Bødegrundlag i ILVA-sag for EU-Domstolen

Dato: 19-06-2024

Vestre Landsret har forelagt nogle spørgsmål for EU-Domstolen med henblik på afklaring af en sag mod ILVA. Spørgsmålene går på forståelsen af en virksomhed som en økonomisk enhed og dennes globale omsætning.

I juni 2023 behandlede Vestre Landsret ankesagen Anklagemyndigheden mod ILVA A/S, hvor der på baggrund af en anmeldelse fra Datatilsynet var rejst tiltale mod ILVA for brud på GDPR i form af manglende sletning af oplysninger om ca. 385.000 kunder.

Ved beregningen af bøden havde Datatilsynet – i overensstemmelse med det anførte i databeskyttelsesforordningens præambelbetragtning 150 – taget udgangspunkt i nettoomsætningen for hele Lars Larsen Group-koncernen, som ILVA er en del, og altså ikke alene nettoomsætningen for ILVA.

Vestre Landsret fandt herefter grundlag for at forelægge følgende præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen:

  • Skal begrebet »virksomhed« i artikel 83, stk. 4-6, i databeskyttelsesforordningen forstås som en virksomhed som omhandlet i artikel 101 og 102 i TEUF, jf. præambelbetragtning 150 i databeskyttelsesforordningen, og EU-Domstolens retspraksis inden for EU-konkurrencerettens område, således at begrebet »virksomhed« omfatter enhver enhed, som udøver økonomisk virksomhed, uanset denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde?
  • Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Skal artikel 83, stk. 4-6, i databeskyttelsesforordningen fortolkes således, at der ved udmåling af en bøde til en virksomhed skal lægges vægt på den samlede globale årlige omsætning i den økonomiske enhed, som virksomheden måtte indgå i, eller alene på den samlede globale årlige omsætning i virksomheden selv?

EU-Domstolen behandlede sagen i dag, og det er endnu uvist, hvornår der afsiges dom i sagen, men Datatilsynet vender tilbage med en opdatering herefter. Når EU-Domstolen har taget stilling til grundlaget for bødeberegningen, skal ILVA-sagen færdigbehandles i Vestre Landsret.