Internationalt nyt

Bøde på 1,2 milliarder euro til Meta Irland som følge af bindende afgørelse fra EDPB

Dato: 22-05-2023

Det irske datatilsyn har nu truffet sin endelige afgørelse i en sag om Meta Irland. Afgørelsen kommer som følge af en bindende afgørelse fra (EDPB) og lyder på en bøde på 1,2 milliarder euro (svarende til næsten 9 milliarder danske kroner).

Det irske datatilsyn har nu truffet sin endelige afgørelse i en sag om Meta Irland. Afgørelsen kommer som følge af en bindende afgørelse fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og lyder på en bøde på 1,2 milliarder euro (svarende til næsten 9 milliarder danske kroner) for at have overført personoplysninger om Facebook-brugere i EU til USA ved brug af de såkaldte standardkontrakter (SCC) siden 16. juli 2020. Meta Irland er desuden meddelt påbud om at bringe sine behandlingsaktiviteter i overensstemmelse med GDPR inden 6 måneder.

Den største bøde under GDPR

Dette er den største bøde, der er uddelt efter GDPR nogensinde. Med afgørelsen slår det irske datatilsyn fast, at Meta Irland ikke har kunnet sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, der blev overført til USA.

EDPB’s bindende afgørelse

Det irske datatilsyns endelige afgørelse er truffet på baggrund af EDPB’s bindende afgørelse, hvori EDPB instruerede det irske datatilsyn i at ændre sin afgørelse og udstede en bøde til Meta Irland for overtrædelserne. EDPB lagde i den forbindelse bl.a. vægt på den høje grad af alvorlighed af overtrædelsen og antallet af registrerede omfattet af overtrædelsen. EDPB instruerede endvidere det irske tilsyn i at meddele Meta Irland påbud om at bringe sine behandlingsaktiviteter i overensstemmelse med GDPR inden 6 måneder fra det irske datatilsyns afgørelse.

EDPB traf bindende afgørelse efter indsigelser fra tilsynsmyndigheder

Ifølge GDPR kan EDPB vedtage såkaldte bindende afgørelser, hvis en eller flere tilsynsmyndigheder gør relevant indsigelse mod den ledende tilsynsmyndigheds (i dette tilfælde Irlands) forslag til en afgørelse i grænseoverskridende sager, dvs. sager som denne sag, der berører borgere i flere europæiske lande. Indsigelserne mod det irske tilsyns forslag til afgørelse handlede blandt andet om selve udstedelsen af bøden, bødestørrelsen samt udstedelse af påbud.

For at nå til enighed om en bindende afgørelse i EDPB iværksatte det irske datatilsyn den såkaldte tvistbilæggelsesprocedure. Sagen blev herefter forelagt EDPB, hvor bl.a. det danske datatilsyn har været med til at udforme den bindende afgørelse.

Vil du vide mere?

Læs det irske datatilsyns pressemeddelelse om sagen her.

Læs EDPB’s pressemeddelelse om sagen her.

Læs mere om tvistbilæggelsesproceduren i denne FAQ fra EDPB.