktet for videregivelsen og efterfølgende skal det kunne dokumenteres, at vilkår 5 er overholdt. Dokumentation skal ske ved indhentelse af en skriftligt begrundet erklæring eller lignende fra den modtagende dataansvarlige.

Vilkår vedrørende den modtagende dataansvarlige

7. Videregivelse skal ske til personer, som af den modtagende dataansvarlige er autoriseret til at have adgang til de pågældende personoplysninger. Der må kun autoriseres personer, der er beskæftiget med personoplysningerne. De enkelte personer må ikke autoriseres til anvendelser, som de ikke har behov for.

8. Der skal gives den fornødne instruktion til de medarbejdere, som har adgang til personoplysningerne. Medarbejderne skal i den forbindelse gøres bekendt med, at personoplysningerne alene må behandles med henblik på udførelse af statistiske eller videnskabelige undersøgelser, og at personoplysningerne ikke senere må behandles i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed.

9. Der må ikke behandles flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt af hensyn til udførelsen af den statistiske eller videnskabelige undersøgelse. Efter modtagelsen af oplysningerne skal personoplysninger, der ikke er nødvendige af hensyn til den statistiske eller videnskabelige undersøgelse, hurtigst muligt slettes, tilintetgøres eller tilbageleveres.

10. Der skal i øvrigt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32 gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostninger og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder med henblik på at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

11. Personoplysninger skal ved undersøgelsens afslutning slettes, anonymiseres, tilintetgøres eller tilbageleveres, således at det efterfølgende ikke er muligt at identificere fysiske personer ud fra oplysningerne eller i kombination med andre oplysninger.

Ovenstående vilkår er supplerende og præciserende i forhold til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det skal understreges, at databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven således finder anvendelse i det omfang, at der er tale om forhold, som ikke er reguleret i de ovenstående vilkår.

3. Datatilsynet bemærker, at afgivende dataansvarlig har oplyst, at der skal overføres personoplysninger til modtagene dataansvarlig i USA, og at overførselsgrundlaget for overførslen er EU-Kommissionens standardkontrakter.

Datatilsynet bemærker hertil, at EU-Domstolen den 16. juli 2020 afsagde dom i en sag, som vedrører overførsel af personoplysninger til en dataimportør etableret i USA. Dommen fastslår, at det påhviler en dataeksportør, der ønsker at overføre oplysninger til såkaldte usikre tredjelande – herunder USA – at vurdere, om beskyttelsesniveauet i det væsentligste svarer til den beskyttelse, der er i EU, og dermed ikke undermineres af forholdene i tredjelandet. Ved vurderingen vil det eksempelvis være relevant at kigge på lovgivningen i tredjelandet, herunder myndighedernes muligheder for at få adgang til personoplysninger, kontrollen hermed og de registreredes klagemuligheder. Der henvises i den forbindelse til Databeskyttelsesrådets anbefalinger: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/edpb-recommendations-022020-european-essential_en.

Hvis vurderingen viser, at beskyttelsesniveauet ikke i det væsentligste svarer til beskyttelsesniveauet i EU, påhviler det den afgivende dataansvarlige at vurdere, om der kan indføres supplerende foranstaltninger med henblik på at sikre et tilsvarende beskyttelsesniveau. Der henvises i den forbindelse til Databeskyttelsesrådets anbefalinger om supplerende foranstaltninger, der blev sendt i høring den 11. november 2020: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en.

Hvis undersøgelserne viser, at der ikke kan sikres et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved brug af overførselsværktøjerne i databeskyttelsesforordningen – og undtagelserne i artikel 49 heller ikke kan anvendes – kan der ikke overføres personoplysninger til tredjelandet.

Datatilsynet bemærker desuden, at Kommissionen den 4. juni 2021 har vedtaget nye standardkontrakter. De gamle standardkontrakter ophæves med virkning fra den 27. september 2021. Kontrakter om overførsel af personoplysninger ved brug af de gamle standardkontakter, som er indgået inden den 27. september 2021, vil fortsat kunne anvendes frem til den 27. december 2022. Det forudsætter dog, at den behandling der er genstand for kontrakten forbliver uændret, og at anvendelsen af standardkontrakten sikrer, at overførslen af personoplysninger er omfattet af fornødne garantier.

Datatilsynet bemærker afslutningsvis, at det er den dataansvarlige afgiver (i dette tilfælde Region Syddanmark), der ved overførslen har ansvaret for at påvise, at der foreligger et overførselsgrundlag.