Behandling af personoplysninger på boliga.dk

Dato: 17-06-2014

Journalnummer: 2013-217-0330

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor klager K (navn udeladt)  har klaget over Boliga ApS´ manglende sletning af oplysninger om K’s ejendom på www.boliga.dk

Datatilsynet finder ikke, at der er grundlag for at kritisere Boliga ApS for manglende sletning af oplysninger efter persondatalovens1 § 35.

En nærmere gennemgang af sagen følger nedenfor.

Sagsfremstilling

Ved brev af 13. februar 2013 har K klaget til Datatilsynet over, at Boliga ApS ikke vil slette oplysninger om K’s ejendom på www.boliga.dk.

Ved brev af 11. marts 2013 har K fremsendt yderligere bemærkninger.

Ved brev af 22. maj 2013 er Boliga ApS ved advokat A (navn udeladt) fremkommet med en udtalelse til sagen, som K har kommenteret ved e-mail af 15. juni 2013.

Ved brev af 5. august 2013 er A fremkommet med yderligere en udtalelse til sagen.

Det fremgår herefter af sagen, at Boliga ApS behandler oplysninger om K’s ejendom på www.boliga.dk.

Der er tale om salgsoplysninger, herunder ejendommens adresse, byggeår, størrelse og type. Endvidere behandles oplysninger om sidste udbudspris, liggetid og prisvurderinger. Oplysningerne ligger i et aktiv over boliger, der tidligere har været annoncerede til salg, men ikke længere er aktive. 

K’s argumenter

K har anført, at K ønsker oplysninger om sin ejendom slettet fra www.boliga.dk, da K anser oplysninger om udbudspris og liggetid for sin ejendom for en følsom oplysning om K.

K har hertil anført, at det ved et eventuelt fremtidigt salg af K’s bolig kan have økonomiske konsekvenser for K, at Boliga ApS har offentliggjort oplysninger om K’s boligs sidste udbudspris og liggetid. K har endvidere anført, at en lang liggetid for en bolig kan indikere, at der er noget i vejen med den, og dermed kan bruges som pressionsmiddel af en køber, som ønsker prisen sat ned. 

Endelig har K anført, at Boliga ApS ved behandlingen af oplysninger om K’s ejendom offentligt har krænket K’s privatlivs fred.

Boliga ApS´ argumenter

Boliga ApS har oplyst, at formålet med www.boliga.dk er, at brugerne på en nem og enkel måde kan orientere sig på det danske boligmarked, og herunder finde oplysninger om boliger. 

Boliga ApS har anført, at der efter Boliga ApS´ opfattelse ikke sker behandling af følsomme oplysninger om K.
 
Boliga ApS har således anført, at der er tale om en behandling af almindelige ikke-følsomme oplysninger, og at behandlingen lovligt kan ske, da den er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 5.

Boliga ApS har hertil anført, at køb og salg af en bolig for de fleste borgere udgør den største investering i tilværelsen, hvorfor information om priser og prisudvikling er nødvendige parametre for denne investering. Ud fra et samfundsmæssigt synspunkt vil en større gennemsigtighed på boligmarkedet alt andet lige skabe mere stabilitet.

Boliga ApS har endvidere anført, at oplysningerne om K’s bolig kan behandles, såfremt det er nødvendigt for, at den dataansvarlige eller den tredjemand til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse, jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.

Boliga ApS har hertil anført, at behandlingen af oplysninger om K’s bolig ikke vil medføre uhensigtsmæssige gener for K. Det fremgår således udtrykkeligt i arkivet over tidligere udbudte ejendomme, at prisen ikke skal ses som et udtryk for boligens aktuelle handelsværdi, men at der er tale om sidste udbudspris. Der er tillige en angivelse af, hvornår ejendommen sidst har været aktiv på markedet.
    
Boliga ApS har endvidere anført, at de behandlede oplysninger er identiske med tinglysningsregisterets oplysninger, som er tilgængelige for enhver, jf. tinglysningslovens § 50 C, hvorfor videregivelsen efter Boliga ApS´ opfattelse er i overensstemmelse med bestemmelserne i tinglysningsloven og persondataloven.

