Vedrørende Silkeborg Politis behandling af oplysninger om personnummer

Dato: 03-03-2003

Journalnummer: 2002-311-0150

Ved brev af 12. august 2002 har De rettet henvendelse til Datatilsynet vedrørende Silkeborg Politis krav om oplysning af personnummer ved anmeldelse af cykeltyveri.

Ved brev af 9. september 2002 er Silkeborg Politi fremkommet med en udtalelse i sagen.

Det fremgår af sagen, at De i forbindelse med anmeldelse til Silkeborg Politi af to cykeltyverier skulle oplyse personnummer som betingelse for anmeldelsen. Den 15. august 2002 accepterede Silkeborg Politi anmeldelsen uden anvendelse af personnummer.

Det fremgår endvidere af sagen, at Silkeborg Politi normalt anvender personnummer som journalnummer. Formålet er, at sikre entydig identifikation ved behandlingen af sagsbehandlingskrævende henvendelser.

Datatilsynet skal herefter udtale følgende:

Persondataloven gælder ifølge lovens § 1, stk. 1, for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk databehandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Begrebet “behandling” omfatter enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysningerne gøres til genstand for f.eks. indsamling, registrering, videregivelse og opbevaring, jf. lovens § 3, nr. 2.

Betingelserne for behandling af oplysninger om personnumre fremgår af persondatalovens § 11. I medfør af lovens § 11, stk. 1, kan offentlige myndigheder behandle oplysninger om personnumre med henblik på entydig identifikation eller som journalnummer.

Enhver behandling af personoplysninger skal tillige opfylde de grundlæggende principper for god databehandlingsskik, jf. persondatalovens § 5.

Efter lovens § 5, stk. 2, skal indsamling af oplysninger ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig hermed. Endvidere skal de oplysninger, som behandles være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål hvortil oplysningerne senere behandles, jf. § 5, stk. 3.

Det er Datatilsynets opfattelse at behandlingen af personnummer i forbindelse med sagsbehandlingskrævende henvendelser er et sagligt formål, når personnummeret anvendes som journalnummer.

Persondataloven regulerer imidlertid ikke, hvorvidt politiet kan kræve oplysning af personnummer som betingelse for f.eks. modtagelse af en anmeldelse af et cykeltyveri. Dette kan i stedet være reguleret af de forvaltningsretlige regler, herunder principperne for god forvaltningsskik. Det falder udenfor Datatilsynets kompetence at tage stilling til, om principperne for god forvaltningsskik er overholdt i den foreliggende situation.

Datatilsynet håber hermed at have besvaret Deres henvendelse. Har De yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte undertegnede - gerne telefonisk på tlf. 3319 3239.

Kopi af dette brev er sendt til Silkeborg Politi.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning