Offentliggørelse af personoplysninger på hjemmeside (I)

Dato: 12-06-2012

Journalnummer: 2011-215-0874

1. 

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor K Kommune ved e-mails af 15. og 21. november 2011 på vegne af tre navngivne kommunale medarbejdere, kommunens borgmester og en plejefamilie tilknyttet kommunen har klaget til Datatilsynet over registrering på hjemmesiden www.detsorteregister.dk (nu: www.detsorteregister.info).

1.1. 

På forsiden af hjemmesiden www.detsorteregister.info fremgår bl.a. følgende:

”Det Sorte Register er en hjemmeside der har det formål at lave en registrering af Advokater, kommunale ansatte, Plejefamilier, Statsforvaltninger, Ankenævn, Politiker, Politi, Falck, Brandvæsen, Domstole og andre virksomheder m.v. der efter borgernes mening har overtrådt loven eller hvis en borger føler sig uretfærdig behandlet. af den årsag at borgernes retssikkerhed er forsvundet når myndighederne går ind i en sag.

I henhold til menneskerettighederne har man krav på bla. retfærdig og uafhængig rettergang men det har man bare ikke i Danmark mere da alle myndigheder støtter hinanden i vores sammenspiste retssystem. Det Sorte Register har den opfattelse at der er gavn for os for at få myndighederne til at tænke sig om og samtidig få myndighederne til at kigge hinanden over skulderne.

Det Sorte Register samarbejder med flere register i Danmark det gør Det Sorte Register altid kan have den rigtige oplysninger registreret som lovgivningen giver Det Sorte Register mulighed for at registrer.

Det Sorte Register skal oplyse at en registrering her på hjemmesiden ikke er ensbetydning med at den registrerede er blevet dømt, sigtet eller noget men registreringen er blevet foretaget fordi den registrerede føler sig uretfærdigt behandlet.

Vi tager derfor afstand fra dem der betragter at de registrede er blevet dømt, sigtet eller lignende da dette ikke er tilfældet.

HVIS JEG HAR EN DER SKAL REGISTRERES…. HVAD GØR JEG SÅ???

Hvis Du som borger har en du gerne vil have registreret på Det Sorte Register skal du sende en mail til Det Sorte Register med følgende oplysninger.

1. Sagen fortalt af dig
2. Sagens bilag
3. Oplysninger om den/dem du vil have registreret (Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail, Stillingsbetegnelse & Ansættelsessted m.v.

HVAD GØR DET SORTE REGISTER??

Vi registrer din henvendelse og læser alle sagens bilag igennem. herefter forsøger vi at kontakte den person du ønsker bliver registreret på Det Sorte Register for at få modpartens forklaring.

Det Sorte Register laver herefter en vurdering om der er grundlag for en registrering på Det Sorte Register uanset hvilken afgørelse vi når frem til bliver du som klager informeret.

Som klager har du ansvaret for at registreringerne er korrekte og du må selv klare de problemer der eventuelt må blive med de offentlige myndigheder. Det Sorte Register har intet ansvar omkring de registrede oplysninger.” 

Af hjemmesiden fremgår desuden bl.a. følgende under overskriften ”Om os”:

”Det Sorte Register er en hjemmeside der blev stiftet i November 2011 af [A] med det formål at lave et register over de offentlige ansatte m.v. der vælger at gå i mod den danske lovgivning samtidig med at de er sluppet godt fra det.

Det er hjemmesidens mål at alle der bryder loven skal have en straf i form af bøde, fængsel, tilsyn med kriminalforsorgen eller lignende.
Loven er ens for alle og alle skal have en straf hvis loven er overtrådt og det skal myndighederne naturligvis også. de skal ikke slippe for straf bare fordi de er ansat i en myndighed eller fordi de kender nogen der er ansat ved myndigheden.”

1.2. 

Om de personer, som K Kommune har klaget på vegne af, fremgår på hjemmesiden oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, arbejdsadresse og -telefonnummer. Ved en af personerne er desuden anført politisk tilhørsforhold.

Om en af personerne har der tidligere også været anført oplysninger om (arbejds)email-adresse, fødselsdato, og at vedkommende har fået konstateret en angivet sygdom. Desuden fremgik oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer og opstartsdato for et selskab, som personen ifølge det angivne var involveret i. Der var desuden angivet link til CVR vedrørende selskabet og link til en artikel omkring et lån i selskabet – et lån som på hjemmesiden var angivet som værende ulovligt. Datatilsynet har konstateret, at disse oplysninger nu er slettet fra hjemmesiden.

