Offentliggørelse af personoplysninger på hjemmeside (II)

Dato: 12-06-2012

Journalnummer: 2011-222-0094

1. 

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor De som advokat for Politiforbundet ved brev af 3. oktober 2011 har klaget til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger om nogle af Politiforbundets medlemmer på hjemmesiden www.politietdummersig.dk.

De har ved brev af 13. februar 2012 desuden klaget over, at oplysningerne på www.politietdummersig.dk også er tilgængelige på hjemmesiden www.detsorteregister.dk.

1.1. 

Det fremgår af sagen, at der på www.politietdummersig.dk har været offentliggjort oplysninger om navn, stillingsbetegnelse og tjenestested på udvalgte medlemmer af Politiforbundet.

Det fremgår endvidere, at Retten i Randers den 6. december 2011 nedlagde forbud mod, at et hostingfirma på sine navneservere hoster domænenavnet www.politietdummersig.dk. Retten henviste herved til straffelovens § 264 d, § 267 og § 270 samt retsplejelovens §§ 641-642.

I forlængelse af det af Retten i Randers nedlagte forbud mod hostingfirmaet verserer ifølge det oplyste en justifikationssag.  

1.2. 

I øjeblikket fremgår der oplysninger om navn, stillingsbetegnelse og tjenestested på flere af Politiforbundets medlemmer på hjemmesiden www.detsorteregister.info (tidligere www.detsorteregister.dk).

Ved hver personregistrering er der desuden anført en ”overskrift”/”etiket” som f.eks.: ”Straffeloven”, ”Pasbekendtgørelsen” ”Pligtforsømmelse, Magtmisbrug, Retsplejeloven, Straffelovens § 152 Stk. 1. - 2. og 3. m.v.”, ”Magtmisbrug”, ”Trusler”, ”Vold”, eller ”Bedrageri, Tyveri, Dokumentfalsk, Pligtforsømmelse”.

1.3. 

På forsiden af hjemmesiden www.detsorteregister.info fremgår bl.a. følgende:

”Det Sorte Register er en hjemmeside der har det formål at lave en registrering af Advokater, kommunale ansatte, Plejefamilier, Statsforvaltninger, Ankenævn, Politiker, Politi, Falck, Brandvæsen, Domstole og andre virksomheder m.v. der efter borgernes mening har overtrådt loven eller hvis en borger føler sig uretfærdig behandlet. af den årsag at borgernes retssikkerhed er forsvundet når myndighederne går ind i en sag.

I henhold til menneskerettighederne har man krav på bla. retfærdig og uafhængig rettergang men det har man bare ikke i Danmark mere da alle myndigheder støtter hinanden i vores sammenspiste retssystem. Det Sorte Register har den opfattelse at der er gavn for os for at få myndighederne til at tænke sig om og samtidig få myndighederne til at kigge hinanden over skulderne.

Det Sorte Register samarbejder med flere register i Danmark det gør Det Sorte Register altid kan have den rigtige oplysninger registreret som lovgivningen giver Det Sorte Register mulighed for at registrer.

Det Sorte Register skal oplyse at en registrering her på hjemmesiden ikke er ensbetydning med at den registrerede er blevet dømt, sigtet eller noget men registreringen er blevet foretaget fordi den registrerede føler sig uretfærdigt behandlet.

Vi tager derfor afstand fra dem der betragter at de registrede er blevet dømt, sigtet eller lignende da dette ikke er tilfældet.

HVIS JEG HAR EN DER SKAL REGISTRERES…. HVAD GØR JEG SÅ???

Hvis Du som borger har en du gerne vil have registreret på Det Sorte Register skal du sende en mail til Det Sorte Register med følgende oplysninger.

1. Sagen fortalt af dig
2. Sagens bilag
3. Oplysninger om den/dem du vil have registreret (Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail, Stillingsbetegnelse & Ansættelsessted m.v.

HVIS JEG HAR EN DER SKAL REGISTRERES…. HVAD GØR JEG SÅ???

Vi registrer din henvendelse og læser alle sagens bilag igennem. herefter forsøger vi at kontakte den person du ønsker bliver registreret på Det Sorte Register for at få modpartens forklaring.

Det Sorte Register laver herefter en vurdering om der er grundlag for en registrering på Det Sorte Register
 uanset hvilken afgørelse vi når frem til bliver du som klager informeret.

Som klager har du ansvaret for at registreringerne er korrekte og du må selv klare de problemer der eventuelt må blive med de offentlige myndigheder. Det Sorte Register har intet ansvar omkring de registrede oplysninger.” 

Af hjemmesiden fremgår desuden bl.a. følgende under overskriften ”Om os”:

”Det Sorte Register er en hjemmeside der blev stiftet i November 2011 af [A] med det formål at lave et register over de offentlige ansatte m.v. der vælger at gå i mod den danske lovgivning samtidig med at de er sluppet godt fra det.

Det er hjemmesidens mål at alle der bryder loven skal have en straf i form af bøde, fængsel, tilsyn med kriminalforsorgen eller lignende.
Loven er ens for alle og alle skal have en straf hvis loven er overtrådt og det skal myndighederne naturligvis også. de skal ikke slippe for straf bare fordi de er ansat i en myndighed eller fordi de kender nogen der er ansat ved myndigheden.”

2. 

Datatilsynet skal – efter at sagen har været behandlet på et møde i Datarådet – udtale følgende:

2.1. 

Persondataloven  gælder bl.a. for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling. Det fremgår af lovens § 1, stk. 1.

Loven finder dog ikke anvendelse, hvis det vil være i strid med informations- og ytringsfriheden, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, jf. persondatalovens § 2, stk. 2.

2.2. 

Datatilsynet finder, at hensynet til informations- og ytringsfriheden må føre til, at der ikke efter persondataloven er grundlag for, at tilsynet foretager noget i sagen, jf. persondatalovens § 2, stk. 2.

Datatilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at hjemmesidens tema er forholdet mellem borgere og beslutningstagere/myndighedspersoner, at hjemmesiden er præget af subjektive vurderinger og værdiladede ytringer, og at de påklagede oplysninger indgår som en del af meningstilkendegivelserne, hvilket også må stå brugere af hjemmesiden klart, jf. beskrivelsen ovenfor under punkt 1.3.

Datatilsynet har herved ikke taget stilling til, om offentliggørelsen af oplysninger på hjemmesiden strider imod anden lovgivning, herunder straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser. Tilsynet har ikke kompetence til at foretage vurderingen heraf.

2.3. Afsluttende bemærkninger

Datatilsynet skal for god ordens skyld oplyse, at tilsynet forventer at offentliggøre dette brev på tilsynets hjemmeside.

Datatilsynet har sendt kopi af dette brev til Det Sorte Register v/A. Til orientering vedlægges kopi af Datatilsynets brev af dags dato til Det Sorte Register v/A.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning