Nyt arbejdsprogram fra CSC

Dato: 08-08-2022

CSC (The Coordinated Supervision Committee) har offentliggjort deres arbejdsprogram for 2022-2024. Programmet bygger på det koordineringsarbejde, der er udført, siden CSC blev oprettet i december 2019.

CSC er en særlig udvalgsgruppe under EDPB (Det Europæiske Databeskyttelsesråd), der samler repræsentanter fra de nationale tilsynsmyndigheder i EU med EDPS (Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse) for at føre et koordineret tilsyn med behandlingen af personoplysninger i EU's organer og de fælleseuropæiske informationssystemer. 

CSC fungerer selvstændigt under EDPB, men har sine egne procedurer og arbejdsmetoder. EDPB-sekretariatet udgør sekretariatet for CSC.

Selve tilsynsarbejdet i CSC er todelt: De nationale tilsynsmyndigheder fører tilsyn med behandlingen af personoplysninger i nationale administrative myndigheder samt politi- og grænsekontrolmyndigheder, mens EDPS fører tilsyn med EU-organernes behandling f.eks. Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) samt Informationssystemet for det indre marked (IMI).

Udvidet ansvarsområde for CSC

CSC forventes i høj grad at udvide sit anvendelsesområde i de kommende år med mindst otte yderligere EU-informationssystemer, der hører under gruppens ansvarsområde. I anden halvdel af 2022 vil CSC forberede det koordinerede tilsyn med disse EU-informationssystemer, begyndende med Schengen-informationssystemet (SIS) inden september 2022. 

Yderligere systemer vil snart falde ind under CSC's ansvarsområde, såsom Entry/Exit systemet (EES), Det Europæiske Rejseinformations- og autorisationssystem (ETIAS), Visuminformationssystemet (VIS), Det Europæiske Strafferegisterinformationssystem For Tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN), EU-fingeraftryksregistret (Eurodac) og toldinformationssystemet (CIS).

Styrket samarbejde

For at styrke tilsynsaktiviteterne og samarbejdet i den rigtige retning mødes CSC mindst to gange om året. CSC vil i de kommende år fortsætte arbejdet med at:

  • Sikre, at de registrerede er i stand til at udøve deres rettigheder.      
  • Fremme udvekslingen af oplysninger, fælles revisioner eller koordinerede tilsyn fra de nationale tilsynsmyndigheder og EDPS. 
  • Opnå en fælles forståelse mellem de deltagende myndigheder om deres respektive omfang af tilsyn, gældende retsgrundlag og de områder, hvor de skal samarbejde og koordinere.
  • Forberede udvalgets arbejde med tilsynet med de supplerende informationssystemer, der snart vil falde ind under udvalgets kompetenceområde. 

Arbejdsprogrammet

CSC-arbejdsprogrammet 2022-2024 bygger på det koordineringsarbejde, der er udført, siden CSC blev oprettet i december 2019. I mængden af ​​kompetente organer, kontorer og agenturer er det ikke altid let for EU-borgere at udpege den rette myndighed at kontakte, hvis de har en klage. CSC ønsker fremadrettet at gøre det lettere for de registrerede at udøve deres rettigheder ved blandt andet at pege enkeltpersoner i retning af den specifikke myndighed, der er kompetent til at håndtere deres anmodning. 

Derudover vil CSC fremme delingen af information mellem sine medlemmer, overvåge databehandling på både EU-plan og nationalt plan samt koordinere aktiviteter, såsom fælles revisioner eller tilsyn af datakvalitet og overførsler til tredjelande i de systemer, der falder inden for CSC's kompetenceområde. 

Vil du vide mere? 

Du finder CSC-arbejdsprogrammet 2022-2024 her

Læs mere om CSC her