Om plejefamilien fremgår på hjemmesiden oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, og at der er tale om en plejefamilie.

Ved hver enkelt af de pågældende personer er der derudover anført ”overskrifter”/”etiketter” i form af ”Pligtforsømmelse”, ”Magtmisbrug”, ”Pligtforsømmelse, Trusler m.v.”, ”Trusler, Chikane, tavshedspligten m.v.” eller ”[…] er blevet registreret på Det Sorte Register for Pligtforsømmelse. Samt for brud på tavshedspligten som er overtrædelse af Straffelovens § 152 stk. 1. og stk. 2.” 

2. 

K Kommune har bl.a. gjort gældende, at enhver registrering af personer på hjemmesiden ud fra hjemmesidens opbygning og indhold er en registrering/beskyldning om overtrædelser af gældende lovgivning. Dette medfører, at enhver registrering på hjemmesiden må anses som behandling af følsomme oplysninger efter persondatalovens § 8, der som udgangspunkt ikke kan ske uden samtykke.

Kommunen har desuden gjort gældende, at registreringen af sygdomsforhold er fuldstændig irrelevant i forhold til formålet, og at det er en klar overtrædelse af persondataloven, at der sker registrering af nogle af de mest følsomme oplysninger uden den registreredes samtykke.

3. 

Ved e-mails af 30. november 2011 og 5. januar 2012 er Det Sorte Register v/A fremkommet med udtalelser til sagen. 

Det Sorte Register v/A har bl.a. oplyst, at oplysningerne på hjemmesiden stammer fra borgere, der føler sig uretfærdigt behandlet. På baggrund af, hvad der modtages af dokumentation fra borgeren, vurderer Det Sorte Register, om der er grundlag for en registrering på hjemmesiden.

Det er desuden oplyst til sagen, at formålet med offentliggørelsen er, at man som offentligt ansat ved en myndighed tænker sig om to gange, inden man overtræder loven.

Det Sorte Register v/A har endvidere gjort gældende, at der kun registreres oplysninger, der i forvejen forefindes på internettet, og at hjemmesidens indhold er fuldt lovligt i henhold til ytringsfriheden.

4. 

Datatilsynet skal – efter at sagen har været behandlet på et møde i Datarådet – udtale følgende:

4.1. 

Persondataloven1  gælder bl.a. for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling. Det fremgår af lovens § 1, stk. 1.

Loven finder dog ikke anvendelse, hvis det vil være i strid med informations- og ytringsfriheden, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, jf. persondatalovens § 2, stk. 2.

4.2. 

Datatilsynet finder, at hensynet til informations- og ytringsfriheden må føre til, at der ikke efter persondataloven er grundlag for, at tilsynet foretager noget i sagen, jf. persondatalovens § 2, stk. 2.

Datatilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at hjemmesidens tema er forholdet mellem borgere og beslutningstagere/myndighedspersoner, at hjemmesiden er præget af subjektive vurderinger og værdiladede ytringer, og at de påklagede oplysninger indgår som en del af meningstilkendegivelserne, hvilket også må stå brugere af hjemmesiden klart, jf. beskrivelsen af hjemmesiden ovenfor under punkt 1.1.

Datatilsynet har herved ikke taget stilling til, om offentliggørelsen af oplysninger på hjemmesiden strider imod anden lovgivning, herunder straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser. Tilsynet har ikke kompetence til at foretage vurderingen heraf.

Det tilføjes, at Datatilsynet for så vidt angår den tidligere omtale af en persons specifikke helbredsforhold på hjemmesiden har lagt til grund, at der må antages at være tale om oplysninger, som allerede var offentliggjort af den pågældende person selv.

4.3. Afsluttende bemærkninger

Datatilsynet skal for god ordens skyld oplyse, at tilsynet forventer at offentliggøre dette brev på tilsynets hjemmeside.

Datatilsynet har sendt kopi af dette brev til Det Sorte Register v/A. Til orientering vedlægges kopi af Datatilsynets brev af dags dato til Det Sorte Register v/A.

 

Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning