EDPB-nyt

Fokus på databeskyttelse i bekæmpelsen af IT-kriminalitet

Dato: 24-02-2022

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har vedtaget et brev til Europa-Parlamentets LIBE-udvalg om et nyt samarbejde om bekæmpelse af IT-kriminalitet. EDPB skriver i brevet, at niveauet for databeskyttelse i Unionen risikerer at blive undermineret, når personoplysninger overføres til tredjelande som led i det nye samarbejde.

Europarådet vedtog i november 2021 den anden tillægsprotokol til Budapestkonventionen om IT-kriminalitet fra 2001. Protokollen etablerer et retligt grundlag for grænseoverskridende samarbejde om bekæmpelse af IT-kriminalitet og vil bl.a. give mulighed for et direkte samarbejde, herunder indsamling af elektronisk bevismateriale, mellem myndigheder i tredjelande og tjenesteudbydere i Unionen.

Den 25. november 2021 fremsatte EU-Kommissionen to forslag til Rådsafgørelser, som bemyndigede medlemsstaterne til at underskrive og ratificere tillægsprotokollen, i Unionens interesse. Kommissionen bad i den forbindelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) om en udtalelse om protokollen. Europa-parlamentets udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE-udvalget) anmodede på samme tid EDPB om at vurdere, hvad en ratificering af protokollen ville betyde for beskyttelsen af de registrerede.

EDPB vedtog sit svar til LIBE-udvalget på plenarmødet den 22. februar 2022. Heri fremgår det bl.a., at EDPB støtter EDPS’ anbefalinger omkring implementeringen af protokollen, men finder, at der forsat er store udfordringer i forhold til at kunne sikre et beskyttelsesniveau for de registrerede svarende til dét inden for Unionen, når personoplysninger overføres fra EU til tredjelande som led i samarbejdet om bekæmpelse af IT-kriminalitet. EDPB gør bl.a. opmærksom på, at mange af konventionens medlemsstater har en national lovgivning, som vil kunne være problematisk i forhold til at sikre registreredes rettigheder, herunder deres adgang til domstolsprøvelse.

Vil du vide mere?

Du finder EDPB’s pressemeddelelse fra plenarmødet her.

Du finder EDPB’s brev til EU-Parlamentets LIBE-udvalg her.