Endelig har Boliga ApS henvist til Datatilsynets afgørelser med j.nr. 2009-215-0315 og j.nr. 2010-215-0428, og Domstolsstyrelsens afgørelse med j. nr. 2009-2019-0314.

Datatilsynet skal herefter udtale følgende:

Persondataloven gælder ifølge lovens § 1, stk. 1, for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Ved “personoplysninger” forstås ifølge lovens § 3, nr. 1, enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede).

Det er Datatilsynets opfattelse, at de omhandlede oplysninger, herunder ejendommens adresse, er personoplysninger i persondatalovens forstand.

Det følger af persondatalovens § 35, stk. 1, at den registrerede til enhver tid over for den dataansvarlige kan gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling. Hvis indsigelsen efter stk. 1, er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger.

En indsigelse mod behandling af personoplysninger vil bl.a. være berettiget, hvis behandlingen strider mod persondatalovens behandlingsregler, dvs. de regler der regulerer, hvornår den dataansvarlige må foretage registrering, offentliggørelse m.v. af personoplysninger.

Oplysninger om ejendommens adresse, udbudspris, byggeår, størrelse, type, liggetid samt eventuelle ændringer i prisen er efter Datatilsynets vurdering almindelige ikke-følsomme oplysninger.

Behandling af almindelige ikke-følsomme oplysninger skal ske i overensstemmelse med persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1-7. Behandling kan herefter bl.a. ske, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse, jf. § 6, stk. 1, nr. 7.

Datatilsynet finder, at Boliga ApS har en berettiget interesse i at behandle oplysninger om ejendomme, der er eller har været til salg.

Datatilsynet har lagt vægt på, at køb og salg af bolig udgør en væsentlig investering, og at information om priser og prisudvikling kan være vigtige parametre for investeringen.

Datatilsynet har på denne baggrund ingen bemærkninger til, at Boliga ApS finder det nødvendigt at offentliggøre oplysningerne for at forfølge virksomhedens berettigede interesse.

En indsigelse efter persondatalovens § 35 vil imidlertid også kunne anses for berettiget, selvom behandlingen i øvrigt er lovlig. Det vil være tilfældet, hvis vægtige grunde, der vedrører den registreredes særlige, individuelle situation, taler for, at indsigelsen skal imødekommes.

K har anført, at det ved et eventuelt fremtidigt salg af K’s bolig kan have økonomiske konsekvenser for K, at Boliga ApS har offentliggjort oplysninger om K’s boligs sidste udbudspris og liggetid. K har endvidere anført, at en lang liggetid for en bolig kan indikere, at der er noget i vejen med boligen, og dermed kan bruges som pressionsmiddel af en køber, som ønsker prisen sat ned.

Datatilsynet har konstateret, at K’s ejendom er at finde i Boliga ApS´ arkiv, og at det på hjemmesiden tydeligt fremgår, at boligen ikke er aktiv længere. Det fremgår ligeledes, at oplysningerne i arkivet viser, hvad boligen blev annonceret til, da boligen var aktiv, og at prisen derfor ikke skal ses som et udtryk for boligens nuværende værdi.

Det er Datatilsynets vurdering, at K ikke har angivet tilstrækkelig vægtige grunde vedrørende K’s situation, der taler for, at K’s anmodning om sletning skal imødekommes.

Datatilsynet har ved vurderingen heraf bl.a. lagt vægt på, at det fremgår af Boliga ApS´ arkiv, at den angivne udbudspris ikke skal ses som et udtryk for boligens nuværende værdi, og at en lang liggetid ikke nødvendigvis er udtryk for, at der er noget i vejen med den pågældende ejendom.

Datatilsynet foretager sig herefter ikke yderligere, og betragter sagen som afsluttet.

Kopi af dette brev er dags dato sendt til Boliga ApS ved A til orientering.

 

1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning