Informationssystemet for det indre marked (IMI)

Datatilsynet fører tilsyn med de danske IMI-aktørers behandling af personoplysninger. Det kan du læse mere om på denne side. 

Informationssystemet for det indre marked (IMI)

Informationssystemet for det indre marked (IMI) er EU-Kommissionens onlineværktøj, som sætter nationale, regionale og lokale myndigheder i EU i stand til at kommunikere med myndigheder i andre EU og EØS-lande.

Formålet med Informationssystemet for det indre marked (IMI) er overordnet set at lette europæiske myndigheders grænseoverskridende samarbejde og sagsbehandling i henhold til en given EU-retsakt. Systemets engelske navn er Internal Market Information System.

IMI onlineværktøjet er udviklet ud fra princippet om ”privacy by design”. Det betyder bl.a., at det alene er de involverede kompetente myndigheder, som har mulighed for at se de relevante personoplysningerne i IMI. Alle personoplysninger blokeres desuden automatisk fra systemet 6 måneder efter en sag lukkes i IMI og fjernes helt efter 3 år.

Dine rettigheder som registreret i IMI

Hvis der behandles personoplysninger om dig i IMI, har du forskellige rettigheder, heriblandt ret til indsigt, berigtigelse og sletning af oplysninger.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du i første omgang kontakte den relevante IMI-aktør, dvs. den kompetente danske myndighed, der er ansvarlig for registreringen af dine personoplysninger i IMI.

Datatilsynet anvender som myndighed også IMI, du har derfor også mulighed for at kontakte Datatilsynet vedrørende tilsynets egen behandling af personoplysninger i IMI.

Du kan således kontakte Datatilsynet, hvis du ønsker:

  • at få indsigt i dine personoplysninger registreret i IMI af Datatilsynet
  • at få rettet oplysninger om dig i IMI, som du mener er faktuelt ukorrekte eller ufuldstændige
  • at få slette oplysninger om dig i IMI, som du mener er ulovligt registreret

Tilsyn med IMI

Datatilsynet er tilsynsmyndighed i relation til behandlingen af personoplysninger i den danske del af IMI-systemet. Det betyder, at Datatilsynet fører tilsyn med de danske IMI-aktørers behandling af personoplysninger. Ved IMI-aktører forstås i denne sammenhæng de kompetente danske myndigheder og IMI-koordinator. Det er Erhvervsstyrelsen, som er IMI-koordinator i Danmark.

På EU-niveau deltager Datatilsynet i Det Koordinerede Tilsynsudvalg (Coordinated Supervision Committee - CSC), som sikrer et koordineret tilsyn med en række store EU-informationssystemer, herunder IMI. Du kan læse mere om CSC her.

Hvis du vil klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du allerede har været i kontakt med IMI-aktøren og er utilfreds dennes afgørelse.

Der gælder ingen formelle krav til det at klage til Datatilsynet, men det anbefales, at du medsender følgende oplysninger:

  • en beskrivelse af hvad du ønsker at klage over
  • en kopi af den afgørelse eller det svar, som du har modtaget fra den kompetente danske myndighed (IMI-aktøren)
  • eventuelt andet materiale, som du mener, er relevant for din klage

Hvis du klager til Datatilsynet over behandlingen af/adgangen til dine oplysninger i IMI, før du har rettet henvendelse til den relevante IMI-aktør, dvs. den kompetente danske myndighed, der er ansvarlig for registreringen af dine personoplysninger i IMI, vil Datatilsynet normalt oversende din klage til den pågældende relevante IMI-aktør til behandling. Det skyldes, at det er de enkelte danske IMI-aktører, der som nævnt ovenfor er dataansvarlige i forhold til IMI. 

På EU-niveau deltager Datatilsynet i Det Koordinerede Tilsynsudvalg (Coordinated Supervision Committee - CSC), som sikrer et koordineret tilsyn med en række store EU-informationssystemer, herunder IMI. Du kan læse mere om CSC her.

I hvilke sammenhænge anvendes IMI

IMI-systemet er overordnet reguleret i IMI-forordningen, mens de enkelte IMI-moduler er indrettet i henhold til de betingelser, som fremgår af den sektorspecifikke lovgivning.

IMI's anvendelsesområde er fastlagt i et bilag til forordningen samt ved Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesretsakter. Herunder finder du en oversigt over retsgrundlaget for de områder, hvor IMI anvendes i dag:

Du kan læse mere om IMI på EU-Kommissionens hjemmeside her.

Schengen-samarbejdet

(SIS)

Visuminformationssystemet

(VIS)

Toldinformationssystemet

(CIS)

EU-fingeraftryksregisteret

(Eurodac)